Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory determinující výši mzdy
Název práce v češtině: Faktory determinující výši mzdy
Název v anglickém jazyce: Determinants of wages
Klíčová slova: Lidský kapitál, specifický a všeobecný výcvik, návratnost investice, mzdová mezera, diferenciace mezd, pohlaví, věk, Česká republika
Klíčová slova anglicky: Human capital, specific and general training, return on investment, gender pay gap, wage differentiation, gender, age, Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Šolc
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2011
Datum zadání: 10.06.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Opletalova 26
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Mgr. Matěj Vančura
 
 
 
Seznam odborné literatury
ATCHISON, Thomas J, David W BELCHER a David J THOMSEN. The Wage Level and Its Determinants. Compensation administration [online]. 2nd ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, c1987 [cit. 2012-03-06]. ISBN 0-13-154790-9. Dostupné z: http://www.eridlc.com/index.cfm?fuseaction=textbook.chpt07
BECKER, Gary S. Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. 3rd ed. Chicago: The University of Chicago Press, c1993, 390 s. ISBN 02-260-4120-4.
Český statistický úřad [online]. 2012, 2012-05-04 [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: http://www.czso.cz/
FIALOVÁ, Kamila. Regionální determinace mezd v České republice a její determinanty. Praha, 2003. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií
FLEK, Vladislav a Jiří VEČERNÍK. The Labor Market in the Czech Republic: Trends, Policies, and Attitudes. Finance a úvěr[online]. Praha: Karlova univerzita v Praze, 2005, roč. 55, 1-2, s. 5-24 [cit. 2012-04-10]. ISSN 0015-1920. Dostupné z: http://journal.fsv.cuni.cz/mag/article/show/id/1003
GOTTVALD, Jaromír. Determinanty mezd zaměstnanců v podnicích v České republice a Slovenské republice. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2003, roč. 51, č. 4, s. 541-563. ISSN 0032-3233.
JURAJDA, Štěpán. Czech Relative Wages and Returns to Schooling: Does the Short Supply of College Education Bite?.Finance a úvěr [online]. Praha: Karlova univerzita v Praze, 2005, roč. 55, 1-2, s. 83-95 [cit. 2012-04-25]. ISSN 0015-1920. Dostupné z: http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1008_s_083_095.pdf
Předběžná náplň práce
Mzda je jedním z nejvýraznějších ukazatelů hodnoty lidského kapitálu. Podle neoklasické teorie trhu práce, by měla mzda v podmínkách dokonalé konkurence odpovídat příjmu z mezního produktu práce. Na tomto principu staví standardní teorie lidského kapitálu, která říká, že samotná výše mzdy je ovlivněna především osobnostními charakteristikami, které ovlivňují produktivitu práce. Tyto charakteristiky rozdělujeme do dvou skupin – obecný a specifický lidský kapitál. Do obecného se řadí vzdělání, věk, pohlaví, neboli charakteristiky, které mohou být užitečné pro všechny zaměstnavatele, zatímco specifický zahrnuje znalosti a dovednosti užitečné jen k jednomu konkrétnímu zaměstnání
Ve své práci se budu zajímat o investice do lidského kapitálu a o to, jak jednotlivé faktory, patřící do charakteristiky lidského kapitálu, ovlivňují mzdu. Zaměřím se především na následující vlastnosti. Zda věk ovlivňuje výši mzdy, jestli mzda roste úměrně s věkem nebo existuje „zlom“, kdy s přibývajícími léty začíná mzda klesat. Pokusím se analyzovat rozdíly v příjmech mezi muži a ženami, rozeberu možné příčiny mzdové mezery a uvedu Oaxaca-Blinderovu dekompozici mzdové mezery. Nakonec bych se rád podíval na to, jak dosažené vzdělání působí na výši mzdy. Mou základní hypotézou je teorie, že mzda roste úměrně s dosaženým vzděláním, že přes veškeré snahy vlád v ČR neustále existuje genderová mzdová mezera a že věk má znatelný vliv na výši mzdy. Na závěr práce porovnám moji teorii se souhrnnými daty poskytovanými Českým statistickým úřadem za rok 2010.
Předběžná struktura:
1. Úvod
2. Teorie lidského kapitálu
3. Diferenciace mezd
4. Analýza mzdových rozdílů v ČR 2010
5. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Wage is one of the most significant indicators of the value of human capital. According to the neoclassical theory of labour market, wage, under the conditions of a perfect competition, should correspond to the revenue from the marginal product of work. Standard theory of human capital builds on this principle and states that wage level is mostly affected by characteristics of individuals, which affect the productivity of work. These characteristics are divided into two groups – specific (skills useful for only one kind of employment) and general (e.g. education, age...) human capital.
In my work I will deal with the investments in human capital and how individual elements of human capital affect wage. I will focus on the following: if age affects wage, if wage grows proportionally to age or if a “breakpoint” exists when wage starts to decrease as age increases. I will also analyze differences in incomes between men and women and analyze possible causes of the gender pay gap and present the method of Oaxaca-Blinder decomposition. Next, I would like to look at how levels of education achieved affect wage. My basic hypothesis is the theory that wage increases proportionally to higher education, gender pay gap still exists despite all efforts of the Government of the Czech Republic, and that age has significant influence on wage level. At the end of my work, I will compare my theory to aggregate data provided for the year 2010 by the Czech Statistical Office.
Preliminary structure
1. Introduction
2. Human capital theory
3. Differentiation of wages
4. The analysis of wage differences in CR 2010
5. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK