Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium adsorpce a mobility atomů Al na povrchu Si(100)
Název práce v češtině: Studium adsorpce a mobility atomů Al na povrchu Si(100)
Název v anglickém jazyce: Adsorption and mobility of Al adatoms on Si(100) surface
Klíčová slova: STM, hliník, cín, Si(100), růst
Klíčová slova anglicky: STM, aluminium, tin, Si(100), growth
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2011
Datum zadání: 03.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2011
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Oponenti: doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Zvládnutí techniky nízkoteplotního STM experimentu a metodiky měření.
2) Doladění podmínek depozice Al pro vytvoření minimálního pokrytí jednotlivými atomy.
3) Studium zobrazení jednotlivých atomů v adsorpčních pozicích.
4) Měření tunelových spekter – studium vlivu adsorbátu na elektronovou strukturu povrchu.
5) Studium možnosti posunu atomů Al ve „snadném směru“ pomocí hrotu STM. Analýza podmínek pro spontánní a hrotem aktivované přeskoky.
Seznam odborné literatury
[1] Bai Ch., Scanning Tunneling Microscopy and its Application, Springer Series in Surf.Sci. 32, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, N.Y., 1992.
[2] Güntherodt H.-J. and Wiesendanger R., Scanning Tunneling Microscopy I (General Principles and Applications to Clean and Adsorbate Covered Surfaces), 2nd. ed., Springer Series in Surf. Sci. 20, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1994.
[3] Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Technika rastrovací tunelové mikroskopie (STM) umožňuje při nízkých teplotách studovat detaily adsorpce jednotlivých atomů kovu na povrchu křemíku Si(100). Atomy Al se podle teoretických výpočtů mezi dalšími kovy III skupiny (Ga, In) vyznačují největšími vazebními energiemi a zároveň silnou anizotropií při pohybu po povrchu Si(100). Dosud nejsou k dispozici data, týkající se zobrazení jednotlivých atomů na povrchu ani spektroskopická měření pomocí STM. Vyšší vazební energie vytvářejí lepší podmínky pro studium mobility atomů Al a vlivu hrotu na pohyblivost než se ukázalo v případě In. Práce je zaměřena na experimentální studium adsorpce a pohyblivosti atomů Al při nízkých teplotách.

Pro experimenty je k dispozici UHV STM komora vybavená systémem pro nastavení teploty vzorku v rozmezí 50 K- 500 K. Experimentální zařízení obsahuje rozsáhlé možnosti pro řízenou depozici široké škály kovů a efektivní přípravu vzorků a jejich měření. Práce je součástí vědeckého programu skupiny tenkých vrstev a může být přípravou pro další doktorské studium.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=654
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=654
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK