Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konstrukce a management identity striptýzových tanečnic
Název práce v češtině: Konstrukce a management identity striptýzových tanečnic
Název v anglickém jazyce: Construction and Management Identity of Exotic Dancers
Klíčová slova: Striptýz, striptýzové tanečnice, identita, konstrukce identity, stigma, management sigmatu
Klíčová slova anglicky: Striptease, exotic dancers, identity, identity construction, stigma, stigma management
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2011
Datum zadání: 21.06.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: Michal Kotík, prom. mat.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Data budou získávána metodou sněhové koule, prostřednictvím hloubkových interview s jednotlivými informátorkami, případně doplněna o pozorování v některém z klubů. Data budou analyzována pomocí zakotvené teorie.
Seznam odborné literatury
Literatura:
GOFFMAN, E., 2003. Stigma. Poznámky k problému zvládání narušené identity. Praha: SLON. 167 s
GOFFMAN, E., 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon. 247 s.
HALTMAROVÁ, T. a kol., (2009) Odhalování striptérek. Sociální identita striptérek. Praha: Univerzita Karlova. 48s.
RONAI, C. R., CROSS, R., 1998. Dancing With Identity: Narrative Resistance Strategies of Male and Female Stripteasers. In: Deviant Behavior: An Interdisciplinary Journal, 19: s. 99-119.
TRAUTNER, M.N., COLLET,J.L. (2010) Student Who Strip: The Benefits of Alternate Identities for Managing Stigma. In: Symbolic Interaction. 33 (2) s.257-279

Předběžná náplň práce
Ve své práci vycházím z předpokladu, že profese striptýzové tanečnice vyžaduje poměrně vysoké dramaturgické nároky na výkon této role. Základem striptýzového tance je prezentace obrazu idealizované ženskosti a zároveň je striptýz spjat s určitým stigmatem, které je v souvislosti s tímto povoláním vnímáno většinovou společností. V rámci této práce se tedy budu zabývat především „managementem“ identity, který tanečnice vykonávají ve styku s různými „publiky“. Zajímat se budu nejen o to, jakým způsobem konstruují tanečnice vlastní striptýzovou performanci, tedy jakou identitu nabízejí publiku ve striptýzovém klubu a jakým způsobem je podoba této identity spoluutvářena i reakcemi samotného publika, ale také o to, jakým způsobem se od této identity distancují v běžném životě. Jaké strategie zaujímají v jednání se stigmatizací, která může být s výkonem této role spojena. Podle některých autorů se liší úroveň nebo intenzita stigmatizace striptérek, na základě toho, zda vlastní striptérskou kariéru prezentují pouze jako přechodnou, dočasnou epizodu spojenou s obdobím studia nebo zda jde o dlouhodobý způsob obživy. V této práci se budu orientovat na druhou skupinu těchto žen, tedy na ty, které tuto profesi provozují nebo plánují provozovat dlouhodoběji, pro které tedy nepředstavuje pouhé přechodné období a u nichž je předpokládán silnější dopad stigmatu. Tyto ženy jsou podle Trautner náchylnější k rozvinutí deviantní identity. V rámci populace striptérek lze nalézt více odlišných podskupin, pro účely této práce se tedy budu zabývat především tanečnicemi v klubech a nočních podnicích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK