Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anonymní odkládání dětí v České republice
Název práce v češtině: Anonymní odkládání dětí v České republice
Název v anglickém jazyce: Anonymous child abandonment in the Czech Republic
Klíčová slova: anonymní odkládání, utajený porod, baby-box, rodina, dítě
Klíčová slova anglicky: anonymous abandonment, secret delivery, baby-box, family, child
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2011
Datum zadání: 19.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.02.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části bude pro studentku cílem zmapování problematiky anonymního odkládání dětí v České republice ve srovnání s vybranými státy Evropy, její historii, aktuální situaci a možné pohledy do budoucnosti. Práci studentka zaměří na anonymní odkládání dětí z několika pohledů, tedy po stránce právní, psychologické, medicínské a především po stránce sociální.

V empirické části studentka použije metodu dotazování, konkrétně techniku rozhovoru. Rozhovor studentka realizuje mezi odborníky v dané oblasti – právníky, psychology, lékaři a sociálními pracovníky.

V závěru po realizaci výzkumného šetření studentka získaná data vyhodnotí a navrhne možná opatření.
Seznam odborné literatury
HESS, L., Co jste se v novinách nedočetli o babyboxech. 1. vydání, Praha: Petrklíč, 2009. 175 s. ISBN 978-80-7229-233-2.
LANGMAJER, J., KREJČÍŘOVÁ, D., Vývojová psychologie. 4. vydání, Grada Publishing, 2006. 368 s. ISBN 80-247-1284-9.
NOVOTNÁ, V., BURDOVÁ, E., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí – komentář. 3. vydání, Linde nakladatelství, 2007. 472 s. ISBN978-80-86131-72-6.
SURYNEK, A. a kol. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0139-7.
ELMER, Judith, Anonyme Geburt und Babyklappe, Bachelorarbeit, Berlin 2009. 95 s.
KUHN, Sonja.: Babyklappen und anonyme Geburt. Sozialregulationen und sozialpädagogischer Handlungsbedarf. Augsburk: MaroVerlag, 2005, s. 488, ISBN 3-87512-355-7.

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Sdělní č.104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

Internetové zdroje:
(1) http://www.statim.cz,
(2) http://www.babybox.cz,
(3) http://www.fod.cz,
(4) http://www.babyklappe.info/babyklappen-hotline/index.html
(5) http://www.hniezdozachrany.sk
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK