Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Daně z hříšné spotřeby v České republice
Název práce v češtině: Daně z hříšné spotřeby v České republice
Název v anglickém jazyce: Sin taxes in the Czech Republic
Klíčová slova: Hřísná spotřeba, hříšné statky, hříšné daně, optimální daň, spotřební daň, alkohol, tabák, pohonné hmoty, nezdravé jídlo, prostituce
Klíčová slova anglicky: Sinful consumption, sin goods, sin taxes, optimal tax, excise tax, alcohol, tobacco, fuel, junk food, prostitution
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2011
Datum zadání: 10.06.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Oponenti: PhDr. Mgr. Andrea Klimešová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Cremer H., De Donder P., Maldonado D., Pestieau P. (2008), Taxing Sin Goods and Subsidizing Health Care.

Mialon H.M., Mialon S.H. (2005), Sinful indulgences, soft substitutes, and self-control. Applied Economics Letters Vol. 12: pp.719-722.

Johnson C.M., Meier K.J.(1990), The Wages of Sin: Taxing America's Legal Vices., The Western Political Quarterly, Vol 43., No.3 (September 1990), pp.577-595.

Black, P. and Mohamed, A. (2006), “SIN” TAXES AND POOR HOUSEHOLDS: UNANTICIPATED EFFECTS. South African Journal of Economics, Vol. 74, pp. 131–136.

O'Donoghue T., Rabin M. (2006), Optimal sin taxes. Journal of Public Economics, Vol. 90, Issues 10-11 (November 2006), pp 1825-1849.

Haavio M.,Kaisa K (2009), The Political Economy of Sin Taxes, European Economic Review Vol. 55. Issue 4, pp. 575
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl zmapovat daňovou zátěž na hříšnou spotřebu v České Republice. Přičemž pod hříšnou spotřebou si obecně představujeme spotřebu vnímanou společností negativně, jako je prostituce, gambling, drogy, kouření nebo alkohol, z ekonomického hlediska je to spotřeba mající silné negativní externality. Součástí práce bude analýza ideální výše těchto daní z pohledu ekonomického i sociálního a analýza efektivity daňové zátěže na výši spotřeby. Dále bude práce obsahovat analýzu dopadů daně z hříšné spotřeby na jednotlivé sociální vrstvy obyvatelstva a nastínění alternativních přístupů v řešení nadměrné hříšné spotřeby. Další součástí práce bude také důkladné porovnání daní a spotřeby těchto hříšných statků se zahraničím a s historickými údaji. Chtěl bych využít poznatků zaznamenaných obecně o daních z hříšné spotřeby a o jejich efektech pro specifické prostředí České republiky a chtěl bych zkoumat právě rozdíly mezi spotřebou hříšných statků u nás a v zahraničích. Dále bych na rozdíl od předchozích studií tohoto tématu chtěl analyzovat i dopad případných legislativních změn na statky, jejichž spotřeba je zatím v Čechách nelegální.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis targets its goal as mapping the tax burden on sinful consumption in Czech Republic. Where sinful consumption generally means consumption that is negatively perceived by the society like prostitution, gambling, drugs, cigarettes or alcohol, from economics perspective it is consumption having significant negative externalities. Part of the thesis is analysis of ideal height of the tax from both economic and social perspective and analysis of efficiency of tax burden on consumption. Furthermore the thesis will contain analysis of impacts of sinful taxes on social classes and outline of alternative approaches to excessive sinful consumption. Another part of the thesis will be thorough comparison of tax burden on sinful consumption and consumption itself in foreign countries and with historical data. I would like to use general knowledge of impact of sin taxes for specific environment of Czech Republic and I would like to examine differences between consumption of sinful goods at home and elsewhere. Unlike my predecessors I would like to analyze also effect of possible legislative changes related to goods, that are presently illegal in Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK