Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Mayský kalendář
Název práce v češtině: Mayský kalendář
Název v anglickém jazyce: Maya Calendar
Klíčová slova: Mayský kalendář, mayský astronomie, fenomén 2012
Klíčová slova anglicky: Maya calendar, Maya astronomy, the 2012 phenomenon
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Korecká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2011
Datum zadání: 24.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce shrnuje poznatky, které máme v současné době k dispozici o mayském kalendářním systému v období před conquistou. Text se věnuje také tématům mayské astronomie a fenoménu 2012, která s problematikou mayského kalendáře souvisí. Pozornost je zde konkrétněji věnována nejen mayskému pojetí času a mayskému početnímu systému, ale především základním součástem mayského kalendáře. Mezi tyto součásti řadíme solární rok a sakrální rok, jenž vytváří tzv. kalendářní kolo, a dlouhý počet. Co se astronomie týče, věnuje se tato práce jejímu mayskému pojetí a také třem nebeským tělesům, která v mayské astronomii hrála velkou roli – Slunci, Měsíci a Venuši. Závěrečná část textu se zaobírá vznikem předpovědí konce světa v roce 2012 podle mayského kalendáře, a postoji, které jsou v souvislosti s touto otázkou zastávány.
Seznam odborné literatury
AVENI, A. F. Schody ke hvězdám: astronomie dávných civilizací. 1. vydání v českém jazyce. Praha: Dokořán; Praha: Argo, 2004. ISBN: 80-86569-48-9 (Dokořán); ISBN: 80-7203-568-1 (Argo).
AVENI, A. F. Skywatchers: a revised and updated version of Skywatchers of Ancient Mexico. Revised edition. Austin: University of Texas Press, 2011. ISBN: 0-292-70502-6.
Benson E., Coe M. a Snow D., Svět předkolumbovské Ameriky, Praha: Balios, 1977.Klápšťová K. a Krátký Č. J., Encyklopedie mýtů předkolumbovské Ameriky, Praha: Libri, 2001.
Kostićová, Z. M. – Křížová, M. – Květinová, S. Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky. 1. vydání. Praha: Nakladatelství XYZ, 2011. ISBN: 978-80-7388-467-3.
Kostićová, Z. M. 2012: mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha. 1. vydání. Praha: Malvern, 2011. ISBN: 978-80-87580-05-9.
Kostićová, Z. M. Mezoamerická astronomie [online]. Glosy.info, 21. listopad 2005. [cit. 29. března 2012]. Dostupné na WWW: <http://glosy.info/texty/mezoamericka-astronomie/>. ISSN 1214-8857.
KŘÍŽOVÁ, M. Mayové: víc než záhady dávné civilizace. 1. vydání. Praha: Skřivan, 2011. ISBN: 978-80-86493-25-1.
Landa, Diego de, Správa o veciach na Yucatáne : ktorú napísal brat Diego de Landa z rádu sv. Františka roku pána 1566 / z pôvodného rukopisu preložil, úvodnú štúdiu, komentáre a slovníky napísal Milan Kováč, Bratislava: Slovenský a historický inštitút, 2010.
Malmström, V. H. Cycles of the Sun, Mysteries of the Moon : the Calendar in Mesoamerican Civilization. [online]. Austin: University of Texas Press, 1997. [cit. 2. dubna 2012]. Dostupné na WWW: <http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=2001289&ppg=128>.
MILBRATH, S. Star Gods of the Maya: astronomy in Art, Folklore, and Calendars. [online]. Austin: University of Texas Press, 1999. [cit. 2. dubna 2012]. Dostupné na WWW: <http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10217908&ppg=13>.
Předběžná náplň práce
Ve své práci bych se chtěla zaměřit především na mayské rituály a slavnosti spojené s jednotlivými dny kalendáře a na způsob jejich slavení. Také bych se chtěla pokusit o stručný nástin vývoje kalendářních systémů v Mezoamerice a základní charakteristiku mayského kalendáře. Krátce se zmíním i o fenoménu 2012.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my work I would like to focus primary on Maya rituals and the celebrations connected with individual days of the Maya calendar. In addition; I would like to describe the ways how the rituals are celebrated. Furthermore; I would like to try to outline the evolution of the calendar systems in Mesoamerica and to give account of the basic characteristics of the Maya calendar. I would also briefly mention the "2012 Phenomenon".
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK