Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika střídání kmenových souhlásek ve finštině jako druhém jazyce
Název práce v češtině: Problematika střídání kmenových souhlásek ve finštině jako druhém jazyce
Název v anglickém jazyce: Problems of consonant gradation in Finnish as a second language
Klíčová slova: střídání kmenových souhlásek ve finštině, korpus, analýza chyb, přímé střídání, obrácené střídání, jazyk studenta
Klíčová slova anglicky: gradation of consonants in Finnish, corpus, analysis of mistakes, direct gradation, reverse gradation, student´s language
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.06.2011
Datum zadání: 02.06.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hilkka Lindroosová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Střídání kmenových souhlásek (pravidla střídání, přímé a obrácené střídání)
3. Materiál a metoda (korpus, studentské texty)
4. Vlastní analýza (zdvojené souhlásky, kombinace souhlásek, jednoduché souhlásky)
5. Závěr
Seznam odborné literatury
AIRILA, Martti. Johdatusta kielen teoriaan II. Kielen äänneasu ja sen muuttuminen. Helsinki: WSOY, 1946.
IKOLA, Osmo. Nykysuomen käsikirja. Helsinki: Weilin + Göös, 1991.
IKOLA, Osmo. Suomen kielen käsikirja. Helsinki: Weilin + Göös, 1976.
HAKULINEN, Lauri. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Helsinki: Otava, 1968.
HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
KARLSSON, Fred.Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY, 1983.
KARLSSON, Fred. Suomen peruskielioppi. Pieksänmäki: SKS, 1982.
KARLSSON, Fred. Suomen peruskielioppi. Neljäs, laajennettu ja uudistettu painos. Helsinki:SKS, 2009.
LAAKSONEN, Kaino –LIEKO, Anneli. Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi. 2. painos. Loimaa: Loimaan Kirjapaino, 1992.
LEHIKOINEN, Laila. Suomea ennen ja nyt. Suomen kielen kehitys ja vaihtelu. Loimaa : Loimaan Kirjapaino, 1995.
LIEKO, Anneli. Suomen kielen fonetiikkaa ja fonologiaa ulkomaalaisille. Loimaa: Loimaan Kirjapaino, 1992.
LINDROOS, Hilkka. Finština nejen pro samouky. 1. vydání. Praha: LEDA, 2002.
LINDROOS, Hilkka – ČERMÁK, František. Stručná mluvnice finštiny. Praha: Univerzita Karlova, 1982.
LISKI, Evelina. Parantuneeko vai huononeeko? Diplomová práce na Univerzitě v Jyväskylä. Jyväskylä: 2006.
MARTIN, Maisa. Suomi toisena ja vieraana kielenä. In Kielenoppimisen kysymyksiä Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999.
NUUTINEN, Olli. Suomea suomeksi I. 10. painos. Helsinki: SKS, 1994.
PENTTILÄ, Aarni. Suomen kielioppi. Porvoo – Helsinki: WSOY, 1963.
SAJAVAARA, Kari –PIIRAINEN-MARSH, Arja. Kielenoppimisen kysymyksiä Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999.
SAJAVAARA, Kari. Virheanalyysi. In Kielenoppimisen kysymyksiä Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999.
SAJAVAARA, Kari. Toisen kielen oppiminen. In Kielenoppimisen kysymyksiä Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999.
SUNI, Minna – AALTO, Eija. Kohdekielenä suomi – Näkökulmia opetukseen.Jyväskylä:Jyväskylän yliopisto, 1993.
SUNI, Minna – AALTO, Eija. Suuntaa suomenopetukseen – tuntumaa tutkimukseen, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994.

Slovníky:
HAARALA, Risto, et al. Suomen kielen perussanakirja. 1.-3. osa. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990.
LINDROOS-ČERMÁKOVÁ, Hilkka. Suomi-Tšekki-Suomi taskusanakirja. Porvoo – Helsinki – Juva: WSOY, 1984.
NURMI, Timo. Suomen kielen sanakrija ulkomaalaisille. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino, 1999.
SADENIEMI, Matti. Nykysuomen sanakirja. 1.-3. osa. Porvoo – Helsinki: WSOY, 1973.
SAUKKONEN, Pauli, et al. Suomen kielen taajuussanasto. Porvoo: WSOY, 1979.
TUOMI, Tuomo. Suomen kielen käänteissanakirja. Helsinki: SKS, 1972.

Internetové zdroje:
Co je korpus?[citováno 16. prosince.2011].Dostupné z WWW:<http://ucnk.ff.cuni.cz>
General description of the Corpus.[citováno 16. prosince.2011].Dostupné z WWW:<http://www.oulu.fi/hutk/sutvi/oppijankieli/ICLFI/Yleinen/index.html>
Jazykový analyzátor fintwol dostupný z WWW:<http://www2.lingsoft.fi/cgi-bin/fintwol>
VISK = HAKULINEN, Auli, et al. 2004: Iso suomen kielioppi. Helsinki: SKS. Verkkoversio.[citováno 2. května.2012] Dostupné z WWW:<http://scripta.kotus.fi/visk>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK