Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Expenditures of Public Institutions on Purchase of Goods and Services
Název práce v češtině: Analýza nákupů zboží a služeb veřejných institucí
Název v anglickém jazyce: Expenditures of Public Institutions on Purchase of Goods and Services
Klíčová slova: veřejné zakázky, veřejné finance, účetnictví veřejného sektoru
Klíčová slova anglicky: public procurement, public finance, public expenditures, public sector accounting
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2011
Datum zadání: 08.06.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: PhDr. Mgr. Tatjana Vukelić
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Economics of the public sector / Joseph E. Stiglitz. -- 4rd ed.. -- New York : Norton, 2000
Best practice procurement: public and private sector perspectives / edited by Andrew Erridge, Ruth Fee, and John McIlroy.. -- Aldershot, Hampshire, England ; Burlington, VT : Gower, 2001
Účetnictví, daně, audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru / Hana Jurajdová, Jan Šelešovský a kol.. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2004
Procurement and public management : the fear of discretion and quality of government performance / Steven Kelman. -- Washington : AEI Press, c1990
Integrity in public procurement: good practice from A to Z / OECD – OECD Publishing, 2007
Measuring transparency in public spending: Case of Czech Public e-Procurement Information System / Chvalkovská, J., Skuhrovec, J. -- IES Working Paper 11/2010
Předběžná náplň práce
Práce rozebere základní teoretické přístupy k nákupu zboží a služeb veřejnými institucemi, porovná je s českou právní normou a především reálnými daty z rozpočtů a veřejných vzorků zvolených institucí v ČR.
Hlavní náplň bude spočívat v pečlivém zkoumání výdajové struktury různých veřejných institucí a v následné diskuzi ohledně rozdělování výdajů mezi vnitřní a vnější zdroje. Důraz bude kladen na otázku, které zboží a služby by měly být, na základě ekonomické teorie nebo českého práva, pořizovány přes veřejné zakázky a které jsou tak pořizovány ve skutečnosti. Na konec tato práce nabídne vylepšenou metodologii k měření podílu soutěžitelných zakázek na celkovém objemu, která může být použita jako jeden z praktických indikátorů transparentnosti navrhnutých v Skuhrovec, Chvalkovská (2010).
Mezi hlavní datové zdroje budou patřit data z informačního systému ARIS ministerstva financí, informačního systému o veřejných zakázkách ISVZUS a informace poskytnuté jednotlivými institucemi na základě zákonu o svobodném přístupu k informacím.

1. Introduction
2. Theoretical and practical procurement frameworks
3. Accounting of state expenditures
4. Analysis of procurable and non-procurable expenditures
5. Methodology for measuring volume of procurable expenditures
6. Conclusions
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The proposed thesis will analyse the basic theoretical approaches to purchasing goods and services by public institutions, compare it with the Czech legislation and particularly with the real data from the budgets of selected institutions in the Czech Republic.
The core of the thesis lays in careful examining expenditure structure of various public institutions and subsequent discussion on dividing the expenditures between internal and external resources. Stress will be put on the question which of the goods and services should be purchased, according to economic theory or the Czech law, by means of public procurement and which are really purchased in practice. Finally, the work will propose improved methodology for measuring volume of procurable expenditures, that might be used as one of practical indicators of transparency proposed in Skuhrovec, Chvalkovská (2010).
The main data sources of data will be the information system ARIS of Ministry of Finance, the information system of public procurements ISVZUS and some information from the institutions on basis of the Law on Free Access to Information.

1. Introduction
2. Theoretical and practical procurement frameworks
3. Accounting of state expenditures
4. Analysis of procurable and non-procurable expenditures
5. Methodology for measuring volume of procurable expenditures
6. Conclusions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK