Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politika „skvělé izolace“ a problematika britsko-německých vztahů v letech 1890-1904
Název práce v češtině: Politika „skvělé izolace“ a problematika
britsko-německých vztahů v letech 1890-1904
Název v anglickém jazyce: Politics of "splendid isolation" and the problem of
the British-German relations 1890-1904
Klíčová slova: Skvělá izolace, zahraniční politika, Velká Británie, Německo, rovnováha moci, evropský koncert
Klíčová slova anglicky: Splendid isolation, foreign policy, Great Britain, Germany, balance of power, European concert
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2011
Datum zadání: 09.06.2011
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
„Skvělá izolace“ byla zcela originálním konceptem zahraniční politiky. Velká Británie díky ní hrála nepostradatelnou úlohu v rámci tzv. evropského koncertu a politiky mocenské rovnováhy. Jakožto největší světová mocnost valné většiny 19. století se totiž zásadně neúčastnila systému koalic utvářených ostatními evropskými velmocemi a místo toho se plně věnovala rozvoji svého zámořského impéria. Zároveň však svou silou udržovala celý systém mocenské rovnováhy v chodu a bránila jiným velmocem v dosažení dominance na evropském kontinentě. Koncem 19. století se ale v Evropě objevuje mocnost, jež začíná v některých oblastech Velké Británii konkurovat - Německo. Ve chvíli, kdy se politika „skvělé izolace“ zdá již neudržitelná, schyluje se k možné alianci těchto dvou států.

Jaké faktory umožnily Velké Británii hrát takovou úlohu v mezinárodním systému? A co zapříčinilo konec skvělé izolace? Byla politika „skvělé izolace“ pouze pozitivním důsledkem souhry příznivých faktorů nebo vědomou snahou britských politiků? Co svedlo obě velmoci k vzájemným jednáním o alianci? Jak tato jednání probíhala a co zapříčinilo jejich selhání? To budou základní výzkumné otázky celé práce.

Metodologicky bude práce pojata jako případová studie využívající empiricko-analytický přístup. Práce se bude snažit potvrdit hypotézu a odpovědět na výzkumné otázky. Bude členěna do kapitol dle časového hlediska.
Seznam odborné literatury
AVNER, C. (1997). Joseph Chamberlain, Lord Lansdowne and British foreign policy 1901-1903: from collaboration to confrontation. (political history of Great Britain) in The Australian Journal of Politics and History, No 43 s. 122
CAROLL, M. (1938). Germany and the Great Powers, 1866-1914, 1st. ed. New York: Prentice-Hall Inc.
GOLDMAN, C. S. (1912). Eleven Years of Foreign Policy, in Nineteenth Century and After, No. 71. s. 217–232
GOOCH, G.P., TEMPERLEY, H. (1926) British documents on the origins of the war, 1898-1914. London: H.M. Stationary Office
GRENVILLE, J.A.S. (1964). Lord Salisbury and Foreign Policy: The Close of the Nineteenth Century. 1st. ed. London: University of London, Athlone Press
HALE, O. J. (1940). Publicity and Diplomacy with Special Reference to England and Germany, 1890–1914, 1st ed. New York: The University of Virginia Institute for research in the social sciences.
HUBATSCH, W. (1955). Die Ära Tirpitz: Studien zur deutschen Marinepolitik. 1. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
CHURCHILL, R. S. (1967). Winston S. Churchill, Vol. II: 1901–1914, Young Statesman, 1st ed. Boston: Houghton Mifflin
JUDD, D. (1999). Impérium. Britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti. Vyd. 1. Praha: BB art
KISSINGER, H. (1999) Umění diplomacie. Od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Vyd. 3. Praha: Prostor
LASCALLES, Sir F. C. (1912). Thoughts on the Anglo-German Problem, in Contemporary Review, No. 101. s. 1–9.
MARSH, Peter T. (1994). Joseph Chamberlain: Entrepreneur in Politics. 1st. ed. New Haven: Yale University Press
MOMMSEN, W. J. (2002) War der Kaiser an allem schuld? Wilhelm II. und die preußisch-deutschen Machteliten. 2. Aufl.,
Berlin: Propyläen
Periodická literatura:
RAMSDEN, J. (2007). Don´t Mention the War. 1st ed, London:
RICH, N. (1965). Friedrich von Holstein: Politics and Diplomaty in Era of Bismarck and Wilhelm II. 2nd ed.Cambridge: Cambridge university press
SKŘIVAN, A. et al. (1994). Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914. Vyd.1. Praha: Aleš Skřivan
SKŘIVAN, A.; KŘIVSKÝ, P. (2004). Století odchází. Světla a stíny „belle époque“, Vyd. 2. Praha: Aleš Skřivan
STELLNER, F. (1995). Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II. Praha: Panevropa
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude poskytnout ucelený obraz o konci britské politiky „skvělé izolace“ („Splendid isolation“) a o britsko-německých snahách vytvořit společnou alianci. Práce se bude věnovat časovému rozmezí let 1890-1904, tedy období, počínajícím britsko-německou dohodou o koloniích a končícím britsko-francouzskou srdečnou dohodou („Entente cordiale“). Během této doby se Velká Británie vzdala své politiky „skvělé izolace“ a po krachu jednání s Německem se nakonec ocitla v táboře jeho velkého rivala – Francie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bachelor thesis will provide an comprehensive view on the end of the British policy of "splendid isolation" and on Anglo-German attempts to create an mutual alliance. The study will aim at years 1890-1904, beginning with Anglo-German colonial treaty and ending with the Anglo-French Entente cordiale. During this era, Great Britain abandons her policy of "Splendid isolation" and after the failure of alliance negotiations with Germany drifted to the side of his great rival - France.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK