Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sexuální výchova na základních školách v České republice
Název práce v češtině: Sexuální výchova na základních školách v České republice
Název v anglickém jazyce: Sexual education in elementary schools in Czech Republic
Klíčová slova: výchova, sexuální výchova, výchova ke zdraví, základní škola, etika, metody a formy sexuální výchovy, hodnoty
Klíčová slova anglicky: education, Sex Education, Health Education, Primary School, ethics, methods and forms of Sex Education, values
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2011
Datum zadání: 09.06.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Mgr. Zdeněk Sloboda
 
 
 
Seznam odborné literatury
6. Zdroje
Vymezení klíčových pojmů:
• FAFEJTA, M. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Nakladatelství Jan Piszkiewicz, 2004.
• FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. Praha: Herrmann, 2003.
• KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2004.
Teoretická východiska:
• BRZEK, Antonín, MELLAN, Jiří, PERNICOVÁ, Hana. Soustavná sexuální výchova na základních a středních školách. Praha: YMCA Živá rodina, 1994.
• JANIŠ, Kamil. Sexuální výchova včera, dnes a zítra. In 3. moravský regionální kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. Pardubice: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2008. Dostupné z: <http://www.planovanirodiny.cz/storage/brod08/02sv_vcera_dnes_zitra.pdf>.
• JANIŠ, Kamil., TÄUBNER, Vladimír. Didaktika sexuální výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999.
• JARKOVSKÁ, L., SMETÁČKOVÁ, I. 2006. „Škola jako generovaný prostor“ Pp. 14-19 In Smetáčková, I. 2006. [online]. Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost, o. p. s. Dostupné z <http://www.osops.cz/download/files/gender1/gvs2-komplet.pdf>
• KUČERA, Zdeněk. První evropské dny sexuální výchovy adolescentů. Podpora zdraví. Bulletin Národního centra podpory zdraví, 4, 1995, 1.
• MACHOVÁ, J., HAMANOVÁ, J. 2002. Reprodukční zdraví v dospívání. Praha: Nakladatelství H&H, 2002.
• PONDĚLÍČKOVÁ-MAŠLOVÁ, Jaroslava. O sexuální výchově bez rozpaků. Praha: Avicenum, 1973.
• RAŠKOVÁ, Miluše. Připravenost učitele k sexuální výchově v kontextu pedagogické teorie a praxe v české primární škole. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008.
• RENZETTI, C. M.; CURRAN, D. J. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003.
• UZEL, Radim. Sexuální výchova. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006.
• ZVÍTORSKÝ, Michal. Operační definice zdraví v oblasti lidské sexuality. In Sborník z kongresu Pardubice 2007. Sborník referátů. SPRSV, 2007. Dostupný z: <http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2008053001>.
Práce na blízká témata:
• KAŠPAROVSKÁ, Hana. Sociální konstrukce sexuality: Analýza koncepcí sexuální výchovy. Brno, 2009. 40 s. Bakalářská práce.
Popis metod:
• STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Nakladatelství Albert Boskovice, 1999.
• VESELÝ, Arnošt. Veřejná politika a policy analysis. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2006.
Aplikace metod:
• HOWLETT, M., RAMESH, M. Studying public policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford University Press, 1995.
• POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: SLON, 2005.
• VESELÝ, A. Metody a metodologie vymezení problému: Strukturace, definice, modelování a formulace problému v policy analysis. Praha: UK FSV CESES, 2005.
• KALOUS, J., VESELÝ, A. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006.
Zdroje dat:
• Nové případy AIDS. In Česká společnost AIDS pomoc. [online]. Praha, 2011. Dostupné z: <http://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm>.
• PECHOVÁ, O. Výsledky výzkumu Diskriminace na základě sexuální orientace. In E-psychologie. 2009. [online]. roč. 3, č. 3, s.1-16. Dostupné z: <http://e-psycholog.eu/pdf/pechova.pdf>.
• Výchova ke zdraví, Sexuální výchova [online]. Praha: ÚIV, 2009. Dostupné z: <http://www.uiv.cz/clanek/17/1765>.
• WEISS, Petr, ZVĚŘINA, Jaroslav. Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Praha: Portál, 2001.
Veřejněpolitické dokumenty:
• Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách. [online]. Praha: MŠMT, 2010. Dostupné z: <http://www.msmt.cz/file/10974>.
• Charta sexuálních a reprodukčních práv [online]. London: IPPF, 1996. Dostupné z: <http://www.planovanirodiny.cz/storage/Charta_sex_a_repr_prav_1997.pdf>.
• Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007. Dostupné z: <http://www.msmt.cz/mladez/koncepce-statni-politiky-pro-oblast-deti-a-mladeze-na-obdobi-2007-2013>.
• Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č. j. 20 006/2007-51). 2007. [online]. Praha: MŠMT, 2007. Dostupné z: <http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicky-pokyn-k-primarni-prevenci-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a-mladeze-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-nabyva-ucinnosti-dnem-zverejneni-ve-vestniku-msmt-cr-sesit-11-2007>.
• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. Dostupné z: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV-pomucka-ucitelum.pdf>.
• Sexuální výchova – vybraná témata. Praha: MŠMT ve spolupráci s VÚP, 2009.
• Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012[online]. Praha: MŠMT, 2009. Dostupné z: < http://www.msmt.cz/socialni-programy/strategie-prevence-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a>.
• Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 – 2012. 2008. [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví. Dostupné z: <http://www.mzcr.cz/Verejne/Pages/133-narodni-program-reseni-problematiky-hivaids.html>.
• Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018. 2008. [online]. Dostupné z: <http://www.stopnasilinadetech.cz/pdf/narodnistrategie.pdf>.
Situace v jiných zemích, zahraniční zkušenosti:
• JANIŠ, Kamil. Zkušenosti z realizace sexuální výchovy v zahraničí. In 14. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. Pardubice: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2006.
• RIEGELOVÁ, S. Ať žije láska aneb Jak praktikovat bezpečný sex a jiné poznatky ze stáže v nizozemském Utrechtu. In 3. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. Pardubice: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 1995.
• UZEL, Radim. Sexuální výchova u nás a v Evropě. In 4. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. Pardubice: SPRSV, 1996.
• WYNNYCZUK, V. K problematice sexuální výchovy v zahraničí. In BRTNÍKOVÁ, M. a kol. Sex? AIDS! Praha: Horizont, 1989.
Předběžná náplň práce
1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu
V posledních letech se ve společnosti událo mnoho změn, které přináší uspěchanější životní styl sledující zisk, vznik nových způsobů komunikace a výměny informací, změny hodnotového systému. To vše může být nebezpečnou příčinou negativního ovlivňování zdraví dětí a mládeže. Na lidském zdraví se podílí jednak genetická výbava a pak také další faktory, které určují kvalitu života. Mezi tyto faktory patří životní styl, životní prostředí a zdravotní péče. A právě životní styl jedince se dá s větší mírou autonomie a flexibility více ovlivňovat vnějšími zásahy společnosti a jejími hodnotami.
Všude kolem nás je sex v nejrůznějších podobách, ať už ve filmech, reklamách, časopisech, na výstavách. Dochází tak k opačnému extrému, kdy po letech tabuizace sexu nastává informační revoluce. A právě tlak této revoluce na mladé lidi, kteří dnes dospívají dříve než v minulosti, je nezanedbatelný až velmi silný. V souvislosti s aktuálními výsledky různých analýz a výzkumů v této oblasti (např. nárůst počtu HIV pozitivních osob, nechtěné otěhotnění, zvyšující se počet případů domácího násilí, nebezpečí hrozící v souvislosti s užíváním internetu, zvyšující se výskyt pohlavně přenosných chorob, zvýšený výskyt rakoviny prsu a děložního čípku, sexuální zneužívání dětí zejména s ohledem na komercionalizaci sexu apod.) je ve společnosti akcentována naléhavost systematického řešení problematiky sexuální výchovy. Tu je tedy třeba pojímat v širších souvislostech a komplexně.
Odborná i laická veřejnost se pře o to, jak mluvit s dětmi a dospívajícími o sexu, v kterém věku dítěte je vhodné začít, jakým způsobem dítěti informace podávat, ale také je zde diskuze o tom, jaká je role rodiny a školy v socializaci dítěte a v oblasti sexuální výchovy a kdo je vlastně zodpovědný za zasvěcení do sexuálního života. V souvislosti s ucelenou sexuální výchovou, která dítěti vštěpuje nejen předávané informace, ale také morální principy a tím formuje jejich jednání a postoje, se vynořuje také otázka etiky, která prostupuje celou výchovu ke zdraví a žádá si proto takt a um pedagogů, kteří se žáky na daná témata diskutují.
V jednotlivých zemích je současný obsah sexuální výchovy, ale i její forma a metody, ovlivněn historickou a náboženskou tradicí, hodnotovým systémem dané země. Je otázkou, nakolik je třeba tyto tradice a hodnoty odrážet a nakolik je důležité reflektovat nový způsob života a společenské změny posledních let.
2. Cíle práce
Obecným cílem je identifikovat, jakým způsobem se v České republice přistupuje k výuce sexuální výchovy na základních školách.
Výzkumné cíle:
• Zjistit pomocí studia odborné literatury metody a formy výuky sexuální výchovy na ZŠ a reflektovat její historický vývoj.
• Popsat současnou koncepci sexuální výchovy v ZŠ v České republice a porovnat ji na nadnárodní úrovni.
• Analyzovat konflikt hodnot objevující se na poli vzdělávání v oblasti sexuální výchovy.
3. Výzkumné otázky
 Jaké existují metody a formy výuky sexuální výchovy na ZŠ?
 Jaká je současná zahraniční praxe sexuální výchovy?
 Jak je legislativně ukotvena současná koncepce sexuální výchovy na ZŠ v ČR a jaké formy sexuální výchovy jsou užívány ve skutečné praxi?
 Proč je téma sexuální výchovy na ZŠ tak kontroverzní? Jaké hodnoty vstupují do tohoto konfliktu?
4. Metodologie, metody a data
Ve své práci budu používat pozitivistickou metodologii zkoumání, jelikož mým cílem je podat objektivní (nezainteresované) poznání problému sexuální výchovy na základních školách. Mým cílem tedy není hodnotit problém a hledat řešení vedoucí k naplnění stanovených cílů, ale snažit se popsat současnou sexuální výchovu na základních školách. Ve vztahu k tomuto cíli budu tedy využívat kvalitativní výzkumné strategie, jejichž hlavní výhodou je získání podrobného popisu a vhledu do problematiky sexuální výchovy. Jsem si samozřejmě také vědoma i jistých nevýhod, které tyto metody skýtají (jako např. malá zobecnitelnost získaných poznatků a jejich převoditelnost do jiného prostředí), avšak vzhledem k cíli práce lze tyto nevýhody akceptovat.
Ve své práci budu pracovat hlavně se sekundárními daty (tj. odborné články a zprávy, úřední dokumenty, zákony, statistiky, provedené výzkumy aj.), jejichž sběr budu provádět převážně pomocí metod vyhledávání dokumentů (pomocí knihovních katalogů a internetových vyhledávačů) a vyhledávání datových záznamů.
S ohledem na to, že se ve své práci zabývám multidimenzionálním společenským problémem, tj. takovým, který není možné zcela pojmout bez kombinace poznatků několika vědních disciplín a na ně navazující praxe (sociologie, psychologie, pedagogika, sexuologie, právo), využiji ve své práci několik metodických přístupů, jako rešerše a souhrn poznatků z publikací v odborných časopisech, statích a monografiích, prostřednictvím databází Proquest, EBSCO, vývoj koncepčního rámce, obsahová analýza dokumentů veřejně politické praxe, konkrétně dokumenty schválené Ministerstvem školství České republiky a dále články či odborné publikace, které se aktuálně věnují sexuální výchově na ZŠ v České republice. Analýza se bude zabývat zjištěním a popsáním aktuální koncepce sexuální výchovy v rámci České republiky, zvláštní pozornost bude věnována hodnotám, které se na poli vzdělávání v oblasti sexuality vyskytují a jsou často konfliktní.
5. Teoretická a hodnotová východiska
Základní teoretický rámec mé práce je vymezen pojetím sexuální výchovy jako začleněné do rámce celkové výchovy k mezilidským vztahům a zdraví. Tudíž nelze obejít její souvislost s kulturou, etikou a hodnotami společnosti, v našem případě společnosti západoevropské. Jedním z klíčových pojmů, kterými se budu zabývat, je socializace jako univerzální kulturní prostředek k zajištění kontroly chování a myšlení členů společnosti (Keller, 2004). Proces socializace budu popisovat také z hlediska genderu, kdy dochází k postupnému osvojování charakteristik, které jsou v dané společnosti obvykle spojovány s obrazem muže a s obrazem ženy (Jarkovská, Smetáčková; 2006). Dochází tak k přijímání genderových rolí a postupnému vytváření genderových stereotypů, což jsou zjednodušující popisy toho, jak má vypadat maskulinní muž či femininní žena. Tyto stereotypy se stávají univerzálně platnými, neboť se předpokládá, že charakteristiky tvořící genderový stereotyp sdílejí všichni příslušníci daného pohlaví. Užívání těchto stereotypů se neodehrává jen na úrovni vzájemné komunikace, ale i na strukturální úrovni dané společnosti. Každá společnost svým členům předepisuje určité normy a vzorce chování, které jsou pak zakotveny ve společenských institucích, kterými jsou například vzdělávací systém (Renzetti, Curran; 2003). A právě tyto instituce mají klíčovou roli v procesu socializace mladých dětí. Dalším klíčovým pojmem souvisejícím s procesem socializace je sexualita a formování sexuálně diferencovaného chování, které propojuje biologické rozdíly se sociokulturními obsahy mužského a ženského (Alan, 1989). Na sexualitu se během historického vývoje pohlíželo z různých perspektiv, vyvíjely a vyvíjí se různé diskurzy o sexualitě, které mají právě klíčový vliv na zařazení a podobu tohoto tématu v rámci vzdělávacího systému.
Do školství se promítají tři hlavní okruhy zájmů: zájmy individuální, společenské a zájmy účastníků procesu (pedagogové). Významnou otázkou vzdělávací politiky pak zůstává určení, co je ve školství veřejným společenským zájmem a kdo je nejvíce oprávněn ho definovat (Kalous, Veselý 2006). A zde se skrývá i kontroverznost sexuální výchovy. Jelikož je velmi zatížena hodnotami různých aktérů vzdělávací politiky, dochází ke konfliktu těchto hodnot. Ve své práci se budu snažit jednotlivé hodnoty odrážející se v různých pojetích sexuální výchovy identifikovat.


Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

The thesis deals with the issue of sex education at schools. The objective is to analyse the current state of sex education at primary schools. Basic information is being drawn from the theory of sex education and it is being dealt with its aims, content, principles, methods, and concepts. The history of ways in which sexuality has been perceived is an integral part of the text. A brief overview of stages which the process of integrating sex education into education programmes has gone through is included as well. A reflexion on the ways sex education is handled abroad can be also found within the thesis. Emphasis is being laid on the social impact of complex sex education and its role in preventing a number of pathological social facts and other negative aspects in the society as a whole. Attention is being paid to topics of public policy revolving around sex education and to the values involved in the process of creating education policies. The work makes use of qualitative analytical methods of both public policy documents and expert studies. This means is combined with secondary data analysis. Findings stated are the basis for a discussion of key factors which are nowadays considered to be setting the way in which sex education is being thought at primary schools. The outcome of this work may create a good foundation for other research, e.g. in the area of pedagogues' attitude towards sex education and their expertise.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK