Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Impact of BASEL III on Trade Finance
Název práce v češtině: Dopad BASELU III na financie obchodu
Název v anglickém jazyce: The Impact of BASEL III on Trade Finance
Klíčová slova: Dopad BASELU III na Financie Obchodu
Klíčová slova anglicky: The Impact of BASEL III on Trade Finance
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2011
Datum zadání: 30.05.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: Ing. Tomáš Želinský, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
CHORAFAS, Dimitris N.. Economic Capital Allocation with Basel II: Cost, Benefit and Implementation Procedures . Elsevier Ltd., 2004. ISBN 0-7506-6182-8.

LELYVELD, Iman van. Economic Capital Modelling: Concepts, Measurement and Implementation. Risk Books, 2006. ISBN 1-904339-39-5.

MEJSTŘÍK, Michal; PEČENÁ, Magda; TEPLÝ Petr. Basic Principles of Banking. Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1500-4.

ICC COMMISION, Banking Technique and Practice. Report on Findings of ICC-ADB
Register on Trade & Finance: Statistical Analysis of Risk Profile of Trade Finance
Products. [online]. Document No. 470/1147 (Rev) – 21 September 2010. Avaliable on http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/banking_technique/Statements/1147%20Register%20Report%20ICC%20Final%20Draft%2021%20September%202010.pdf .

WORLD TRADE ORGANIZATION, Economic Research and Statistics Division. International Regulation and Treatment of Trade Finance: What Are the Issues?. [online]. February 2010. Avaliable on http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201009_e.pdf .
Předběžná náplň práce
Cieľom tejto bakalárskej práce je diskutovať o vývoji regulačného rámca v oblasti financovania obchodu. Opisuje hlavné rysy a chyby BASELu I a II v porovnaní s vylepšeniami a inováciami navrhovanými pre BASEL III. Ďalej zobrazuje dôležitú úlohu BASEL predpisov pre financovanie obchodu a rozdelenie ekonomického kapitálu v tejto oblasti. Tieto tvrdenia sú podporované empirickou analýzou dát, vrátane štúdií niektorých konkrétnych prípadov. Práca poskytuje všeobecný záver vplyvu nových regulačných opatrení na financovanie medzinárodného obchodu a ich zavedenie do bankových systémov.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thesis discuss the evolution of the regulatory framework in terms of trade finance. It describes the main features and mistakes of BASEL I and II in comparison to the improvements and innovations suggested for BASEL III. Furthermore it shows an important role of BASEL regulations for trade finance and allocation of economic capital in this area. These claims are supported by the empirical analysis of data including some particular case studies. The thesis provides a general conclusion of an impact of new regulatory measures on financing of international trade and their processing by banking systems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK