Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implementace nového produktu do marketingové strategie Fitness Power
Název práce v češtině: Implementace nového produktu do marketingové strategie Fitness Power
Název v anglickém jazyce: New product implementation into Fitness Power marketing strategy
Klíčová slova: Fitness centrum, cvičební sál, marketingový výzkum, marketingová strategie
Klíčová slova anglicky: Fitness centre, exercise room, market research, marketing strategy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2011
Datum zadání: 05.03.2012
Datum a čas obhajoby: 11.05.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:18.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2012
Oponenti: Mgr. Jan Procházka, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1535-3.

CULLEY, P., PASCOE, J. Sport facilities and technologies. 1.vyd. USA: Routledge, 2009. ISBN 9780415458689.

FORET, M. Marketingová komunikace: Získání pozornosti zákazníků a naplnění jejich očekávání. Brno: Computer press, 2003. ISBN 80-7226-811-2.

HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. 2. dopl. vyd. Praha : Grada publishing,
2003 . 204 s. ISBN 80-247-0447-1.

IGAZOVÁ, K. Podnikatelský plán a strategie malého a středního podniku v oblasti e - businessu. Brno, 2006. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta.

KLEINOVÁ, Z. Stavby, rekonstrukce a stavební úpravy : Vybrané kapitoly zákona
s komentářem, vzory dokumentů a písemností. Vyd 1. Brno : Computer Press, 2003. 339 s. ISBN 80-7226-850-3.

KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L. Cvičení ve fitcentrech - posilování. Vyd. 1. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1994. 350 s. ISBN 80-7067-369-9.

KOLOUCH, V., WELBURN, H. M. Začínáme ve fitness : Rady, návody a odpovědi na nejčastěji kladené dotazy. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. 142 s.
ISBN 978-80-251-1636-4.

KOTLER, P. Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0016-6.

KOTLER, P. Moderní marketing . 4. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.

KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. 6. vyd. Praha: Grada , 2004. ISBN 80-247-0513-3.

KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management . Vyd. 12. Praha : Grada publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5.

KOZÁK, V., STAŇKOVÁ, P. Marketing I. Zlín, 2008. Dostupné z www:
< www.euroekonom.sk/download2/testy-prijimacky-vs-ekonomia/Marketing.pdf >.

LHOTSKÝ, J. Strategický management : Jak zajistit budoucí úspěch podniku. Brno : Computer Press, 2010. 144 s. ISBN 978-80-251-3295-1.

a další...
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena na problematiku návštěvnosti fitness center převážně mužskou populací.Pomocí strategické analýzy a marketingového výzkumu resp. ankety zhodnotit současný stav fitness centra a jeho služeb a pokusit se navrhnout změny tak, aby fitness centrum navštěvovali jak muži tak i více žen. V práci by se měl objevit návrh na vytvoření cvičebního sálu, který v tomto fitness centru prozatím není vybudován. V práci bude navržen rozvrh lekcí, ceník nových služeb a techniky podpory prodeje, kterými by se měly zviditelnit nové služby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on the issues of attendance of fitness centres predominantly by male population.Using strategic analysis and marketing research, respectively using a survey to assess the current state of the fitness centre and its services and try to propose changes to the fitness centre so that it will be attended by both men and more women. My thesis will contain a proposal to create an exercise room, which has not been built yet in this fitness centre.The schedule of lessons should be designed, as well as prices of new services and technology and sales support, which should highlight new services.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK