Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Growing power of developing countries and its influence on decision-making in the World Bank
Název práce v češtině: Rostoucí síla rozvojových zemí a její vliv na rozhodování Světové banky
Název v anglickém jazyce: Growing power of developing countries and its influence on decision-making in the World Bank
Klíčová slova: World Bank, hlasovací práva, Voice Reform, index hlasovacích sil, Banzhaf, Coleman, finanční toky
Klíčová slova anglicky: World Bank, voting power, voting weights, Voice Reform, power index, Banzhaf, Coleman, financial flows
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2011
Datum zadání: 07.06.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 09:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Ahmed, M., 2006. Votes and Voice: Reforming Governance at the World Bank. In N. Birdsall, ed. Rescuing the World Bank: A CGD Working Group Report & Selected Essays. Washington: Center for Global Development. pp.87-94.
Andersen, T.B., Hansen, H. & Markussen, T., 2006. US Politics and World Bank IDA-Lending. The Journal of Development Studies, 42(5), pp.772-94.
Banzhaf, J.F., 1965. Weighted Voting Doesn't Work: A Mathematical Analysis. Rutgers Law Review, 19, pp.317-43.
Birdsall, N., 2006. A Global Credit Club, Not Another Development Agency. In N. Birdsall, ed. Rescuing the World Bank: A CGD Working Group Report & Selected Essays. Washington: Center for Global Development. pp.69-85.
Dreher, A., Sturm, J.-E. & Vreeland, J.R., 2009. Development aid and international politics: Does membership on the UN Security Council influence World Bank decisions? Journal of Development Economics, 88, pp.1-18.
Felsenthal, D.S. & Machover, M., 2005. Voting power measurement: a story of misreinvention. Social Choice and Welfare, 25(2-3), pp.485-506.
Gelman, A., Katz, J.N. & Bafumi, J., 2004. Standard Voting Power Indexes Do Not Work: An Empirical Analysis. British Journal of Political Science, 34, pp.657-74.
International Monetary Fund, 2012. Direction of Trade Statistics. [database] [Accessed 18 July 2012].
Kapur, D., Lewis, J.P. & Webb, C., 1997. The World Bank: Its First Half Century, Volume 1: History. Washington: Brookings Institution Press.
Kilby, C., 2010. An empirical assessment of informal influence in the World Bank. Villanova School of Business Department of Economics and Statistics Working Paper Series, (9).
Leech, D., 2002a. Computation of Power Indices. Warwick Economic Research Papers, (644).
Leech, D., 2002b. An Empirical Comparison of the Performance of Classical Power Indices. Political Studies, 50, pp.1-22.
Leech, D. & Leech, R., 2004. Voting Power in the Bretton Woods Institutions. Warwick Economic Working Paper, (718).
Nye, J.S.J., 2010. The Future of American Power. Foreign Affairs, 89(6).
Pajala, A., 2002. Voting Power and Power Index Website: a Voting Power WWW-Resource Including Powerslave Voting Body Analyser. [Online] Available at: http://powerslave.val.utu.fi/ [Accessed 15 July 2012].
Penrose, L.S., 1946. The Elementary Statistics of Majority Voting. Journal of the Royal Statistical Society, 109(1), pp.53-57.
Phillips, D.A., 2009. Reforming the World Bank: Twenty Years of Trial - and Error. Cambridge: Cambridge University Press.
Shapley, L.S. & Shubik, M., 1954. A Method for Evaluating the Distribution of Power in a Committee System. The American Political Science Review, 48(3), pp.787-92.
Strezhnev, A. & Voeten, E., 2012. United Nations General Assembly Voting Data. [dataset] (V3) Available at: http://hdl.handle.net/1902.1/12379 [Accessed 16 July 2012].
United Nations Security Council, n.d. Membership of the Security Council. [Online] Available at: http://www.un.org/sc/members.asp [Accessed 20 July 2012].
Weaver, C., 2010. Reforming the World Bank. In J. Clapp & R. Wilkinson, eds. Global Governance, Poverty and Inequality. London: Routledge. pp.112-32.
Woods, N., 2000. The Challenge of Good Governance for the IMF and the World Bank Themselves. World Development, 28(5), pp.823-41.
Woods, N., 2005. The Globalizers: the IMF, the World Bank, and their borrowers. Ithaca, New York: Cornell University Press.
Woods, N., 2008. Whose aid? Whose influence? China, emerging donors and the silent revolution in development assistance. International Affairs, 84(6), pp.1205-21.
World Bank 1, n.d. Archives - Foundations of the World Bank. [Online] Available at: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,contentMDK:20080726~pagePK:36726~menuPK:214047~piPK:36092~theSitePK:29506,00.html [Accessed 5 July 2012].
World Bank 2, n.d. [database] Available at: http://data.worldbank.org/ [Accessed 18 July 2012].
World Bank 3, n.d. DEPweb: Beyond Economic Growth, Glossary. [Online] Available at: http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/glossary.html [Accessed 27 July 2012].
World Bank Group Archives, n.d. World Bank Group Historical Chronology. [Online] Available at: http://siteresources.worldbank.org/EXTARCHIVES/Resources/WB_Historical_Chronology_1944_2005.pdf [Accessed 6 July 2012].
World Bank, 1960a. IDA Articles of Agreement.
World Bank, 1960b. Press Release No. 1. September 26, 1960., 1960b.
World Bank, 2005. Review of World Bank Conditionality. Operations Policy and Country Services, World Bank.
World Bank, 2010a. Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency.
World Bank, 2010b. World Bank Group Voice Reform: Enhancing Voice and Participation of Developing and Transition Countries in 2010 and Beyond. Office of the Corporate Secretary (SECVP).
World Bank, 2010. World Bank Group Voice Reform: Enhancing Voice and Participation of Developing and Transition Countries in 2010 and Beyond. Office of the Corporate Secretary (SECVP).
World Bank, 2011. The World Bank Annual Report 2011.
World Bank, 2012a. IBRD Articles of Agreement.
World Bank, 2012b. IFC Articles of Agreement.
Předběžná náplň práce
1. Úvod
2. Rozhodovací systém Světové banky
2.1 Rozhodovací systém Světové banky
• Analýza rozhodovacího systému Světové banky. Pochopení tohoto systému pomůže v následující analýze.
• Zahrnutí výsledků debaty předcházející změně v roce 2010.
• Byla snaha o zachování západního vlivu nad Světovou bankou promítnuta i do změny roku 2010?
2.3 Změna v hlasovacích podílech
• Popis změny z roku 2010 a dřívějších, méně významných, změn v hlasovacích podílech.
2.4 Shapley-Shubik index a Penrose-Banzhaf index
• Aplikace zmíněných indexů a porovnání skutečné hlasovací síly jednotlivých zemí.
• Došlo k reálné změně v rozložení sil?
3. Analýza vývoje poskytování finančních prostředků
3.1 Rozdělení světových „sfér vlivu“
• Zdůvodnění rozdělení a představení jednotlivých skupin.
3.2 Vývoj rozdělování finanční pomoci
• Pro rozpoznání možného trendu, který by nám mohl ovlivnit závěry, je potřeba prozkoumat vývoj v rozhodování o přidělování finanční pomoci během delšího časového horizontu.
3.3 Porovnání finančních toků před a po změně
• Detailnější analýza dat z vybraného období před změnou a celého období po změně.
• Porovnání změn finančních toků se změnou reálné hlasovací síly získané pomocí zmíněných indexů.
4. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction
2. Decision-making system of World Bank
2.1 Decision-making system of World Bank
• Analysis of decision-making system of World Bank. Understanding of the system would help in consequent analysis.
• Results of a discussion preceding a change in 2010.
• Was an effort to maintain the Western influence over World Bank projected into the change in 2010?
2.3 The change in voting weights
• Description of the change in 2010 and former, less important, changes in voting weights.
2.4 Shapley-Shubik index a Penrose-Banzhaf index
• Application of the mentioned indices and observation of real voting power of individual countries.
• Was there any change in a distribution of power?
3. Analysis of development in granting financial resources.
3.1 A division of global "spheres of influence"
• Explanation of the division and introduction of grouping.
3.2 Development in granting financial aid
• After recognition of possible trend which could affect outcomes of analysis. It is neccesary to study development in decision-making over allocation of financial aid in a longer term.
3.3 Comparison of financial flows before and after the change
• Deeper analysis of data of a given time period before the change and whole time period after the term.
• Comparison of changes in financial flows depending on real voting power obtained from the mentioned indices.
4. Conclusions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK