Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Indické výtvarné umění jako dějiny kulturních dialogů
Název práce v češtině: Indické výtvarné umění jako dějiny kulturních dialogů
Název v anglickém jazyce: Indian painting - a history of cultural dialogues
Klíčová slova: indické výtvarné umění, kulturní změna, akulturace, kolonialismus, globalizace
Klíčová slova anglicky: Indian Art, cultural change, aculturation, colonialism, globalization
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2011
Datum zadání: 31.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Dr. Svetislav Kostič
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace:
Cílem bakalářské práce je pojednat o symbolické (výtvarné) reflexi kulturně-společenských proměn na úrovni hodnot, norem i obecnějšího ideového rozhraní, vyplývajících z rozličných ba opakovaných akulturačních situací, které se odehrály v historickém kontextu indického subkontinentu. Tyto změny budou sledovány v časovém rozmezí středověku, koloniálních dějin a moderního období (od 1947) až do současnosti. V rámci této práce bude pojednáno i o problematice postmoderního a post-koloniálního znovunalézání částečně ztracené či pozapomenuté kulturní identity v konfrontaci s aktivními tlaky globalizace, která citelně zasahuje do oblastí indické kultury, výtvarné umění nikterak nevyjímaje. Bakalářská práce by měla obsáhnout a pokusit se interpretovat výtvarné reflexe dílčích problémů, např. z oblasti náboženské heterogenity, společenského života, sociální identity či genderu a lidské sexuality v kulturně-historicky proměnném kontextu indického subkontinentu.Popis formální dialektiky výtvarných idiomů jednotlivých tradic, je rovněž důležitou součástí této práce.
Abstract:
This bachelor thesis attempts to dissert about the symbolical (art) reflection of chosen socio-cultural changes indigenous to repetitional situations of acultural process in the historical context of the Indian subcontinent. The changes will be pursued within the temporal range of the Middle Ages, the Colonial Period, the Era of Modern India (since 1947), till the present. The key topics discussed in the thesis are also the postcolonial prospecting of an authentic cultural identity and the cultural challenge of globalization trespassing Indian culture – as well as its art. The thesis will provide the reflection of concrete problems relating religious heterogeneiity, social life and social identity, gender and human sexuality, which have been mirroring in fine arts of the historically changing Indian context.The idiomatic dialogue in between single art traditions is also implied within the thesis as a crucial thematic component.

Pokyny k vypracování:
Úvod, cíle, východiska.
Umění středověkých miniatur v interakci obsahů a forem.
Kolonialismus, indické výtvarné umění jako obchodní artikl a jeho postupná emancipace.
Nezávislá Indie – nezávislé výtvarné umění?
Postmodena, nové obsahy, globalizační tendence a otázka autenticity.
Shrnutí a závěr.
Seznam odborné literatury
Asher, C.B. India before Europe.
USA: Cambridge University Press, 2006, ISBN: 13 978-0-521-80904-7, 313 stran
Dalmia, Y. Interactions in Indian art.
Davis, R.H. Picturing the Nation : Iconographies of Modern India.
India: Orient Longman, 2007 ISBN 8125029087, 274 stran
Dehejia H.V. ; Shankar P. Despair and Modernity: Reflections from Modern Indian painting.
India: Motilal Banarsidas, 2000 ISBN: 8120817559, 123 stran
Purohit, V. Arts of transitional India – 20th century
India: Popular Prakashan, 1988, 1387 stran
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK