Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role sociálního pracovníka v nemocnicích. Podpora a pomoc rodinám dětí se zdravotním postižením předškolního věku
Název práce v češtině: Role sociálního pracovníka v nemocnicích. Podpora a pomoc rodinám dětí se
zdravotním postižením předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Role of social worker in hospitals. Support and help provided to families with
disabled child of pre-school age
Klíčová slova: sociální práce, sociální pracovník, zdravotní postižení, rodina, pomoc, podpora, následná péče, sociální služby
Klíčová slova anglicky: social work, social worker, disability, family, help, support, aftercare, social services
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.05.2011
Datum zadání: 23.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá sociální prací v nemocnici, respektive náplní práce sociálního pracovníka v nemocnici, podporou, které se mu při výkonu jeho práce dostává a podmínkami, za kterých tuto práci vykonává. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy sociální práce, sociální pracovník a jeho kompetence a přístupy ke klientům, nemocnice, pacient a klient. Zabývá se také etickým kodexem. Dále se věnuje zdravotnímu postižení a jeho typům. Věnuje se rodině a výchovným stylům, situaci rodin s dítětem se zdravotním postižením, různým dávkám ze systému sociálního zabezpečení, na které mohou mít tyto rodiny nárok a sociálním službám, které mohou využívat, přístupu rodičů k dětem se zdravotním postižením a procesu vyrovnání se s touto skutečností. Další část se již věnuje sociální práci v nemocnici, vymezení sociálního pracovníka v nemocnici, požadavkům kladeným na jeho vzdělání a náplni jeho práce. Zmíněn je také pojem kvalita života, který by měl mít sociální pracovník při práci s klienty na paměti.
V praktické části je analyzována činnost sociálních pracovníků v nemocnici s cílem popsat jejich počet a činnosti. Nejdříve je vymezena použitá výzkumná strategie (kvalitativní), výzkumná metoda a výzkumná technika, a dále analyzována získaná data. V rámci diskuse mezi teoretickými informacemi a daty získanými z výzkumného šetření je navržen postup sociálních pracovníků v nemocnici, a to i ve vztahu k rodinám s dětmi se zdravotním postižením.
Seznam odborné literatury
Literatura
Publikace
Banks, S., 1995. Ethics and Values in Social Work. London: Macmillan Press.
BANKS, S., 1998. Professional ethics in Social Work - what future? In: British journal of social work. Vol. 28, no. 2, s. 259-270.
Bartoňová, D., 2006. Rodina s postiženým dítětem. In: Sborník referátů z 14. celostátního kongresu k sexuální výchově, Pardubice 2006 [online]. Pardubice [cit. 2012-05-03]. Dostupné z:http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2006101101.
BARTOŇOVÁ, M.; ŠANDOR, J. (ed.), 2005. Nízkoprahové programy pre deti a mládež: úvod do problematiky. Bratislava: Nadácia mládeže Slovenska. ISBN 80-969348-0-5.
ČÁLEK, O., 1984. Raný vývoj dítěte nevidomého od narození. Praha: Univerzita Karlova. ISBN 60-019-84. ČÁLEK, O., 1985. Výchova dospívající zrakově postižené mládeže k samostatnosti. Praha: Ústřední výbor Svazu invalidů v ČSR. DISMAN, M., 2007. Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. 4. dotisk 3. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Karolinum, 374 s. ISBN 978-80-246-0139-7.
GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J., 1995. Poradenský proces. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 80-85850-10-9.
HAVRDOVÁ, Z., 1999. Kompetence v praxi sociální práce: metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, 167 s. ISBN 80-902081-8-5.
HENDL, J., 2005. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 408 s. ISBN 80-7367-040-2.
HENDL, J., 1999. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 278 s. ISBN 80-246-0030-7.
HONZÁK, R, 1999. Komunikační pasti v medicíně: praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. 2. dopl. vyd. Praha: Galém. ISBN 80-7262-032-0.
HOWE, D., 1991. The Family and the Therapist. In: DAVIS, M. (ed.). The Sociology of Social Work. New York: Routledge.
CHVÁTALOVÁ, H., 2001. Jak se žije dětem s postižením: problematika pěti typů zdravotního postižení. Praha: Portál. ISBN 80-7 178-588-1.
JANKOVSKÝ, J., 2006. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton. 173 s. ISBN 80-7254-730-5.
Jedlička, Richard et al. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004. isbn 80-7312-038-0.
KAPR, J., KOUKOLA, B., 1998. Pacient: revoluce v poskytování péče. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 80-85850-49-4.
KAPR, J., 1998. Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. In: Sborník odboru speciálního školství. Praha: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. s. 48-55.
KLENKOVÁ, J., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., 2007. Logopedie a surdopedie. Brno: Paido. 100 s.
KLENKOVÁ, J., 2006. Logopedie: narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR , příklady z praxe. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-111-09.
LUDÍKOVÁ, L., 2005. Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 80-244-1154-7 (brož.)
MATĚJČEK, Z., 2003. Co děti nejvíc potřebují. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-853-8.
MATĚJČEK, Z., 2001. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. 3. vyd. Jinočany: H & H. 147 s. ISBN 80-8602-292-7.
MATĚJČEK, Z., 1992. Rodičům mentálně postižených dětí. 1. vyd. Praha: H & H. 16 s. ISBN 80-85467-52-6.
MATĚJČEK, Z., 1986. Rodiče a děti. Praha: Avicenum.
MATOUŠEK, O., 2003. Slovník sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál. 287 s. ISBN 80-7178-549-0.
MATOUŠEK, O., 1993. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon. 124 s. ISBN 80-901-424-7-8.
MATOUŠEK, O. et al., 2008. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha: Portál. 380 s. ISBN 978-80-7367-502-8.
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe: Průvodce poskytovatele. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004. ISBN 80-86552-99-3. s. 54.
Mojžíšová, A., 2007. Metody sociální práce (studijní opora, obor Sociální práce ve veřejné správě KS a CŽV). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra supervize a odborné praxe.
NAVRÁTIL, P., 2001. Vybrané teorie sociální práce. In: Matoušek, O. et al. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001, s. 183-268. Isbn 80-7178-473-7.
Nečasová, M., 2004. Komentář k mezinárodnímu etickému kodexu [online]. Sociální práce roč., 2004, č. 4 [cit. 2012-05-13], s. 36-38. ISSN 1213-624. Dostupné z:http://www.socialniprace.cz/soubory/2004-4-090221132958.pdf.
OPATŘILOVÁ, D., 2007. Somatopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 123 s. ISBN 978-80-7315-137-9.
Pávková, J., 2008. Pedagogika volného času. Praha: Portál. ISBN 8073674238.
PIPEKOVÁ, J., 2006. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. vyd. Brno: Paido, 404 s. ISBN 80-7315-120-0.
PRCHAL, J., 1970. Vychováváme děti. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha. ISBN 14-520-88.
REAMER, F, 1995. Social Work values and ethics. New York: Columbia university press. ISBN 978-0-231-13789-8.
řezníček, I., 2000. Metody sociální práce. Praha: Slon. isbn 80-85850-00-1.
ŘEZNÍČKOVÁ, A., 2006. Specifika sociální práce v různých typech nemocnic olomouckého kraje. Praha. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
SATIROVÁ, V., 2006. Kniha o rodině. Práh. ISBN 80-7252-150-0.
SAUNDERS, E., 2008. Vztah sociálního pracovníka a klienta v systemické sociální práci. In: MLČÁK, Z., PAULÍK, K., ZÁŠKODNÁ, H. (ed.). Osobnost v kontextu prosociálního chování a zátěžové odolnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008, s. 169–182. ISBN 978-80-7368-532-4.
SLIACKY, J., 2009. Výchovná kompetence v dalším vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží. Pedagogická orientace, roč. 19, č. 1, s. 28–46. ISSN 1211-4669.
SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPAROVÁ, E., 2001. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management press, 160 s. ISBN 80-7261-038-4.
SVOBODOVÁ, J., 1994. Úvod do výchovné problematiky alternativního školství. Brno: Paido. ISBN 80-901737-8-0.
ŠVARCOVÁ, I., 2000. Mentální retardace. Praha: Portál. ISBN 80-7178-506-7.
VÁGNEROVÁ, M., KREJČÍŘOVÁ, D., SVOBODA, M., 2009. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-566-0.
VÁGNEROVÁ, M., STRNADOVÁ I., KREJČOVÁ L., 2009. Náročné mateřství - být matkou postiženého dítěte. Praha : Karolinum. ISBN 978-80-246-1616.
VÁGNEROVÁ, M., STRNADOVÁ, L., 1991. Psychický vývoj dítěte a jeho variabilita. Praha: Karolinum.
VÁGNEROVÁ, M., 2004. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál. 870 s. ISBN 80-7178-802-3.
VALENTA, M., MÜLLER, O., 2003. Psychopedie. Praha: Parta, 443 s. ISBN 80-7320-039-2.
VALTOVÁ E., 2007. Sociální práce s rodinou těžce zrakově postiženého dítěte předškolního věku. Praha. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
VÍTKOVÁ, M., 2006. Somatopedické aspekty. 2. vyd. Brno: Paido, 302 s. ISBN 80-7315-134-0.
VOTAVA, J., 2005. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum, 207 s. ISBN 80-2460-708-5.
WOOLFSON, R. C., 2004. Bystré dítě-batole. Praha: Ottovo nakladatelství, s.r.o. ISBN 80-7360-004-8.
ZELINKOVÁ, O., 2003. Poruchy učení. Praha: Portál. ISBN 80-7178-800-7.

Internetové odkazy
ABZ slovník cizích slov. Pojem pervazivní vývojové poruchy. ABZ.cz [online]. © 2005-2006 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z:http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/pervazivni-vyvojove-poruchy.
Etický kodex sociálních pracovníků České republiky [online]. Praha: 2006, Společnost sociálních pracovníků ČR [cit. 2012-03-12]. Dostupné z:http://socialnipracovnici.cz/public/upload/image/eticky_kodex_sspcr.pdf.
Eys, V. J., 1982. Children with cancer: mainstreaming and reintegration. Anderson Hospital and Tumor Institute. Dept. of Pediatrics [online]. [cit. 2011-05-12]. Dostupné z:https://nedscgiik1.mc.vandebilt.edu/facultydata/php_files/schow_faculty.php?id3=8088.
Hesková, M. Etické kodexy v české ekonomice. Jihočeská univerzita České Budějovice (upraveno) [online]. [cit. 2012-05-12]. Dostupné z:http://sspcr.aktualne.cz.
Mezinárodní federace sociálních pracovníků. Etika sociální práce – principy.Návrh, přijatý valným shromážděním IFSW, Adelaide, Austrálie, 29.9.–1.10.2004. Společnost sociálních pracovníků ČR [online]. [cit. 25-05-2012]. Dostupné z:http://socialnipracovnici.cz/public/upload/image/mezinarodni_eticky_kodex.pdf.
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decennální revize [online]. 1996 [cit. 05-04-2009]. Dostupné z:http://www.uzis.cz.
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zdravotní postižení. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z:http://www.mpsv.cz/cs/8#ssp.
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Státní sociální podpora. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z:http://www.mpsv.cz/cs/2
Ministerstvo práce a sociálních věcí. odbor 21. Rodičovský příspěvek. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. Poslední aktualizace: 30. 12. 2011 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp.
Ministerstvo práce a sociálních věcí. odbor 21. Dávky pěstounské péče. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. Datum uveřejnění: 1. 1. 2009, Poslední aktualizace: 13. 1. 2012 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z:http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/pestounska_pece.
NÁRODNÍ CENTRUM DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY. Systém domácí péče - informace pro klienty. Domácí péče [online]. © 2006 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z:http://www.domaci-pece.info/system-domaci-pece-informace-pro-klienty-.
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotně-sociální pracovník. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů [online]. © 2008-2012 [cit. 2011-12-08]. Dostupné z:http://www.nconzo.cz/web/vzdelavani/11.
NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ. Zdravotně sociální pracovník – kvalifikační pozice, Praha [online], [cit. 2011-03-11]. Dostupné z:http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30651&kod_sm1=12.
Nadační fond Klíček. Herní práce. Nadační fond Klíček [online]. © 2005-8 [cit. 2006-08-25]. Dostupné z:http://www.klicek.org/playwork/index.html.
NATIONAL ASSOCIATION OF HOSPITAL PLAY STAFF. Play in Hospital. National Association of Hospital Play Staff [online]. © 2000 [cit. 2011-08-12]. Dostupné z:http://www.nahps.org.uk.
Role sociálního pracovníka a způsoby přístupu k praxi. Portál [online]. © 2005-2012 [cit. 2011-12-04]. Dostupné na:http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=2070.
SOCIÁLNÍ REFORMA. Rodičovský příspěvek. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky [online]. © 2011 [cit. 2012-06-01]. Dostupné z: (http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/4#1).
Vrozené vývojové vady. Šípek et al. [online]. © 2008-2012 [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://www.vrozene-vady.cz/vrozene-vady.
Vanderbilt University. School of Medicine [online]. [cit 2011-09-11]. Dostupné z: (https://medschool1.mc.vanderbilt.edu/facultydata/php_files/show_faculty.php?id3=8088.
Vlčková I., et al. The changes in neurocognitive functions as result of cancer treatment in children and adolescents [online]. Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Klinická onkologie, roč. 2008, č. 5 [cit. 2008-10-15]. Dostupné z:http://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/hledani-clanku/skupina/a/zobrazit/ids/3379/.

Legislativa
Česko. česká národní rada. Usnesení č. 2 ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. In: Sbírka zákonu České republiky. 1993, částka 1, s. 17-23. Dostupná také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1993/sb01-93.pdf.
Česko. Zákon č. 117 ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře. In: Sbírka zákonu České republiky. 1995, částka 31, s. 1634-1653. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1995/sb31-95.pdf/.
Česko. Zákon č. 359 ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí. In: Sbírka zákonu České republiky. 1999, částka 111, s. 7662–7681. ISSN 1211-1244. Dostupný na: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=359/1999&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy>
ČESKO. Zákon č. 101 ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 32, s. 1521-1532. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khm:SSBCA0/SBCA0032.HTM;ca101_2000_00.
česko. Zákon č. 96 ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). In: Sbírka zákonu České republiky. 2008, částka 109, s. 5206-5247. ISSN 1211-1244. Dostupný také z:www.mvcr.cz/soubor/sb109-08-pdf.aspx.
ČESKO. Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 190, s. 10262-10324. ISSN 1211-1244.Dostupný z:http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/sb190-04.pdf.
ČESKO. Zákon č. 108 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 37, s. 1257-1289. ISSN 1211-1244. Dostupný také z:http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb037-06.pdf.
ČESKO. Zákon č. 329 ze dne 13. října 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 115, s. 3970-3994. ISSN 1211-1244. Dostupný také z:http://www.sbcr.cz/cgi-http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khm:SSBCB1/SBCB1115.HTM;ca329_2011_00.
ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Vyhláška č. 72 ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. In: Sbírka zákonu České republiky. 2005, částka 20, s. 490-502. ISSN 1211-1244. Dostupná na:http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb020-05.pdf.
česko. ministerstvo zdravotnictví. Vyhláška č. 55 ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonu České republiky. 2011, částka 20, s. 482-5433. ISSN 1211-1244. Dostupná také z:http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2011&typeLaw=zakon&What=Rok&stranka=15.

Sekundární literatura
Publikace
TOMEŠ, I. Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost. 2. přeprac. vyd. Praha: Socioklub, 2001, s. 123. ISBN 80-86484-00-9.
VIDOVÁ, T. Psychosociální aspekty sdělování negativních lékařských zpráv rodičům. Praha: 1997. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
ZAJÍCOVÁ, J. Příspěvek ke zmapování role sociálního pracovníka v nemocnici. Praha: 2003. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

Internetové odkazy
Budoucnost profesí: Budoucnost profesí na trhu práce – sociální pracovník [online]. [cit. 2012-01-12]. Dostupné na: http://www.budoucnostprofesi.cz/budoucnost-profesi.html/19-socialni-pece/240-socialni-pracovnik.
Sociální práce/Sociálna práca, číslo/ročník: 4/2007, [online][cit. 2010-06-09]. Dostupné na www:www.socialniprace.cz.
Za sklem o.s. Jak zvládnout postižení vlastního dítěte [online]. Praha [cit. 2011-07-20]. Dostupné na:http://www.zasklem.com/poradenstvi/jak-zvladnout-postizeni-vlastniho-ditete
Zasedání Mezinárodní federace sociálních pracovníků (International Federation of Social Workers), definice sociální práce [online]. Montreal, Kanada: 2000 [cit. 2006-01-10]. Dostupné na:http://www.ifsw.org/en/p38000208.html.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK