Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Signální efekty dividend
Název práce v češtině: Signální efekty dividend
Název v anglickém jazyce: Signaling Effect of Dividends
Klíčová slova: dividendy, dividendová politika, signální efekt
Klíčová slova anglicky: dividends, dividend policy, signaling effects
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Milan Rippel
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2011
Datum zadání: 03.06.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: PhDr. Petra Vokatá
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Introduction
2. Theoretical part
– Models determining the optimal amount of dividends
– Relationship between dividends, tax rates and the repurchase of shares
3. Empirical part
– Formulation of hypotheses and the choice of empirical methods
– Test of hypothesis whether dividend announcent affects the stock price
– Test of hypothesis whether there is a positive relationship between dividends and firm's value
– Test of hypothesis whether investors are able to correctly interpret the information contained in dividends
4. Conclusion
Seznam odborné literatury
MILLER, M. H., & K. ROCK (1985): "Dividend Policy under Asymmetric Information" Journal of Finance 40 (4): pp. 1031-1051.
JOHN, K. & WILLIAMS, J. (1985): "Dividends, Dilution, and Taxes: A Signalling Equilibrium" Journal of Finance 40 (4): pp. 1053-1070
BHATTACHARYA S. (1979): "Imperfect information, dividend policy, and "the bird in the hand" fallacy" Bell Journal of Economics 10 (1): pp. 259-270
NISSIM, D. & A. ZIV (2001: "Dividend Changes and Future Profitability" Journal of Finance 61 (6): pp. 2111-2134
FULLER, K. & BLAU, B. (2010): "Signaling, Free Cash Flow and “Nonmonotonic” Dividends" Financial Review 45 (1): pp. 21-56
VIEIRA, E. S. and RAPOSO, C. C. (2007): "The Phenomenon of the Adverse Market Reaction to Dividend Change Announcements: New Evidence from Europe" Working Paper Series Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=955774
Předběžná náplň práce
V této práci se budu zabývat otázkou, zda existuje pozitivní vztah mezi výší dividendy a hodnotou firmy. V první části práce se zaměřím na teorii signálu. V druhé části některé aspekty této teorie ověřím na datech z WSE.
Podle teorie signálu zprostředkovávají dividendy informaci o kondici firmy od manažerů k investorům. V teoretické části své práce popíši některé modely pro stanovení optimální výše dividend. Tyto modely se pokusím kriticky zhodnotit, zejména ve vztahu k daňovým sazbám a politice zpětného odkupu akcií firmy.
V empirické části své práce ověřím platnost teorie signálu. Budu testovat hypotézu, zda oznámení nečekaně vysoké dividendy má vliv na cenu akcie. Dále budu testovat hypotézu, zda existuje vztah mezi výši oznámené dividendy a budoucími zisky firmy. V případech, kdy investoři zareagovali na vyšší dividendu v rozporu s teorií signálu, se pokusím ověřit, jestli při ohodnocování firem investoři informace obsažené v dividendách interpretovali správně (tj. otestuji, zda byla reakce trhu na změnu dividendy v těchto případech konzistentní s vývojem zisků firmy v následujících letech).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this thesis I propose to investigate whether there is a positive relationship between the amount of dividend and the value of the company. The first part will focus on the theory of signal. In the second part some aspects of this theory will be verified on data from the WSE.
According to the signaling theory dividends convey information from managers about the future performance of the company to investors. In the theoretical part of the thesis I will introduce some models for determining the optimal level of dividends. I will critically assess these; particularly in respect to tax rates and stock repurchase policy.
The goal of empirical part of the thesis is to verify whether the signaling theory is valid or not. I will test the hypothesis that an unexpectedly high dividend announcement affects the stock price. I will also test the hypothesis whether there is a positive relationship between dividends and firm’s future earnings. In cases when market response to dividend announcement was inconsistent with the signaling theory I will try to verify whether investors interpreted correctly the information contained in dividends (i.e. I will test whether the market reaction to dividend changes in these cases was consistent with company profits in subsequent years).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK