Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Misie Obnovené Jednoty bratrské v Jižní Africe na přelomu 18.a 19. století
Název práce v češtině: Misie Obnovené Jednoty bratrské v Jižní Africe na přelomu 18.a 19. století
Název v anglickém jazyce: Restored Unitas Fratrum's Mission in South Africa at the turn of the 18th and 19th century
Klíčová slova: Misie obnovené Jednoty bratrské v jižní Africe na přelomu 18. a 19. století
Klíčová slova anglicky: The Renewed Unity of the Brethren´s Mission in South Africa at the turn of the 18th and 19th century
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2011
Datum zadání: 10.06.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.07.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obnovená Jednota bratrská, která navázala plynule na odkaz bývalé Jednoty bratrské, vzniká roku 1722 v nových podmínkách za podpory říšského hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa (1700–1760). Ten poskytl českým a moravským exulantům útočiště na svém Berthelsdorfském panství. Záhy zde vzniká osada Herrnhut (Ochranov), ze které se stává sídelní místo bratrské organizace.
Práce by měla být příspěvkem k dějinám Obnovené Jednoty bratské, se zaměřením na misijní činnost v oblasti jižní Afriky na přelomu 18. a 19. století. Stěžejním pramenem by měl být deník z cesty misionářů Johanna Gottlieba Bonatze a Johanna Adolfa Küstera. Je zdrojem informací o jejich putování z misijní stanice Gnadenthal do Kapského města a dále do Grünenkloofu, kterou oba misionáři uskutečnili v roce 1808.
Zpráva misionářů by měla přiblížit nejen to, jakým způsobem byly šířeny myšlenky Jednoty mezi místním domorodým kmenem Khoikhoi, ale je také dokladem nezbytné komunikace členů Jednoty s místními správními úřady a vedením bratrského sboru sídlícím v Herrnhutu. Doplňujícími prameny k misijní činnosti by měly být také životopisy zmíněných misionářů. Součástí diplomové práce je i edice zmíněných pramenů.
Seznam odborné literatury
BECK, Hartmut. Brüder in vielen Völkern. 250 Jahre Mission der Brüdergemeine, Erlangen, 1981, s. 98–107, 227–252.
HULEC, Otakar. Dějiny jižní Afriky, Praha NLN, 1997, s. 14–21, 60–61, 64.
KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanká misie v 16.–18. století, Brno, 2001, s. 232–239.
LASCH, Alexander (Hg.). Mein Herz blieb in Afrika. Eine kommentierte Anthologie Herrnhutischer Missionberichte von den Rändern der Welt am Beginn des 19. Jahrhunderts. (Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Leben und Werk in Quellen und Darstellungen, Materialen und Dokumente, Reihe 2, Band XXXIV), Hildesheim – Zürich – New York, 2009, s. 294–297, 333–338.
METTELE, Gisela. Weltbürgertum oder Gottesreich, 2009, s. 147–178.
PEUCKER, Paul. Herrnhuter Wörterbuch. Kleines Lexikon von brüderischen Begriffen, Herrnhut Unitätsarchiv 2000.
SCHLESINGER, Walter (Hg). Handbuch der historischen Stätten Deuschlands. Achter Band, Sachsen. Stuttgart, 1965, s. 144–147.
ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře. Moravané v obnovené Jednotě bratrské v 18. století, Praha: Kalich, 2009, s. 171, 190.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK