Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společenská a kulturní interpretace fotografie
Název práce v češtině: Společenská a kulturní interpretace fotografie
Název v anglickém jazyce: Social and cultural interpretations of photography
Klíčová slova: album, biografie, digitalizace, fotografie, individualizace, sebeprezentace, obraz, vizualita
Klíčová slova anglicky: album, biography, digitalization, photography, individualization, self-presentation, image, visuality
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2011
Datum zadání: 23.06.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Michal Kotík, prom. mat.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Téma bych chtěla uchopit za pomoci teoretických znalostí a pojmů jakými jsou například: obraz, aparát, idolatrie, program a informace nejen z vizuální sociologie kvalitativní analýzou předem zvolených respondentů jak z řad laiků tak profesionálů v oboru fotografie. Zajímá mě, jak v současné době fotografie interpretována divákem, jak byla původně zamýšlena tvůrcem a zdali to může být nějakým přínosem sociologickému bádání. Z názorů získaných rozborem teorie a rozhovory, vedenými s respondenty budou vyvozeny závěry.
Seznam odborné literatury
Flusser, V.: Za filosofii fotografie. Hynek, 1994
Petříček, M.: Myšlení obrazem. Herrmann & synové, 2009
Diddi-Hubermann, G.: Ninfa moderna. Agite/Fra, 2009
Sztompka, P.: Vizuální sociologie. Sociologické nakladatelství, 2007
Rose, G.: Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials. SAGE, 2007
Předběžná náplň práce
Fotografie a sociologie se zrodily prakticky v tu samou dobu. Když se na konci 60. Let sociologie potýkala s krizí a přerodem, v oblasti vizuální kultury došlo k masivnímu rozšíření. Boom digitální technologie způsobil ve fotografii zcela zásadní převrat. Miliony lidí po celém světě dennodenně pořizují snímek za snímkem, až se stáváme obrazem přesyceni. Nabízí se tedy otázka, zdali jsme takový objem obrazové informace vůbec schopni pojmout a správně číst. Vilém Flusser ve své knize Za filosofii fotografie říká, že fotografie by měla být určitým prostředníkem mezi divákem a zprostředkovávaným světem. Místo představení onoho světa ho ovšem překrývá. Člověk přestává být schopen obraz dešifrovat a vyčíst z něj představy. Fotografie je v sociologii využívána v podstatě od počátku existence obou oborů. Jsme si ale jisti, že ji umíme užívat správně? Práce si klade za cíl odhalit, jaká je schopnost dnešního diváka vnímat a interpretovat fotografii. Odhalit její přesah v současné době.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK