Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manažerka matkou. Životní příběhy vedoucí k narušení společenského konsensu.
Název práce v češtině: Manažerka matkou. Životní příběhy vedoucí k narušení společenského konsensu.
Název v anglickém jazyce: Manageriness as Mothers. Life Stories that leads to Interruption of Social Concessions
Klíčová slova: gender, role, životní styl, rodina, práce, péče o dítě
Klíčová slova anglicky: gender, role, lifestyle, family, job, childcare
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marta Martinová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2011
Datum zadání: 09.06.2011
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: Mgr. Romana Marková Volejníčková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu

Ve své bakalářské práci bych se ráda zaměřila na specifika životního stylu českých žen na významných pracovních pozicích. Za cíl si kladu odhalení motivací, hodnotového systému a životní strategie této skupiny českých žen.
V teoretické části mé práce bych shrnula poznatky získané z analýzy dostupných dokumentů z dosud realizovaných výzkumů, které byly obsahově vázány na zaměstnanost žen ve vedoucích funkcích. Stěžejní praktickou část práce bych poté pojala jako případovou studii zaměřenou na české ženy v manažerských pozicích.
Cíle bakalářské práce

Na základě hloubkových polostandardizovaných rozhovorů a jejich následné analýzy bych se chtěla zaměřit především na to, co je pro pracovně úspěšné ženy podstatné, jak vnímají své postavení ve společnosti, jak zvládají skloubit profesní a rodinný, či partnerský život, jaké impulsy je vedou k tomu, aby byli „vůdkyněmi“, a zda přičítají svůj profesní úspěch dílu náhody či usilovné píli, která je dovedla ke splnění jejich snu.
Výzkumné otázky

Za základní výzkumné otázky považuji tyto:
Je pro ženy v manažerských funkcích podstatnější - profesní anebo rodinný (případně partnerský) život?
Do jaké míry je možné skloubit profesní a rodinný (případně partnerský) život?
Jsou tyto ženy spokojeny jak v profesním, tak i v rodinném (případně partnerské) životě?
Jak do profesního života těchto žen zapadají děti?
Co pro tyto ženy znamená úspěch?
Jaký hlavní impuls je vede k tomu, aby byli úspěšné?
Co je základem jejich úspěchu?
Co je v životě podstatné pro pracovně úspěšné ženy?


Metody a zdroje dat

V teoretické části práce budu vycházet z analýzy dostupných dokumentů z dosud realizovaných výzkumů, které se obsahově dotýkaly zaměstnanosti žen ve vedoucích pozicích.
Stěžejní praktická část práce bude poté realizována jako případová studie zaměřená na české ženy ve významných manažerských pozicích. Předpokládanou cílovou skupinou by měly být ženy ve věku od 25 do 45 let, pracující na manažerských postech. S představitelkami cílové skupiny budou vedeny hloubkové polostandardizované rozhovory, které budou následně analyzovány.
Ke sběru dat a výběru respondentů bude užito metody snowball sampling.
Seznam odborné literatury
Základní literatura k tématu

1. Krause, D., Analýza trhu práce České republiky z pohledu problematiky genderu se zaměřením na popis stavu a struktury zaměstnanosti žen v managementu: moderní společnost a její proměny: gender v managementu: dílčí studie, VÚPSV, 2005, Praha
2. Fredriksen-Goldsen, Karen I., Families and work : new directions in the twenty-first century,  Oxford University Press, 2001, New York
3. Čermáková, M., Proměny současné české rodiny: (rodina-gender-stratifikace), SLON, 2000, Praha
4. Valentová, M., Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v kontextu ženské zaměstnanosti: mezinárodní srovnávací studie, VÚPS, 2004, Brno
5. Čermáková, M., Souvislosti a změny genderových diferencí v české společnosti v 90. letech, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000, Praha
6. Křížková, A., Životní strategie manažerek: případová studie, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002, Praha
7. Křížková, A., Václavíková-Helšusová, L., Sociální kontext života žen pracujících v řídících pozicích: analýza odlišností životních postojů a názorů mužů a žen v české společnosti v závislosti na jejich pracovním postavení, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002, Praha
8. Křížková, A., Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2005, Praha
Předběžná náplň práce
Předpokládaná struktura bakalářské práce

I. Úvod do problematiky a cíle práce
II. Metodologie
III. Ženy v manažerských pozicích po roce 1989
IV. Kvalitativní výzkum českých žen v manažerských pozicích 2011 – 2012
V. Shrnutí hlavních zjištění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK