Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vizuální média v městském veřejném prostoru
Název práce v češtině: Vizuální média v městském veřejném prostoru
Název v anglickém jazyce: Visual media in the urban space
Klíčová slova: venkovní reklama, veřejný prostor, krajina města, vizuální média, vizuální smog
Klíčová slova anglicky: outdoor advertising, public space, city landscape, visual media, visual pollution
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.06.2011
Datum zadání: 05.06.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Oponenti: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
McQUIRE, Scott. The Media City: Media, Architecture and Urban Space. 1. Los Angeles, London, New Delhi and Singapore : Sage, 2008. 240 s.
Kniha se zabývá mediální komunikací v prostředí městského prostoru. Média jsou podle McQuirea základní substancí městského veřejného prostoru i prostoru soukromého. Kniha je bohatě ilustrovaná a obsahuje teoretické statě o urbánní sociologii, médiích a dalších oborech, které bývají většinou studovány odděleně.

CLARK, Peter. European Cities and Towns 400-2000. Oxford : Oxford University Press, 2009. 432 s.
Peter Clark se zabývá evropskou urbanizací od středověku až do 21. století. Popisuje trendy v urbanizaci východní Evropy, stejně jako v oblasti Středozemního moře. Postihuje ekonomickou, kulturní, sociální, a politickou sféru městského vývoje.

BLAŽEK, Bohuslav. Venkov, města, média. 1. Praha : SLON, 1998. 362 s.
Kniha shrnuje, systematizuje a domýšlí autorovy přednášky ze sociální ekologie na několika vysokých školách. Obsahuje esejistický výklad geneze, přístupu a cílů sociální ekologie a jejích poznatků o "světě" venkova, města a médií.

SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie. Praha : SLON, 2007. 168 s., obr. příl.
Kniha se zabývá využitím fotografie jako výzkumné metody doplňující tradiční sociologické metody. Obsahuje fotografickou přílohu, která představuje jeden z možných směrů vizuální sociologie: fotografickou ilustraci sociologických pojmů a idejí.

ROSE, Gillian. Visual methodologies : an introduction to the interpretation of visual materials. London : Sage, 2007. 287 s.
Kniha popisuje nástup vizuálního vnímání světa v průběhu modernismu a postmodernismu. Podává přehled relevantních metodologií, které lze použít jako podpůrný prostředek pro výzkum vizuální složky současného světa. Popisuje, jakým způsobem se dá využít fotografie jako součást výzkumného projektu.
Předběžná náplň práce
Ve své práci bych se chtěla zaměřit na to, jakým způsobem jsou začleněna vizuální média do historického centra města a jeho blízkého okolí. V prvé řadě bych se chtěla zaměřit na přítomnost reklamních sdělení, která pronikají do veřejné sféry města s největší razancí (billboary, citilighty, velkoplošné reklamní tabule). Cílem je srovnat umístění a četnost mediálních sdělení v centru Prahy a Barcelony s přihlédnutím na kulturní, historický a geografický kontext obou měst (neplánuji se zabývat obsahem mediálních sdělení). Chtěla bych srovnat tato dvě města, protože jsou ve svém regionu nejdůležitějšími ekonomickými a kulturními centry a mají bohatou historii. Protože se jedná o evropská města, předpokládám, že zde budou existovat jisté paralely ve způsobu umisťování vizuálních sdělení. Zároveň se ale domnívám, že veřejný prostor v Praze bude mnohem více zaplněn agresivní reklamou než v centru Barcelony, protože je podle mého názoru málo regulovaná.

Barcelonu jsem si vybrala především proto, že v letním semestru akademického roku 2011/2012 pojedu studovat na Univesitat Autonoma de Barcelona prostřednictvím programu Erasmus. Bude to pro mě jedinečná příležitost věnovat svůj čas tomuto tématu, které mě velice zajímá. O výsledek práce už předběžně projevila zájem poradenská společnost v oblasti marketingu Idealisti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My diploma thesis will consider the fact that the city centers have become places full of visual media messages. My task is to compare the number of visual media (especially billboards, city-lights, big boards) in the city center of Prague and Barcelona. I am not going to examine the content of the visual media. Instead, I would like to examine the quantity, the character and the placement of the messages. I would like to compare these two cities because they are an important cultural and economical centers in the region. I suppose that there will be some parallels since both are a European cities. At the same time I suppose that the public space in Prague is going to be filled more densely with an agressive media formats such as billboards.

I chose Barcelona because I am going to study there through the Erasmus program in the summer semester 2011/2012. It will be a great opportunity to finish my thesis and to dedicate my time to this - in my point of view - very interesting topic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK