Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace rodinných politik České republiky a Litvy z genderového hlediska
Název práce v češtině: Komparace rodinných politik České republiky a Litvy z genderového hlediska
Název v anglickém jazyce: Comparison of Family Policies of Czech Republic and Lithuania from a Gender Perspective
Klíčová slova: Rodinná politika, gender, familializace, genderové režimy sociálního státu, komparační analýza, Česká republika, Litva
Klíčová slova anglicky: Family policy, gender, familialization, gender regimes of welfare state, comparative analysis, Czech Republic, Lithuania
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Tušková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2011
Datum zadání: 09.06.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Mgr. Alžběta Zrcková
 
 
 
Seznam odborné literatury
Angelovská, Olga. Soudobé přístupy k teorii sociálního státu. In Spravedlnost a solidarita v oblasti sociálně zdravotnických služeb. Čabanová, Bohumila. Háva, Petr. 1. vydání. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008. s. 107 – 126.
Bambra, Clare. The Worlds of welfare: illusory and gender blind? Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Evropská komise. Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Litvě. [online] EU 2011 [cit. 2012-2-28]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Lithuania_cs.pdf>
Gøsta Esping-Andersen. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton: Princeton University Press, 1998. ISBN: 0-691-09457-8
Leitner, Singrid. Varieties of familialism. The caring fiction of the family in comparative perspective. European Societies, 5:4, s. 353-375
MPSV ČR. Národní zpráva o rodině. Praha: MPSV, 2004.
Sainsbury, Diane. Gender and Welfare State Regimes. Oxford: Oxford University Press, 1999. 293 s. ISBN-13: 978019829416
www.mpsv.cz – stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
www.oecd.org – statistická databáze Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
www.socmin.lt – stránky Ministery of Social Security of Lithuania
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci se budu věnovat komparaci České republiky a Litvy z pohledu genderově sensitivních teorií (potažmo typologií) sociálních režimů.
V roce 1990 se objevila jedna z nejdůležitějších publikací v oblasti teorie a komparační analýzy sociální politiky kniha The Three Worlds of Welfare Capitalism od Gøsta Esping-Andersena, kde představil svou typologii sociálních států. Na tuto knihu se však objevila vlna kritiky. Jednou z hlavních výtek bylo opomíjení genderového aspektu v sociálních politikách států. Podle nich bylo ženské hledisko v jeho typologii marginalizováno. V návaznosti na tuto kritiku vznikaly práce nové, ve kterých hrál genderový aspekt stěžejní roli. Pro svou analýzu jsem zvolila práce Clare Bambry, Singrid Leitner a Diane Sainsbury, které rozpracovávají Esping-Andersenovi koncepty či vytvářejí typologie nové.
V současných analýzách sociálních politik se genderové hledisko zdá být neopomenutelné. Dalo by se říci, že je momentálním tématem číslo jedna a většina sociálněpolitických analýz se bez této perspektivy neobejde. Rovnost pohlaví je jedním z motivů intervence sociálních států do rodiny, např. opatření vedoucí k harmonizaci pracovních a pečovatelských rolí žen jsou i součástí Barcelonských cílů z roku 2002.


Cíle bakalářské práce:

V první části své práce přiblížím genderově sensitivní teorie a typologie sociálních politik. Následně přiblížím ze sociálně-demografického hlediska společnosti států, které budou předmětem komparace. Tato komparace bude založena na analýze rodinných politik České republiky a Litvy z pohledu familialismu a jejich zařazení do jednoho z genderových režimů podle Sainsbury. Závěry těchto analýz u jednotlivých států podrobím srovnání a syntéze se sociálně-demografickými podmínkami a vzorci chování rodinného života zemí.

Výzkumné otázky:

Jaké jsou sociálně-demografické podmínky rodinných politik České republiky a Litvy? Můžeme najít společné rysy?
- Jsou rodinné politiky srovnávaných států familialistické nebo defamilialistické? Jaký je jejich familializační index? Popř. jedná se o genderový či degenderový familialismus?
- Do jakého z genderových režimů Diane Sainsbury zaříme tyto rodinné politiky?
- Jsou tyto rodinné politiky podobné či nikoli?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK