Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Personalizované poměrné zastoupení na Novém Zélandu
Název práce v češtině: Personalizované poměrné zastoupení na Novém Zélandu
Název v anglickém jazyce: Mixed member proportional representattion in New Zealand
Klíčová slova: volební systém, Nový Zéland, referendum, 2011, reforma, personalizované poměrné zastoupení, systém prvního v cíli, doplňkové hlasování, alternativní hlasování, systém jednoho přenosného hlasu, politické strany, stranický systém, politický systém, volby
Klíčová slova anglicky: electoral system, voting method, New Zealand, referendum, mixed member proportional, first pass the post, supplementary vote, alternative vote, single transferable vote, political parties, party system, political systemelections
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: prof. Miroslav Novák, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2011
Datum zadání: 06.06.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Oponenti: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Obecné zdroje
Cabada, Ladislav, a Marek Ženíšek. Smíšené volební systémy. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003.
Farell, David M. Comparing Electoral Systems. Prentice Hall / Harvester Wheatsheaf: Londýn, 1997.
Chytilek, Roman, Jakub Šedo, Tomáš Lebeda, a Dalibor Čaloud. Volební systémy. Praha: Portál, 2009.
Klíma, Michal. Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix, 1998.
Lijphart, Arend. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-seven Democracies, 1945-1990. New York: Oxford University Press, 1994.
Mulgan, Richard, a Peter Aimer. Politics in New Zealand. Auckland: Auckland University Press, 2004.
Novák, Miroslav. Systémy politických stran. Praha: Slon, 1997.
Novák, Miroslav, a Tomáš Lebeda. Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004.
Reilly, Bejnamin. Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Rose, Richard ed. The International Encyclopedia of Elections. Londýn: Macmillan, 2000.
Sartori, Giovanni. Srovnávací volební inženýrství. Praha: Slon, 2001.
—. Strany a stranické systémy: Schéma pro analýzu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005.
Sinclair, Keith a kol. Dějiny Nového Zélandu. Praha: Lidové noviny, 2003.
Taagepera, Rein, a Matthew Soberg Shugart. Seats & Votes. The Effects and Determinants of Electoral System. New Haven: Yale University Press, 1989.
Vowles, Jack a kol. Proportional representation on trial. Auckland: Auckland University Press, 2002.

Periodické zdroje
Karp, Jeffrey A. „Political knowledge about electoral rules: Comparing mixed member proportional systems in Germany and New Zealand.“ Electoral Studies, č. 4. Prosinec 2006: 714-730.
Lebeda, Tomáš. „Přirozený práh, teorie a realita.“ Politologický časopis, č. 2 2001: 134-149.
—. „Proporcionalita volebních formulí poměrných systémů.“ Sociologický časopis, č. 5 2006: 883-912.
—. „Teorie reálné kvóty, alternativní přístupk měření proporcionality.“ Sociologický časopis, No. 4 2006: 657-681.
Taagepera, Rein, a Matthew Soberg Shugart. „Plurality Versus Majority Election of Presidents: A Proposal for a “Double Complement Rule”.“ Comparative Political Studies, Vol. 27, No. 3. říjen 1994: 323-348.
Vowles, Jack. „Electoral System Change, Generations, Competitiveness and Turnout in New Zealand, 1963-2005.“ British Journal of Political Science, č. 4. Říjen 2010: 875-895.

Další zdroje
Hamill, Jeffrey S. „Does PR keep its Promise? New Zealand Under Majoritian and Proportional Systems.“ Conference paper for the Annual Meeting of the Southern Political Science Association. 2005.
Pankaew, Attasit. „Expectations versus Realities: An Assessment of the Impact of Mixed Member Electoral Systems in New Zealand and Thailand.“ Conference paper for 81st Southern Political Science Association . Atlanta, Georgia, 2010.
Sokol, Petr. Encyklopedie volebních systémů. Nepublikovaný manuskript, 2005.
Vowles, Jack. „Comparing Electoral Systems Over Time: An Appraisal after New Zealand's Fourth Election Under MMP.“ Conference Papers American Political Science Association Annual Meeting. 2006.

Internetové zdroje
Electoral Commission. Elections New Zealand. http://www.elections.org.nz.
Předběžná náplň práce
Vymezení tématu
26. listopadu 2011 proběhne na Novém Zélandu spolu s volbami do Sněmovny reprezentantů referendum o změně volebního systému právě pro volby do Sněmovny reprezentantů. Voliči přitom již v podobných referendech hlasovali v letech 1992, respektive 1993, kdy se vyslovili pro opuštění systému prvního v cíli a přechod k systému personalizovaného poměrného zastoupení. Práce primárně nepojednává o těchto referendech, ale o volebních systémech nabízených voličům v referendu a o jejich předpokládaných účincích, které se pokouší zasadit do širšího kontextu jednak politického systému a jednak vývoje volebního systému pro volby do novozélandské Sněmovny reprezentantů.

Zdůvodnění tématu
Nový Zéland patří v politologické literatuře, obzvláště té věnované volebním studiím, k hojně citovaným příkladům volebních inovací, reforem i rozšiřování volebního práva. Detailní podoba aktuálně užívaného volebního designu je však v české literatuře nepopsána. Zájemci o toto téma tak nemají možnost načerpat na jednom místě v ucelené formě potřebné informace a jsou odkázáni na prameny kusé či v lepším případě zahraniční. Právě referendum o změně volebního systému z listopadu letošního roku se tak jeví jako skvělá příležitost tento nedostatek napravit.

Cíle práce
1. Analyzovat předkládané varianty změny volebního systému užívaného pro volby do Sněmovny reprezentantů Nového Zélandu a porovnat jejich předpokládatelné účinky.
2. Představit stávající úpravu konání voleb do Sněmovny reprezentantů Nového Zélandu s důrazem na podobu volebního systému a charakter soutěže.
3. Ve stručnosti představit aktuální podobu stranického systému Nového Zélandu a jeho kořeny a specifika.
4. Analyzovat postoje relevantních politických stran a případných dalších důležitých aktérů k referendu o změně volebního systému.

Výzkumné otázky
1. Jaký dopad měl předchozí přechod od systému prvního cíli na v současné době používaný volební systém?
2. Jaké postoje ve vztahu k podobě volebního systému zaujímají relevantní politické strany a další důležití aktéři?
3. Jaký dopad na stranický systém Nového Zélandu by měla změna volebního systému?

Výzkumné metody
Ve věci výzkumné otázky č. 1 budou aplikovány modely volebních výsledků užitím předkládaných volebních systémů za předpokladu shodné distribuce voličských hlasů, v případě preferenčních volebních systémů pak modely distribuce sekundárních a dalších preferencí konstruované na základě průzkumů veřejného mínění, sociologických dat a ideologické vzdálenosti jednotlivých stran. Na základě takto získaných dat budou následně postulovány předpokládané dopady na politické strany, respektive stranický systém.
Ve věci výzkumné otázky č. 2 bude pomocí modelů vypočtena změna distribuce mandátů ve Sněmovně reprezentantů Nového Zélandu.
Ve věci výzkumné otázky č. 3 bude zkoumán postoj relevantních politických stran a dalších důležitých aktérů s ohledem na předpokládanou změnu distribuce a z hlediska výhodnosti změny volebního systému pro tyto politické strany.
Krom modelů volebních výsledků se práce bude soustředit i na měření jejich proporcionality a naplňování deklarovaných cílů akceptace dané úpravy volebního designu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Definition of the topic

On November 26th 2011 the elections to the New Zealand House of Representatives will take place as well as the referendum on the voting method for the elections to the House of Representatives. The electors have already voted in years 1992 and 1993, when they expressed their opinion in favor of leaving the first pass the post method and accepting the mixed member proportional system. The thesis is not primarily about these referendums, but about the electoral systems, voting methods respectively, which are offered to the electors in the referendum and about its presumed impacts with an effort to characterize them in context of both the political system and of the New Zealand House of Representatives voting method development.

Reasons for the topic
New Zealand is in the scientific literature, especially in the one dedicated to the electoral studies, quoted as an example of the electoral innovation, reforms and suffrage development. Detailed information of the currently used electoral design is however in not in Czech literature present. The ones who are interested in this topic do not have the opportunity to collect the required information in one place and in one form. So they are dependent on incomplete sources or in better case foreign. The referendum on voting method is so considered to be a brilliant opportunity to remedy this deficiency.

Objectives of the thesis
1. To analyze the electoral system to New Zealand House of Representatives changing variants and its presumed impacts.
2. To introduce the current legal definition of the elections to the New Zealand House of Representatives with an accent on voting method and character of the competition.
3. To briefly introduce present New Zealand party system, its roots and specifics.
4. To analyze the attitudes of the relevant political parties and other important protagonists towards the voting method referendum.

Research questions
1. What was the impact of previous transition from first pass the post to currently in use electoral system?
2. What are the attitudes of the relevant political parties and other important protagonists towards changing of electoral system?
3. What would be the impact on party system of changing the electoral system?

Research methods
In the case of the research question no. 1 I will use the electoral models based on presumed outcome calculated on condition of same votes distribution, in the case of preferential voting methods based on second and next preferences models constructed on the basis of public opinion searches, sociologic data and party ideological distance.
In the case of the research question no. 2 I will use the models to measure the change of mandate distribution in the New Zealand House of Representatives.
In the case of the research question no. 3 will be the attitude of the relevant political parties and other important protagonist researched with an accent on presumed mandate distribution changes and on a favorableness of the change for these political parties.
Beside the outcome models I will also concentrate myself on measuring the proportionality and on fulfilling declared goals of acceptance the electoral system change.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK