Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza podpory pro studenty se speciálními potřebami formou asistence při studiu na Univerzitě Karlově v Praze
Název práce v češtině: Analýza podpory pro studenty se speciálními potřebami formou asistence při studiu na Univerzitě Karlově v Praze
Název v anglickém jazyce: Analysis of the support for students with special needs in the form of assistance during their studies at the Charles University in Prague
Klíčová slova: asistence, asistence při studiu, zdravotní postižení, terciální vzdělávání (vzdělávání poskytované školami vysokými a vyššími odbornými, student se speciálními vzdělávacími potřebami, hendikep
Klíčová slova anglicky: assistance, assistance in the study, disability, handicap, tertiary education, students with special needs
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimíra Tomášková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2011
Datum zadání: 08.06.2011
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: Mgr. Miroslav Jašurek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem práce je analyzovat dostupnost vzdělání na Univerzitě Karlově v Praze. Tato vysoká škola byla vybrána záměrně, a to hlavně pro svou velikost. Výroční zpráva z roku 2011 uvádí, že UK měla více než 53 tisíc studentů. Je tak nejen největší VŠ v ČR, ale patří i mezi velké evropské univerzity.Studie se bude zabývat podporou studentů se zdravotním postižením studujícím na UK. Tato vysoká škola poskytuje studentům se speciálními potřebami podporu několika různými mechanismy, mezi nimi například bezbariérovými přístupy, technickými vybaveními univerzitních pracovišť a v neposlední řadě možností využití asistence při studiu. Právě asistence při studiu, jež má „kompenzovat znevýhodnění studenta při plnění studijních povinností a činností s nimi souvisejícími“ bude stěžejním bodem práce. Studie by měla analyzovat funkčnost služby, pokusit se vymezit potřeby, jež znevýhodnění studenti vyžadují k vyrovnání studijních podmínek a na základě získaných výsledků vymezit účelnou formu asistence. Stěžejním předmětem práce je zjištění, zda osobní asistence v podobě, v níž je dnes na Karlově univerzitě poskytována, je pro klienty plně využitelná a jestli jim způsob poskytované pomoci a služeb vyhovuje. Pozornost bude věnována především osobám, kterých se osobní asistence přímo týká. Budou provedeny polostrukturované rozhovory s oběma zúčastněnými stranami, tedy s asistenty, kteří službu poskytují, i s osobami se zdravotním postižením, které služby využívají. Dále budou tázáni zaměstnanci Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami, kteří se na asistenci podílí a celou službu koordinují. Pro vyšší objektivnost posuzovaného problému bude provedeno srovnání funkčnosti systému asistence na UK s jinou, náhodně vybranou pražskou vysokou školou, kde služba asistence rovněž funguje.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK