Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Accumulation of Foreign Exchange Reserves: Asian Case
Název práce v češtině: Akumulace devizových rezerv: Asijský případ
Název v anglickém jazyce: Accumulation of Foreign Exchange Reserves: Asian Case
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2011
Datum zadání: 08.06.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: PhDr. Petra Vokatá
 
 
 
Seznam odborné literatury
1) Lavigne, Robert. Sterilized Intervention in Emerging-Market Economies: Trends, Costs, and Risks. Bank of Canada Discussion paper 2008-4. (March 2008).

2) Aizenman, J, And Lee J. Financial versus Monetary Mercantilism –Long-run View of Large International Reserves Hoarding. NBER Working Paper. (September 2006).

3) Aizenman, J, Marion, N. The High Demand for International Reserves in the Far East: What's Going On? NBER Working Paper. (October 2002).

4) Edison, Hali. Are Foreign Exchange Reserves in Asia Too High? World Economic Outlook Public Debt in Emerging Markets. (September 2003). p. 78-92.

5) Rodrik, Dani. The social cost of foreign exchange reserves. NBER Working Paper. (January 2006)
Předběžná náplň práce
V této práci budu studovat hromadění devizových rezerv asijskými zeměmi (Čínou, Jižní Koreou, Malajsií atd.).
V úvodu je mým záměrem popsat vývoj úrovně rezerv v asijských zemích posledních letech a porovnám ho se světovými trendy.
V další části se pokusím aktuální úroveň rezerv porovnat s různými koncepty, které se snaží určit úroveň optimálních rezerv (např. Edison 2003). Dále se pokusím zanalyzovat výhody a nevýhody, které plynou z masivního hromadění devizových rezerv.
Mým přínosem bude použití aktuálních data a zaměření se posun mezi asijskou krizí v roce 1997 a světovou finanční krizí na konci první dekády 21. století.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this thesis I will study the accumulation of foreign exchange reserves in Asian countries (China, South Korea, Malaysia e.g.).
In the beginning my aim is to describe recent development of the level of holdings and to compare it with trends worldwide.
In next section I will strive to compare the current level of holdings with different concepts, which try to estimate the optimal level of holdings (Edison 2003 e.g.). Moreover I will analyze advantages and disadvantages of large foreign exchange holding.
My contribution to the field will be the usage of current data and focus on the shift between Asian crisis in 1997 and World financial crisis in late-2000s
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK