Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití pohybových činností u pacietů s NIDDN
Název práce v češtině: Možnosti využití pohybových činností u pacietů s NIDDN
Název v anglickém jazyce: Possibilities, how patients NIDDM can use physical activities
Klíčová slova: Diabetes, pohybová aktivita, obezita, životní styl
Klíčová slova anglicky: Diabetes, physical activity, obesity, lifestyle
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2011
Datum zadání: 20.06.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 13:00
Místo konání obhajoby: LSM UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: Mgr. Martin Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1) HALUZÍK, M. a kolektiv. Praktická léčba diabetu. Praha: Mladá fronta, 2009, 362s. ISBN 978-80-204-2071-8
2) NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BUNC, V. Fit programy pro ženy. Praha: GradaPublishing, 2006, 225s. ISBN 80-247-1191-5
3) PELIKÁNOVÁ, T., BARTOŠ, V. Praktická diabetologie. 4. vyd. Praha: Maxdorf, 2010, 743 s. ISBN 978-80-7345-216-2
4) PERUŠIČOVÁ, J. Diabetes mellitus 2. typu. 1. vyd. Geum, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8
5) ŠKRHA, J. et al. Diabetologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 417s. ISBN 978-80-7262-607-6

Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je na základě prostudování odborné literatury vysvětlit pojmy týkající se diabetes mellitus, vysvětlit rozdíl mezi prvním a druhým typem.
Stěžejním cílem je pak zhodnotit vliv sportu a pohybových činností na nemocné s diabetes mellitus druhého typu a nastínit, jak může diabetik zlepšit své zdraví pomocí pohybu
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The intend of this work, based on the study of literature, is to explain key words, which are connected with diabetes mellitus and difference between first and second type
The main aim is to evaluate influence of physical activities for patients with NIDDM and draw an analogy how a diabetic can improve your heath doing physical exercises
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK