Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Terénní výzkum židovské komunity v Praze
Název práce v češtině: Terénní výzkum židovské komunity v Praze
Název v anglickém jazyce: Fieldwork in the Jewish community in Prague
Klíčová slova: Identita, náboženství, rituál, symbol, dualita, sebereflexe, etnikum, menšina, deklarovaný znak.
Klíčová slova anglicky: Identity, religion, ritual, symbol, duality, self-reflection, ethnicity, minority, declared character.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vendula Řezáčová, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2011
Datum zadání: 06.06.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Zásady pro vypracování
Předpokládané metody zpracování tématu:
Ve své práci budu vycházet jednak z literatury, jenž mi poskytne odrazový můstek pro práci v terénu, jednak z informací získaných vlastní výzkumnou činností. Ráda bych zkombinovala zúčastněné pozorování této komunity s rozhovory s jednotlivými členy, doplněné o obrazový materiál. Následnou analýzou a interpretací těchto dat se pokusím charakterizovat židovskou identitu.

Předpokládaná struktura práce:
1. Úvod
2. Židovská komunita (obecně)
3. Terénní výzkum (obecně)
4. Židovská identita (zjištění)
5. Interpretace zjištění
6. Závěr
Seznam odborné literatury
Použitá literatura
Barth, F. 1998. Ethnic groups and boundaries. Illinois: Waveland press, Inc.
Berger, P.J., Luckmann, T. 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Bittnerová, D. a kol. 2005. Kdo jsem a kam patřím? Praha: Sofis
Bittnerová, D. 2003. „Výzkum identity národnostních a etnických skupin žijících na území České republiky.“ Pp. 126 – 132 in Lidé města 9/2003. Praha: FHS UK ve spolupráci s nakladatelstvím Sofis.
Castells, M. 2009. The power of identity: Economy, society and culture. Hoboken, USA: Wiley – Blackwell.
Eriksen, T.H. 2007. Antropologie multikulturních společností. Praha: Triton.
Franklin, K.J. 1996. K. L. Pike on Etic vs. Emic: A Review and Interview. Summer Institute of Linguistic. Dostupné online: www.sil.org/klp/karlintv.htm
Geertz, C. 2000. „Zhuštěný popis: K interpretativní teorii kultur.“ Pp. 13 – 42 in Interpretace kultur. Praha: SLON.
Hirt, T. 2008. „Etnicita, etnikum, etnické skupiny.“ Varianty. 2008. Dostupné online: www.varianty.cz/download/doc/texts/3.pdf
Hroch, M. 2004. „Národní tradice a identita.“ Pp. 3 - 10 in Lidé města 1/2004 č.13. Praha: FHS UK ve spolupráci s nakladatelstvím Sofis.
Janoušek, J. 2004. Skupinová identita jedince a identita skupiny v procesu globalizace. Referát na konferenci FSV a FF UK, Praha, 21.-23. října 2004 . Dostupné online: veda.fsv.cuni.cz/doc/KonferenceRCS/psych_janousek.doc
Johnson, P. 2007. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy.
Kandert, J. 1999. Informatoria katedry sociologie, Filipov II. Praha: Reprografické studio PEF ČZU.
Kuras, B. 1999. Nebýt Golema. Praha: Baronet.
Nepravidelný kulturně-společenský věstník. 1997. Menora. Praha., ročník 1/ č.1. Vydaný v rámci České unie židovské mládeže
Pěkný, T. 1993. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer.
Putík, A., Pavlát, L., Fiedler, J. 1997. „Židovské tradice a zvyky.“ Pp. 105 – 120 in Židé, dějiny a kultura. Praha: Pražské židovské muzeum.
Radcliffe-Brown, A.R. 1940. „On Joking Relationship.“ Pp. 195 – 210 in Africa: Journal of the International African Institute. Dostupné online: www.jstor.org/stable/1156093
Segerová, V. 2003. „Diskuze o židovské identitě.“ Pp. 147 – 154 in Lidé města 10/2003. Praha: FHS UK ve spolupráci s nakladatelstvím Sofis.
Šatava, L. 2009. Jazyk a identita etnických menšin. Praha: Slon.
Tilly, M. 2007. „Židé“. Geo, objevovat a chápat svět. Srpen 2007. Praha: Ringier Axel Springer media.
Vojtíšková, K. 2007. „Sociální kategorizace a sociální identita.“ Sociální distance ve stratifikačním systému ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Dostupné online: www.socdistance.wz.cz/publikace/vojtiskova2007kategorizace.pdf
Výroční zpráva pražské židovské obce, dostupné online:
www.kehilaprag.cz/index.php?option=com_docman&Itemid=147&lang=cs

Předběžná náplň práce
Vymezení předmětu práce:
Hlavním tématem mé bakalářské práce je komunita židů v Praze. Zaměřím se na terénní výzkum, jímž se pokusím odhalit případné rozdíly mezi teologickým a žitým judaismem, tedy mezi danými náboženskými pravidly, příkazy a zákazy, a jejich případným upravováním či porušováním věřícími. Budu zkoumat, jakým způsobem se projevuje židovská identita neortodoxních židů, zda je to vázáno na práci v oblasti, svátky či jiné.

Cíle práce:
Cílem mé práce bude, pomocí terénního výzkumu, snaha o zachycení, jakým způsobem a v jakých situacích se formuje a udržuje židovská identita neortodoxních židů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK