Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Československá námořní plavba
Název práce v češtině: Československá námořní plavba
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak Ocean Shipping
Klíčová slova: námořní plavba, obchodní lodě, námořnictvo
Klíčová slova anglicky: Shipping, Cargo ship, sailors
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.05.2011
Datum zadání: 24.05.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: R 250
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je stručně nastínit celou historii a existenci podniku Československá námořní plavba. Autorka krátce vysvětlí vznik, zánik a spolupráci se zahraničními společnostmi v oblasti námořního obchodu. Dále se bude zabývat sociálním a kulturním životem na československých lodích, jejich tradicemi a zvyky.
Seznam odborné literatury
FÜRST, R. Česko-čínské vztahy po roce 1989. Praha: Karolinum, 2010.
BASTL, Z. Padesát let československé námořní plavby. Praha: Mare Czech, 2009.
FREY, J. Loď, moře, námořníci. Praha: SNTL, 1967.
MLEJNEK, O. Bez konce širé moře je ... Praha: Mare Czech, 2006.
PTÁČEK, F. Schody do celého světa. Plzeň: Koniáš, 1998.
SKŘIVAN, A. Československý vývoz do Číny 1918 - 1992. Praha: Scriptorium, 2009.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Nejprve student vyhledá odbornou literaturu a prameny, ze kterých bude čerpat. Dále je nutné upřesnit strukturu celé práce a postupovat podle tematických částí. Důležité je najít dostupné informace na české plavební společnosti, dále pak ve Státním archivu v Praze či z osobních rozhovorů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK