Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Český jazyk v Protektorátu na příkladu vybraných periodik
Název práce v češtině: Český jazyk v Protektorátu na příkladu vybraných periodik
Název v anglickém jazyce: Czech in Selected Periodicals in the Protectorate
Klíčová slova: protektorátní tisk, totalitní čeština, sémantická devalvace
Klíčová slova anglicky: Protectorate Press, Totalitarian Czech, Semantic Emptiness
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2011
Datum zadání: 26.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.07.2011
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je na vybraném vzorku charakterizovat český jazyk v období 1939-1945. Diplomantka provede analýzu českého jazyka, jak je zachován ve vybraných protektorátních periodicích. V úvodu diplomové práce shrne dosavadní stav poznání. Hlavní část práce bude představovat jazyková analýza vybraných českých periodik s ohledem na vliv němčiny a nacistické ideologie, tzv. jazyka Třetí říše (lingua Tertii imperii). Pozornost bude věnována sémantickému vyprázdnění některých pojmů, velkým písmenům, jazykovému obrazu Židů, hodnotícím adjektivům a možnostem jejich gradace, zkratkám, lživým eufemismům, užití náboženského lexika v oficiální propagandě atd.
Seznam odborné literatury
BALÍK, Stanislav - KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: Dokořán, 2004. ISBN 80-86569-89-6.
BARTÁK, J. Průvodce minovým polem propagandy: In: Média jako překážka v komunikaci. Sborník textů k mezinárodní konferenci, Litoměřice 2002. Praha: Votobia.
BĚLIČ, J. Padesát let češtiny v samostatném státě. Kultura českého jazyka. 1969, s. 19-29.
FAYE, Jean Pierre. Theórie du récit: Introduction aux languages totalitaires. Critique de la raison, l´économie narrative. Paris: Hermann, 1972.
FIDELIUS, P. Jazyk a moc. München: K. Jadrný, 1983. ISBN 3-922810-06-3.
GEBHART, J, - KUKLÍK, J. Velké dějiny zemí Koruny české XV.a. Praha - Litomyšl: Ladislav Horáček - Paseka, 2006. ISBN 80-7185-582-0.
JEDLIČKOVÁ, J. Zobrazování Židů v protektorátních časopisech Arijský boj, Přítomnost, Roj. Brno 2008. Nepublikovaná diplomová práce, dostupná z WWW: http://www.is.muni.cz, cit. 20. 4. 2011.
KLEMPERER, V. Jazyk Třetí říše - LTI. Poznámky filologovy. Jinočany: Nakladatelství H&H Vyšehradská, 2003. ISBN 80-7319-019-2.
KOŠÍČKOVÁ, M. Reflexe „hrdinství“ a „zbabělosti“ v protektorátních tištěných médiích v době I. a II. heydrichiády. Brno 2010. Nepublikovaná bakalářská práce z FSS MU v Brně, dostupná z WWW: http://www.is.muni.cz, cit. 20. 4. 2011.
MAŠLÁŇ, P. Rok 1943 ve druhé světové válce pohledem protektorátního tisku. Brno 2008. Nepublikovaná bakalářská práce z FF MU v Brně, dostupná z WWW: http://www.is.muni.cz, cit. 20. 4. 2011.
NEKULA, M. Hus - Husova, Žižka - Žižkov...: Toponyma a ideologie. In ČORNEJOVÁ, M. - KOSEK, P. (vyd.) Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008.
OTÁHALOVÁ, M. - ČERVINKOVÁ, L. (vyd.) Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943. Sv 2, spolupráce československé emigrace na západě s domácím odbojem, její vztah k tzv. protektorátní vládě a germanizační politika okupantů. Praha: Academia, 1966.
PACAS, J. Obraz mládeže v tisku druhé republiky a počátku protektorátu. Brno 2010. Nepublikovaná bakalářská práce.
RAŠKOVÁ, J. Role českého protektorátního tisku při uplatňování říšské germanizační politiky. Olomouc 2010. Nepublikovaná magisterská práce.
SCHMITZ-BERNING, C. Vokabular des Nationalsozialismus. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2000. ISBN 3-11-016888-X.
ŠLOSAR, D. Jazyk totality a jazyk dneška. In: DVOŘÁK, J. - MALČÍK, P. (vyd.) Dušan Šlosar: Opera Bohemica Minora. Brno: Host, 2010, s. 167-170. [Pův. publikováno 1995.]
ŠLOSAR, Dušan. Tisíciletá. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-028-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK