Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce učitelů jako základ edukačního procesu
Název práce v češtině: Spolupráce učitelů jako základ edukačního procesu
Název v anglickém jazyce: Teacher cooperation as the basis of the educational process
Klíčová slova: Spolupráce, individualizmus, učitel, ředitel školy, kultura školy, klima školy, rezistence, týmové vyučování, hospitace, projekt, školní vzdělávací program, kurikulum, seminář, oblasti spolupráce, formy spolupráce, úrovně spolupráce
Klíčová slova anglicky: Cooperation, individualism, teacher, head of school, school culture, school climate, resistance, team teaching, observations, project, school educational program, curriculum, seminar, areas of cooperation, forms of cooperation, levels of cooperation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2011
Datum zadání: 25.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.02.2012
Datum a čas obhajoby: 27.01.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce je zaměřena na oblast spolupráce učitelů, která je jedním z klíčových pilířů úspěšného edukačního procesu. Nutnost kooperace mezi učiteli je v době nového pojetí školního vzdělávacího programu, naplňování jednotlivých průřezových témat a mezioborových vztahů mnohem zásadnější než tomu bylo dříve.
Práce se snaží zmapovat výhody kolegiality, ale zároveň neopomíná ani prvky, které ji limitují. Zabývá se systémy vnější a vnitřní podpory, jednotlivými oblastmi a formami spolupráce a instrumenty vedoucími k jejímu rozvoji.
Soustřeďuje se na otázku profesionálního rozvoje a funkčnosti evaluace. Přináší pohled na spolupráci učitelů v českých základnách školách ve srovnání s učiteli v zahraničí.
Hlavním cílem praktické části je zjistit úroveň spolupráce a kolegiality ve vybraných základních školách a její dopad na vzdělávací činnost.
Seznam odborné literatury
POL, Milan; LAZAROVÁ, Bohumíra. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy : Řízení spolupráce ; konkrétní formy a nástroje. 1. Praha : Agentura Strom, 1999. 78 s. ISBN 80-86106-07-1.
WILLERMAN, Marvin; COOPER KOFFMAN, Elaine. Teachers helping teachers : peer observation and assistance . 1. New York : Praeger Publishers, 1991. 180 s. ISBN 0-275-93884-0.
STANKOVIČ, Dejan. Kolegiální vztahy a zapojení učitelů do rozvoje školy . Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2009, 14, 1, s. 53-66. ISSN 1803-7437.
MELICHAR, Miroslav. Spolupráce učitelů. Odborná výchova. 1991/1992, 42, 9/10, s. 92-93.
KASÍKOVÁ, Hana; DUBEC, Michal. Spolupráce učitelů : od větší k menší neznámé. Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2009, 14, 1, s. 67-86. ISSN 1803-7437.
WIEKE, Thomas. Jak vycházet s kolegy : typy spolupracovníků a jejich každodenní hry. 1. Praha : Grada, 2006. 111 s. ISBN 80-247-1687-9.
LAZAROVÁ, Bohumíra; CPINOVÁ, Soňa. Kolegiální učení. K možnostem rozvoje hospitačních a supervizních setkávání učitelů . Učitelské listy. 2004/2005, 12, 3, s. 4.
PLCH, Jaromír. Mezipředmětové vztahy a specifika vzdělávacího procesu. 1. Praha : SPN, 1987. 67 s.
NOVÁČKOVÁ, Jana. Spolupráce znamená více než soutěžení. Lidové noviny. 1999, 12, 29, s. 22.
KALHOUS, Zdeněk; OBST, Otto. Školní didaktika. 1. Praha : Portál, 2002. 448 s. ISBN 80-7178-253-X.
KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. 3. Praha : Portál, 2008. 156 s. ISBN 978-80-7367-434-2.
PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině : Jak pracovat s kurikulem. 1. Praha : Portál, 1998. 416 s. ISBN 80-7178-127-4.
PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 2. Praha : Portál, 2002. 380 s. ISBN 80-7178-681-0.
PRŮCHA, Jan, et al. Pedagogická encyklopedie. 1. Praha : Portál, 2009. 935 s. ISBN 978-80-7367-546-2.
PRŮCHA, Jan. Učitel : současné poznatky o profesi. 1. Praha : Portál, 2002. 154 s. ISBN 80-7178-621-7.
PRŮCHA, Jan ; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 5. Praha : Portál, 2008. 322 s. ISBN 978-80-7367-416-8.
SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 1. Praha : ISV, 1999. 292 s. ISBN 80-85866-33-1.
VALIŠOVÁ, Alena; KASÍKOVÁ, Hana a kolektiv. Pedagogika pro učitele. 1. Praha : Grada, 2007. 402 s. ISBN 978-80-247-1734-0.
VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi . 2. Praha : Univerzita Karlova, 2007. 76 s. ISBN 978-80-7290-325-2.
BĚLOHLÁVEK, František. Organizační chování. 1. Olomouc : Univerzita Palackého, 1994. 154 s. ISBN 80-7067-405-9.
LAZAROVÁ, Bohumíra. Systemický přístup a sebereflexe v práci učitele - skepse nebo naděje?. Pedagogická orientace. 1997, 4, s. 19-23.
ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel : Některé pedagogické problémy začínajících učitelů . 1. Brno : Masarykova univerzita, 1994. 94 s. ISBN 80-210-0944-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK