Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intimní vztahy v antice a současné české společnosti
Název práce v češtině: Intimní vztahy v antice a současné české společnosti
Název v anglickém jazyce: The intimate relations in ancient Greece and Rome and in the contemporary czech society
Klíčová slova: antické Řecko a Řím, intimní vztahy, manželství, prostituce, homosexualita, současná česká společnost, srovnání
Klíčová slova anglicky: Ancient Greece and Rome, intimate relationships, marriage, prostitution, homosexuality, contemporary Czech society, the comparison
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marta Martinová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2011
Datum zadání: 10.06.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Michal Kotík, prom. mat.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá srovnáním podoby intimních vztahů v době antického Řecka a Říma a v současné české společnosti, kdy intimním vztahům chybí pevné normy a naopak se od jedince očekává individuální naplnění nejen sexuálních potřeb. Ukáže na příkladech dvou kultur, jakým způsobem jsou (de)konstruovány společenské normy v oblasti sexuality.

Srovnání se zaměří na instituce manželství, prostituce a homosexuality, s nimiž se setkáváme jak v době antiky, tak nyní, avšak ne ve stejné podobě. Ukáže konkrétní rozdíly, jež se v institucích objevují a jak k nim společnosti přistupuje, a stejně tak poukáže i na nové aspekty institucí v moderní společnosti (homosexuální sňatky atp.) a vysvětlí, čím jsou způsobeny. Práce bude sledovat i kontext utváření norem v oblasti sexuality.

Seznam odborné literatury
FOUCAULT, Michel. 1999. Dějiny sexuality. Vůle k vědění. V Praze: Herrmann, 189 s.
FOUCAULT, Michel. 2003. Dějiny sexuality II. Užívání slastí. V Praze: Herrmann, 338 s.
FOUCAULT, Michel. 2003. Dějiny sexuality III. Péče o sebe. V Praze: Herrmann, 326 s.
ESLAVA GALÁN, Juan. 2004. Milostný život ve starém Římě. Vyd. 1. Praha: Ikar, 222 s.
ESLAVA GALÁN, Juan. 2003. Láska a sex ve starém Řecku. Vyd. 1. Praha: Ikar, 230 s.
MORUS, Jan a Jiří STACH. 1992. Světové dějiny sexuality: Světla a stíny velkoměsta. 2. dopl. vyd. Praha: Naše vojsko, 298 s.
MOŽNÝ, Ivo. 2002. Sociologie rodiny. Vyd. 2., upr. Praha: Sociologické nakladatelství, 250 s. Základy sociologie, sv. 8.
CHALOUPKOVÁ, Jana a Petra ŠALAMOUNOVÁ. 2004. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 60 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 04:07.
VANÍČKOVÁ, Eva. 2005. Dětská prostituce. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, 135 s.
ZIKMUNDOVÁ, Martina. 2009. Terénní sociální práce s osobami poskytujícími placené sexuální služby. In: Kontaktní práce: antologie textů České asociace streetwork. 2. vyd. Praha: Česká asociace streetwork, s. 119-126.
MITLÖHNER, Miroslav. 1999. Erotika a paragrafy. Vyd. 1. Praha: Grada Pub., 131 s.
FAFEJTA, Martin. 2004. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 159 s.
PROCHÁZKA, Ivo a spol. 2005. HIV infekce a homosexualita. In: 004.cz: Česká společnost AIDS pomoc [online]. Dostupné z: http://www.004.cz/storage/HIVinfhomo.pdf
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je na základě analýzy dostupných pramenů prozkoumat a srovnat intimní vztahy v době antického Řecka a Říma v současné české společnosti, z tohoto následně učinit zjištění, jakým způsobem jsou konstruovány normy v oblasti sexuality, a jaká témata jsou případně za hranice této normy vykazována (homosexualita, prostituce, znásilnění ad.). Práce bude teoretická, založená na základě studia příslušné literatury.

1. úvod do problematiky, metodologie a teoretická východiska
2. intimní vztahy v antice – praxe, názory, postoj společnosti atd.
3. komparace s intimními vztahy v současné české společnosti – praxe, názory, postoj společnosti atd.
4. shrnutí a hlavní zjištění práce
5. závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor´s thesis deals with the Greek (mainly Athenian) and Roman institutions of marriage, prostitution and homosexuality in ancient times, which analyzes in depth in the first part. It shows standards which the ancient society recognizes in these relationships and shows the boundaries of normalcy. It discovers the conditions under which the institutions evolved and what had an impact on their development or shows why the institutions and their individual aspects are beginning to decline. The second part discusses the same institutions in contemporary Czech society, especially through sociological surveys from the years 2000-2011. It shows what specific differences exist here and what opinions has the contemporary society on them. It justifies and explains how and why the differences occurred and what are their significances. The thesis outlines too, how could possible future developments of some aspects of the institutions look like.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK