Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Advertising
Název práce v češtině: Reklama
Název v anglickém jazyce: Advertising
Klíčová slova: mikroekonomie, informace, reklama
Klíčová slova anglicky: Microeconomics, Information, Advertising
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2011
Datum zadání: 03.06.2011
Datum a čas obhajoby: 30.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2013
Oponenti: Ing. Ivo Koubek
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
(podle data vydání)

KALDOR, Nicholas The Economic Aspects of Advertising, The Review of Economic Studies, Vol. 18, No. 1 (1950 - 1951)
DORFMAN, Robert and STEINER, Peter O. Optimal Advertising and Optimal Quality, The American Economic Review, Vol. 44, No. 5 (Dec., 1954)
DEBREU, Gérard Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium, Yale University Press, 1959
STIGLER, George J. The Economics of Information, The Journal of Political Economy, Volume 69, Issue 3 (Jun.,1961)
NERLOVE, Marc and ARROW, Kenneth J. Optimal Advertising Policy under Dynamic Conditions, Economica, New Series, Vol. 29, No. 114 (May, 1962)
TELSER, Lester G. Advertising and Competition, The Journal of Political Economy, Vol. 72, No. 6 (Dec., 1964)
LANCASTER, Kelvin J. A New Approach to Consumer Theory, The Journal of Political Economy, Vol. 74, No. 2 (Apr., 1966)
NELSON, Phillip The Economic Consequences of Advertising, The Journal of Business, Vol. 48, No. 2 (Apr., 1975)
AULD, D. A. L., Advertising and the Theory of Consumer Choice, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 88, No. 3 (Aug., 1974)
DIXIT, Avinash and NORMAN, Victor Advertising and Welfare, The Bell Journal of Economics, Vol. 9, No. 1 (Spring, 1978)
SPENCE, A. Michael Notes on Advertising, Economies of Scale, and Entry Barriers, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 95, No. 3 (Nov., 1980)
FRIEDMAN, James W. Advertising and Oligopolistic Equilibrium, The Bell Journal of Economics, Vol. 14, No. 2 (Autumn, 1983)
GROSSMAN, Gene M. and SHAPIRO, Carl Informative Advertising with Differentiated Products, The Review of Economic Studies, Vol. 51, No. 1 (Jan., 1984)
KIHLSTROM, Richard E. and RIORDAN, Michael H. Advertising as a Signal, The Journal of Political Economy, Vol. 92, No. 3 (Jun., 1984)
BECKER, Gary S. and MURPHY, Kevin M. A Simple Theory of Advertising as a Good or Bad, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 4 (Nov., 1993)
FRANK, Robert H. Mikroekonomie a chování, Svoboda-Libertas 1995
MULLAINATHAN, Sendhil A Memory-Based Model of Bounded Rationality, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 117, No. 3 (Aug., 2002)
KAMENÍČEK, J. Lidský kapitál: úvod do ekonomie chování, Praha: Karolinum, 2003
KRÄHMER, Daniel Advertising and Consumer Memory, 2004
LOEWENSTEIN, George and O'Donoghue, Ted Animal Spirits: Affective and Deliberative Processes in Economic Behavior, 2004
BAGWELL, Kyle The Economic Analysis of Advertising, 2005
GOEREE, Michelle Sovinsky Limited Information and Advertising in the U.S. Personal Computer Industry, Econometrica, Vol. 76, No. 5 (September, 2008)
MULLAINATHAN, Sendhil and SHLEIFER, Andrei Coarse Thinking and Persuasion, 2006
CAHLÍK, Tomáš Multiagentní přístupy v ekonomii, Praha: Karolinum, 2006
SKOŘEPA, Michal Decision Making A Behavioral Economic Approach, Palgrave Macmillan (2010)
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je pomocí mikroekonomické analýzy modelovat chování spotřebitelů na trhu, kde zásadní roli hrají reklama a informace. Spotřebitele lze v rámci modelu chápat jako počítačový hardware, na který je nahráván software v podobě reklamy a jiných informací obecně, kde zdrojem těchto informací jsou především média, ale v širším slova smyslu i vzdělávání, výchova, atd. . Z mikroekonomického pohledu má každý spotřebitel svou užitkovou funkci, kterou do značné míry ovlivňují, či dokonce tvoří, právě informace všeho druhu, a tuto on maximalizuje za různých omezujících podmínek, daných ať už jeho vlastním hardwarem, tedy tím, co je mu dané od narození, nebo charakterem přijímaných informací a konzumovaných statků. Tento přístup implicitně předpokládá nedokonalou racionalitu spotřebitele, což je dnes v ekonomické teorii bráno jako běžné.
Práce bude chtít také odpovědět na otázku, jak, z ekonomického pohledu, reklama a informace prospívají či neprospívají blahobytu společnosti.

Metody: V této práci budu vycházet z mikroekonomické teorie tak, jak se učí na bakalářském a magisterském stupni, a z uvedené Základní literatury. Základem bude teorie spotřebitele a jeho optimalizačního problému, kterou plánuji rozšířit o možnost změny spotřebitelových preferencí, které se tak stanou endogenní proměnnou.
Úlohu budu řešit analyticky, pokud to jen bude možné, a chci dospět k řešení v podobě globální rovnováhy. V případě, kdy by se mi nepodařilo toto nalézt, přikročil bych k simulacím a multiagentnímu přístupu.


1 Úvod, představení problému a jeho řešení u jiných autorů
2 Konstrukce mikroekonomického modelu
3 Statická verze modelu, optimalizace a diskuze
4 Dynamická verze modelu, multiagentní přístup (pokud bude nutné)
5 Závěr, nalezení ideální skladby reklamy a informací pro společnost
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this thesis is to model consumer behavior on the market, where advertising and information play a key role, with the use of microeconomic analysis. In the framework of the model, consumer can be understood as a computer hardware, which advertisements and information in general are taped on, where the source of this information are mostly the media, but in a wide sense also education, culture, etc. . From the microeconomic point of view, each consumer has its utility function, significantly influenced by, or even consisting of, that information of many kind, and he maximizes it under various constraints, given by either her or his own hardware, which is what she or he is given since she or he was born, or by the character of information received or goods consumed. This approach implicitly presumes consumer's imperfect rationality, which is today common in the economic theory.
The thesis wants to answer also the question how from the economic point of view advertising and information are beneficial for community welfare or how they are not.

Methods: I will write the thesis in the background of microeconomic theory as it is trained on the bachelor and master level and of the Core Bibliography. The core will be consumer theory and the consumer’s optimization problem, which I plan to extend with the possibility of change of consumer’s preferences, which will therefore become an endogenous variable.
I will solve the problem analytically as far as it is possible and I want to attain general equilibrium solution. In the case I am not successful in finding this, I will try simulations and multi-agent approach.


1 Introduction, presentation of the problem and its solutions by other authors
2 Construction of a microeconomic model
3 Static version of the model, optimalization and discussion
4 Dynamic version of the model, multi-agent approach (if necessary)
5 Conclusion, finding ideal composition of advertisements and information for a community
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK