Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit a jejich selhávání v neformálním vzdělávání
Název práce v češtině: Děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit a jejich selhávání v
neformálním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Children and young people from social excluded localities and their
failure in informal education
Klíčová slova: Rom, etnická menšina, sociální vyloučení, neformální vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Rom, ethnic minority, socially excluded, neformal education
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Janebová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2011
Datum zadání: 25.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.02.2012
Datum a čas obhajoby: 29.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace:
Autorka se v diplomové práci „Děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit a jejich selhávání v neformálním vzdělávání“ bude zabývat problematikou neformálního vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit. Neformální vzdělávání je v současné době pojímáno jako skupinový, institucionalizovaný, plánovaný proces, který se uskutečňuje mimo či nad rámec formálního vzdělávacího kurikula, tj. ve volném, „nepovinném“ či mimoškolním čase. Pomocí kvalitativních metod autorka zjistí příčiny selhávání dětí a mládeže a možné strategie a východiska, které by mohly být podporou k vytváření účinných edukativních strategií pro romské děti do budoucna.
Zasady pro vypracování:
1. literární rešerše tématu. Základy metodologie pedagogického výzkumu. 2. Příprava výzkumu: formulace výzkumného problému, hypotéz a cílů výzkumu výběr výzkumného vzorku, návrhy vhodných výzkumných metod a výzkumných nástrojů. 3. Tvorba výzkumného nástroje- vymezení kategorií a pojmů vztahujících se k tématu diplomové práce. 4. Provedení výzkumu na vybraném vzorku respondentů. 5. Analýza a vyhodnocení výsledků výzkumu. 6. Formulace výsledků a závěrů, zhodnocení výzkumu, doporučení pro praktické využití výzkumu.
Seznam odborné literatury
SVOBODA, Zdeněk a Petra MORVAYOVÁ. Schola Excludus. 1. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010. ISBN 978-80-7417-221-5.
Sborník prací fakulty sociálních studií brněnských studií. 1. Brno: Masarrykova univerzita v Brně, 2003. ISBN 80-210-3131-X.
KELLER, Jan. Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti. první. Praha: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, 2010. ISBN 978-80-7419-031-5.
Sociální vyloučení a sociální poílitika. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4225-7.
NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti:jak se nám spolu žije a jaké má naše soužií vyhlídky. 1. Praha: Portál s. r. o. , 2003. ISBN 80-7178-741-8.
ŠIMÍKOVÁ, I. a I. VAŠEČKA. Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace. 1. Brno: Barrister a Principal, 2004. ISBN 80-7364-009-0.
HIRT, Tomáš a Marek JAKOUBEK. Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. 1. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o., 2005. ISBN 80-86898-22-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK