Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv velikosti neziskové organizace na efektivitu jejího financování
Název práce v češtině: Vliv velikosti neziskové organizace na efektivitu jejího financování
Název v anglickém jazyce: How the size of a nonprofit organization
influences the efficiency of its financing?
Klíčová slova: Nestátní neziskové organizace, efektivita financování, neziskový sektor, model KAMF
Klíčová slova anglicky: Non-governmental organizations, efficiency of financing, non-profit sector, KAMF model
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
Řešitel: Mgr. Marek Fremunt - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.06.2011
Datum zadání: 01.06.2011
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavel Hrbek
 
 
 
Zásady pro vypracování
V této práci se budu zabývat vlivem velikosti neziskové organizace na efektivitu jejího financování.
V první části, tj. v obecnému úvodu k neziskovým organizacím v České republice, krátce popíši jednotlivé formy a typy neziskových organizací, příčiny jejich vzniku a jejich hlavní účely.
Ve druhé části budu zkoumat vliv velikosti neziskové organizace na efektivitu financování jejích projektů. Na konkrétních neziskových organizacích v ČR bych chtěl analyzovat jejich klíčové finanční zdroje a výdaje. Dále bych chtěl vytvořit přehled o jejich finančních zdrojích získaných prostřednictvím veřejných sbírek a dárcovství a zformulovat hypotézu o jejich skutečném vlivu na aktivity vybraných neziskových organizací.
Seznam odborné literatury
BOUKAL, P. Nestátní neziskové organizace : (teorie a praxe). Praha: Oeconomica, 2009.
HUNČOVÁ, M. Ekonomický rozměr občanské společnosti. 2., přepracované vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010.
HALÁSEK, D.: Veřejná ekonomika. 2.vyd. Opava: Optys. 2007.
REKTOŘÍK J. a kol.: Organizace neziskového sektoru. 3.vyd. Praha: Ekopress, 2010.
FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J.: Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví I). Praha: Oeconomica, 2004.
KOČÍ P. a kol.: Nevýdělečné organizace 2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010.
MATYÁŠ, O.; STRÁNSKÝ, J. Controlling nevládních neziskových organizací. Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2010.
Předběžná náplň práce
V první části bakalářská práce uvedu ucelený přehled základních definice a vymezení neziskového sektoru, které jsou mnohdy odlišné, pro přehlednost se dále ve své práci budu věnovat nestátnímu neziskovému sektoru.
Ve druhé části bakalářské práce se budu věnovat nestátnímu neziskovému sektoru v ČR, jenž ušel za poslední dvě desetiletí ohromný kus cesty. Zmapuji jeho historický vývoj, jeho právní vymezení, popíši jednotlivé právní formy a pokusím se zkoumat vliv nestátních neziskových organizací (NNO) na českou ekonomiku. Dále uvedu nejčastější zdroje financování NNO a zanalyzuji příčiny preference vyrovnaného hospodaření.
V poslední části budu již zkoumat efektivitu, resp. efektivitu financování. Nejprve se budu zabývat nejčastěji užívanými definicemi efektivity, speciálně pro NNO, abych je následně mohl aplikovat a zkoumat vliv velikosti NNO na efektivitu jejího financování. Pro určení efektivity NNO modifikuji model KAMF a velikost organizace budu posuzovat podle výše jejích výnosů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the first part I will describe nonprofit sector, specially its key definitions and their main purpose.
The second part will be focused on the Czech non-governmental sector, its history, types and forms, influence on the Czech economy and I will also make an international comparison with the Czech non-governmental organizations (NGOs).
In the last part I will examine the influence of the size of non-governmental organization (according to revenues) to the efficiency of its financing. In order to analyze this influence, I modify the model KAMF measuring the effect of efficiency of NGO's financing.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK