Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lisabonská strategie a její realizace v České republice.
Název práce v češtině: Lisabonská strategie a její realizace v České republice.
Název v anglickém jazyce: Lisabon Strategy and Its Implementation in Czech Republic
Klíčová slova: Lisabonská strategie, Evropa 2020, Evropská unie, EU, integrace, reformy
Klíčová slova anglicky: Lisbon Strategy, Europe 2020, European Union, EU, integration, reforms, The Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2011
Datum zadání: 25.05.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: Ing. Tereza Svačinová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Barysch, K., Tilford, S., Wanlin, A., The Lisbon Scorecard VII: Will Globalisation Leave Europe
Stranded?, CER, Londýn, 2007.
Blanke, J., Claros-Lopez, A., The Lisbon Review 2004: An Assessment of Policies and Reforms in
Europe, World Economic Forum, Ženeva, 2004.
Blanke, J., Geiger, T., The Lisbon Review 2008 – Measuring Europe´s Progress in Reform, World
Economic Forum, Ženeva, 2008.
Gros, D., Prospects for the Lisbon Strategy: How to Increase the Competitiveness of the European
economy?, CEPS Working Document, Brusel, 2005.
Kučerová, I., Lisabonská strategie a Česká republika, FSV UK, Praha, 2004.
Kok, W., Facing the Challenge – The Lisbon Strategy for Growth and Employment, oficiální tisk
ES, 2004.
MFČR, Národní lisabonský program 2005-2008, 2005.
MFČR, Národní program reforem České republiky 2008 – 2010, 2008.
Murray, A., The Lisabon Scorecard IV – The Status of Economic Reform in the Enlarging EU,
CER Working Paper, London, 2004.
Natali, D., La stratégie de Lisbonne après une décennie: révue critique d´une littérature
pluridisciplinaire, La Revue de l´IRES, Paris, vol. 60, 2009, pp. 109-136.
Sapir, A., et al, An Agenda for a Growing Europe – Making the EU Economic System Deliver,
Brusel, 2003.
Šlosarčík, I., Právní rámec evropské integrace, EUROPEUM, Praha, 2003.
Urban, L., Koordinace hospodářské politiky EU a její meze, FSV UK, Praha, 2006.
Urban, L. Lisabonská strategie, její hlavní směry a nástroje, Working paper UK FSV IES,
č. 44, Praha, 2003.
Urban, L. Lisabonská strategie: Rámec, stav, vyhlídky, Mezinárodní politika, Praha, 2003, č. 12.
Wanlin, A., The Lisbon Scorecard VI - Will Europe’s Economy Rise Again?, CER, London, 2006.
Předběžná náplň práce
1. Úvod
2. Lisabonská strategie jako celek
3. Oblasti reforem
4. Odpovědné instituce, nástroje
5. Poločas Lisabonské strategie, Kokova zpráva
6. Úspěchy a neúspěchy
7. Lisabonská strategie v České republice
8. Odpovědné instituce, nástroje
9. Úspěchy a neúspěchy
10. Srovnání s jinými zeměmi
11. Reformulace Lisabonské strategie pro období po roce 2010
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction
2. The Lisbon Strategy in general
3. Reforms
4. Responsible institutions, methods
5. Reformulation of the Strategy in 2005, the Kok Report
6. Achievements and failures
7. The Lisbon Strategy in the Czech Republic
8. Responsible institutions, methods in the Czech Republic
9. Achievements and failures in the Czech Republic
10.Comparison to other European countries
11.New Strategy after 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK