Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Electricity futures option pricing
Název práce v češtině: Oceňování futuritních opcí na elektrickou energii
Název v anglickém jazyce: Electricity futures option pricing
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Tomáš Vyležík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2011
Datum zadání: 09.06.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Opletalova 26
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Oponenti: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
PILIPOVIC D. Energy risk: valuing and managing energy derivatives. 2nd edition. New York: Mc Graw – Hill Companies, 2007. ISBN 978-0-07-148594-4
BLACK, F. The Pricing of Commodity Contracts. Journal of Financial Economics. 1976, No. 3, pp. 167-179.
COX, John C., Stephen A. ROSS a Mark RUBINSTEIN. Option Pricing: A Simplified Approach. Journal of Financial Economics. 1979, No. 7, pp. 229-263.
HULL, John C. Options, Futures and Other Derivatives. New Jersey: Pearson Education, Inc., 2009. ISBN 978-0-13-500994-9.
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je shrnutí stávajících modelů pro oceňování opcí a ověření jejich platnosti na Phelix opcích s podkladovým aktivem ve formě futures kontraktu, jež jsou reálně obchodované na Europian Energy Exchange v Lipsku.
Po obecném úvodu do problému energetických derivátů a jejich specifik, se v druhé, teoretické části bakalářské práce zaměřím na představení teoretických modelů pro oceňování opcí (binomický, Black – Scholesův a jump diffusion model). Jako další přístup k oceňování opcí bude zmíněna simulační metoda Monte Carlo.
Třetí část pak bude věnována aplikaci konkrétních dat (cen futures a opčních kontraktů) z EEX na výše zmíněné modely a jejich ověření i pro poměrně specifické opce na elektrickou energii. Závěrem práce by mělo být porovnání výstupů ze zkoumaných modelů a výběr nejvhodnějšího z nich pro oceňování energetických opcí.

Předběžná struktura:
1. Úvod do problematiky energetických opcí
2. Modely pro jejich oceňování
3. Aplikace dat, vzájemné porovnání modelů
4. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thesis is a summary of existing option pricing models and its validation on Phelix options written on futures contracts, which are traded on Europian Energy Exchange in Leipzig.
After the general introduction into problem of energy derivatives and its specifics, I will focus on introduction of current option pricing models (binomial, Black – Scholes and jump diffusion model). As another approach to option pricing will be mentioned simulation Monte Carlo.
In the third part I will apply concrete data (prices of futures and option contracts) from EEX to models mentioned above and verify whether the models are valid also for quite specific electricity options. In the end of this work I will compare results from examined models and try to find the best one for energy options pricing.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK