Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Město a příroda
Název práce v češtině: Město a příroda
Název v anglickém jazyce: The Town and Nature
Klíčová slova: město, příroda, vnitřní příroda, člověk, kultura
Klíčová slova anglicky: town, nature, inner nature, human, culture
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2011
Datum zadání: 24.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.11.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování

Předmětem bakalářské práce bude zachytit vztah města a přírody, zejména vnitřní přírody, v průběhu lidských dějin. Práce se bude věnovat tomuto vztahu z hlediska naší západní kultury. Cílem práce bude zmapovat proměny vnímání města a přírody, jejich vztahu, především z pohledu filosofické antropologie.
Seznam odborné literatury
Ballantyne, A. (2008). Architektura. Průvodce pro každého. Praha: Dokořán.
Benešovská, K., Chotěbor, P., Durdík, T., Plaček, M., Prix, D., & Razim, V. (Eds.). (2001a). Architektura gotická. Praha: Správa pražského hradu a Dada, a.s.
Benešovská, K., Chotěbor, P., Durdík, T., Plaček, M., Prix, D., & Razim, V. (Eds.). (2001b). Architektura 19.století . Praha: Správa pražského hradu a Dada, a.s.
Blau, E. & Platzer, M. (Eds.). (1999). Zrození metropole. Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890 – 1937. Praha: Obecní dům.
Burian, S. & Ondřej, J. (1992). Oživená architektura (Ozeleňování budov). Praha: Fajma.
Dolejší, J. (2003). Skryté symboly pražských zahrad. Beroun: Nakladatelství MH.
Eco, U. (Ed.). (2005). Dějiny krásy. Praha: Argo.
Fink, E. (1992). Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta.
Frampton, K. (2004). Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha: Academia.
Furet, F. (Ed.). (2010). Člověk romantismu a jeho svět. Praha: Vyšehrad.
Gehl, J. (2000). Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství.
Goetz, H.-W. (2005). Život ve středověku. Jinočany: Nakladatelství H+H.
Halík, P., Kratochvíl, P. & Nový, O. (1996). Architektura a město. Praha: Academia.
Hoffman, F. (2009). Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Komárek, S. (2000). Příroda a kultura: svět jevů a svět interpretací anebo Jak je to doopravdy. Praha: Vesmír.
Kalista, Z., (2005). Tvář baroko: poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí. Praha: Garamond.
Le Goff, J. (Ed.). (2003). Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad.
Legrand, G. (2000). Renesenace. Praha: Paseka.
Marcelli, M. (2011). Mesto vo filozofii.Bratislava: Kalligram.
Mareček, J. (1992). Zahrada. Praha: Noris.
Moldan, B. (1997). Příroda a civilizace. Životní prostředí a rozvoj lidské civilizace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Norberg-Schulz, Ch. (2010). Genius loci. Krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán.
Ondok, J. P. (1998). Člověk a příroda: hledání etického vztahu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.
Pacáková-Hošťálková, B. (Ed.). (2000). Pražské zahrady a parky. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
Pacáková-Hošťálková, B., Petrů, J., Riedl, D. & Svoboda, A. M. (Eds.). (1999). Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri.
Petráň, J. (Ed.). (1985). Dějiny hmotné kultury I. Praha: SPN.
Pinc, Z. (2001). Člověk v antické polis. Lidé města: revue pro etnologii, antropologii a etnologii komunikace, 6, 115 -144.
Scruton, R. (2002). Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Praha: Academia.
Sokol, J. (2003). Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál.
Sokol, J. (2007). Malá filosofie člověka. Praha: Vyšehrad.
Soukup, V. (2004). Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál.
Soukupová, B., Novotná, H., Jurková, Z., & Stawarz, A. (Eds.). (2010). Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava: ZING PRINT.
Stibral, K. (2005). Proč je příroda krásná?: estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán.
Toman, R. (Ed.). (2007). Baroko: architektura, sochařství, malířství. Praha: Slovart.
Tresmontant, C. (1998). Bible a antická tradice: esej o hebrejském myšlení. Praha: Vyšehrad.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK