Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od funkce k prostředku - komunikační mix reklamní kampaně Generali (sémiotická analýza)
Název práce v češtině: Od funkce k prostředku - komunikační mix reklamní kampaně Generali (sémiotická analýza)
Název v anglickém jazyce: From function to the device - communication mix of the advertising compaign Generali (semiotic analysis)
Klíčová slova: sémiotická analýza, reklamní kampaň, Generali, komunikační mix
Klíčová slova anglicky: semiotic anylsis, advertising campaign, Generali, communication mix
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.05.2011
Datum zadání: 23.05.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Seznam odborné literatury
1) BOUČKOVÁ, Jana, et al. Základy marketingu. Praha : Oeconomica, 2011. 220 s.
2) DANESI, Marcel. Understanding Media Semiotics.London : Bloomsbury Publishing Plc, 2007. 264 s.
3) DOUBRAVOVÁ, Jarmila, Sémiotika v teorii a praxi. Praha : Portál, 2009. 160 s.
4) ECO, Umberto, Teorie sémiotiky. Praha : Argo, 2009. 648 s.
5) HEINZ-MOHR, Gerd, Lexikon symbolů. Praha : Volvox Globator, 1999. 318 s.
6) HOLEŠ, Jan; ČERNÝ, Jiří. Marketingová Sémiotika. Praha : Portál, 2004. 364 s.
7) KARLÍČEK, Miroslav; KRÁL, Petr. Marketingová komunikace : Jak komunikovat na našem trhu. Praha : Grada Publishing, a.s., 2011. 213 s.
8) KOTLER, Philip; WONG, Veronica; SAUNDERS, John; ARMSTRONG, Gary; a kol. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s.
9) PEŠEK, Ondřej. Etické aspekty marketingové komunikace. Praha, 2008. 82 s. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze.
10) PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 303 s.
11) STORM, Rachel. Encyklopedie východní mytologie. Praha: Rebo, 2000.
12) Assicurazioni Generali. Wikipedia [online]. 2012 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Generali
13) Český lev [online]. 2012 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.kinobox.cz/ceskylev/
14) Český státní znak. Wikipedia [online]. 2012 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_znak
15) Generali [online]. 2012 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.generali.cz/
16) KLUSOŇ, Jan; MIKSCHIK Filip; PAJEROVÁ Hedvika; PIŠTĚKOVÁ Petra. Návrh nové komunikační strategie Generali. Praha, 2011. Seminární práce. Vysoká škola ekonomická v Praze.
17) Lev. Wikipedia [online]. 2012 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev
18) MEDO Snář [online]. 1999 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html
19) Nejjasnější republika benátská. Wikipedia [online]. 2012 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejjasn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_republika_ben%C3%A1tsk%C3%A1
20) Republic of Venice. Wikipedia [online]. 2012 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Venice
21) Trieste. Wikipedia [online]. 2012 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Trieste#Ancient_era
Předběžná náplň práce
Reklamní mix bankovního domu Generali nemůže obejít symbolický znak, který sdílí s identifikací české státnosti – lva. Předpokládám pozitivní i negativní přenos na rovině znakové, narativní i mytologické. Prověřím, jak se tyto souvislosti promítají do modifikací daných užitým médiem. Analýza bude dosahovat jen do úrovně zakódování (encoding) a interpretovat bude jen semiózu spojenou s vepsaným čtenářem. Dekódování (decoding) zůstává za hranicemi práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Promotional mix Generali can not bypass the emblem, which shares with the identification of Czech statehood - a lion. I assume both positive and negative transfer at the level of character, narrative and mythological. I examine how these relationships translate into modifications of the calculations used medium. The analysis will only reach the level of encoding and will only interpret semiosis associated with the inscribed reader. Decoding remains outside of work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK