Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaměstnávání cizinců v České republice
Název práce v češtině: Zaměstnávání cizinců v České republice
Název v anglickém jazyce: Employment of foreigners in the Czech republic
Klíčová slova: Pracovní právo, Cizinci, Zaměstnávání cizinců
Klíčová slova anglicky: Labour Law, Foreigners, Emplyoment of foreigners
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2011
Datum zadání: 09.06.2011
Datum a čas obhajoby: 28.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:17.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2013
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Česká republika zažívá v posledních letech nebývalý nárůst počtu cizinců na svém území. Velká většina cizinců přitom přichází do České republiky za prací. Cílem této diplomové práce je popsat aktuální právní úpravu problematiky zaměstnávání cizinců v ČR, poukázat na její praktické problémy, které by se do budoucna měly řešit a srovnat českou právní úpravu zaměstnávání cizinců s právní úpravou australskou, jež by mohla přinést cenná doporučení pro Českou republiku do budoucna. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. V první kapitole jsou vymezeny pojmy jako „cizinec“, „zaměstnávání“, „zaměstnavatel“ a další, se kterými se v diplomové práci operuje. Druhá kapitola popisuje současnou právní úpravu problematiky zaměstnávání cizinců v České republice. Třetí kapitola se snaží poukázat na problematická místa, která činí v praxi potíže, a která by se měla do budoucna dále řešit. V poslední kapitole diplomové práce je na příkladu australské právní úpravy stejné oblasti představen jiný způsob, jakým se dá tato problematika řešit. Závěr práce je věnován komparaci obou právních úprav a na základě této komparace jsou vyvozena další doporučení pro Českou republiku do budoucna.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Czech Republic has recently experienced an unprecedented influx of foreigners into its territory. The majority of those people come because of work opportunities. The aim of this thesis is to describe the Czech legislation concerning the employment of foreigners, to highlight the current problems and also the challenges for the future, to draw a comparison between the Czech and Australian legislation and to make further recommendations for the Czech Republic. This thesis is composed of four chapters. The first chapter is introductory and defines the basic terminology relevant to the topic such as ‘foreigner’, ‘employment’, and ‘employer’. The second chapter presents the effective legislation concerning the employment of foreigners. The third chapter highlights a number of problems related to the reality of the employment of foreigners in the Czech Republic and how these should be solved in the future. The last chapter provides an alternative approach by analysing the current Australian legislation concerning the employment of foreigners. This thesis is then ended by a comparison of the two legal approaches and a number of recommendations for future Czech legislation with respect to the employment of foreigners.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK