Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Úloha podnikovej loby v reforme imigračnej politiky v Spojených štátoch počas druhej administratívy Georga W. Busha
Název práce v jazyce práce (slovenština): Úloha podnikovej loby v reforme imigračnej politiky v Spojených štátoch
počas druhej administratívy Georga W. Busha
Název práce v češtině: Úloha podnikové lobby při reformě imigrační politiky ve Spojených státech
počas druhé administrativy George W. Bushe
Název v anglickém jazyce: The Role of Business Lobby in the Immigration Reform in the United States
during the Second Administration of George W. Bush
Klíčová slova: Imigračná politika, reforma, Spojené štáty, George W.Bush, záujmové skupiny, lobing, podniky
Klíčová slova anglicky: Immigration policy, reform, United States, George W.Bush, interest groups, lobbying, businesses
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.05.2011
Datum zadání: 16.05.2011
Datum a čas obhajoby: 14.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Knihy
Brady, Robert A.. Business as a system of power, . New York: Columbia University Press, 1943.

Goldstein, Kenneth M.. Interest groups, lobbying, and participation in America. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Hessen, Robert, Eugene Bardach a James Q Wilson. "Democracy and Corporation." In Does big business rule America?: Critical commentaries on Charles E. Lindblom's "Politics and markets". Washington, D.C.: Ethics and Public Policy Center, 1981.

Horwitz, Morton J.. The transformation of American law, 1870-1960: the crisis of legal orthodoxy. New York: Oxford University Press, 1992.

Hrebenar, Ronald J. a Bryson B. Morgan. Lobbying in America. Santa Barbara (Calif.): ABC Clio, 2009.

Maloney, William A.. Interest group politics: enhancing participation?. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

McGrath, Conor. Interest groups and lobbying in the United States and comparative perspectives: essays in ethics, institutional pluralism, regulation, and management. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press, 2009.

Muller, Karel, Šárka Laboutková a Petr Vymětal, Lobbing v moderních demokraciích. Vyd. 1. ed. Praha: Grada, 2010.

Petracca Mark P.,ed. The politics of interests : interest groups transformed. Boulder: Westview Press, 1992.

Schneider, Jiří. Lobbying and interest representation: a textbook : prepared for the course on "The role of state and non-state actors in promoting interests abroad (with special focus on the EU)". Masaryk University. 1. vyd. ed. Brno: International Institute of Political Science of Masaryk University, 2007.

Schuck, Peter H., „The Disconnect between Public Attitudes and Policy Outcomes in Immigration“, In Debating Immigration, edited by Carol M., Swain Cambridge : Cambridge University Press, 2007. p. 17-31.

Thomas, Clive S.. Research guide to U.S. and international interest groups. Westport, Conn.: Praeger, 2004.

Warleigh, Alex a Jenny Fairbrass, Influence and Interests in the European Union the New Politics of Persuasion and Advocacy. London: Europa Publications, 2002.

Zinn, Howard. A people's history of the United States: 1492-present. New ed. New York: HarperCollins, 2003.

Odborné časopisy
Columbia Law Review Association, Inc.. "The Federal Lobbying Act of 1946." Columbia Law Review 47, no. 1 (1947): 98 -109 . http://www.jstor.org/pss/1118553, cit. 23.marec 2011.

Haus, Leah, "Transnational Migrants, Labor Unions and U.S.Immigration Policy", International Organization 49, č. 2 (1995): s.285-313, http://www.jstor.org/pss/2706973, cit. 11. Apríl 2011.

Tichenor, Daniel J.. "Navigating an American Minefield: The Politics of Illegal Immigration." The Forum 7, č. 3 (2009): s.1-21, http://www.bepress.com/forum/vol7/iss3/art1/, cit. 23.marec 2011.
Předběžná náplň práce
Táto bakalárska práca sa zaoberá rolou podnikovej loby v politike imigračnej reformy v Spojených štátoch počas druhej administratívy G.W.Busha. Jej cieľom je zhodnotiť vplyv podnikov na imigračnú politiku prostredníctvom lobingových aktivít. Vychádza hlavne z údajov o výdajoch lobingových subjektov na dva zákony, ktoré boli v rokoch 2006 a 2007 predstavené v Kongrese. Táto práca sa snaží zodpovedať otázku, či americké podniky disponujú neprimeraným vplyvom na politiku, pričom stavia na niekoľkých premisách. Podniky sa pokúšajú zvyšovať svoje zisky znižovaním nákladov na mzdy prostredníctvom dostatočného dopytu po práci, a zároveň je ich cieľom predísť vzniku situácie, v ktorej by bol nedostatok vhodných pracovných síl. Podniky teda požadujú otvorenú liberálnu imigračnú politiku a venujú značné zdroje na dosiahnutie tohto cieľu. Podniky podľa niektorých autorov disponujú špeciálnym postavením medzi ostatnými záujmovými skupinami, ktoré im umožňuje kontrolovať politické rozhodnutia. Vzhľadom na fakt, že ani jeden z dvoch skúmaných liberálnych návrhov neprešiel, budem v práci tvrdiť, že podniky nedisponujú takým vplyvom v politike, ako je často predpokladané.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with the role of business lobbying in relation to the political arena of immigration reform in the United States during the second Bush administration era. It attempts to evaluate the impact of businesses on immigration policies through their lobbying activities. It analyzes expenditures on two separate bills that were introduced in Congress in the years 2006 and 2007. The thesis tries to answer the question whether American businesses enjoy an uneven impact on politics and is based on several premises. Businesses try to increase their profits via decreasing the wage level which is made possible by abundance of workers. They also try to prevent a situation in which there is a scarcity of workers. Businesses thus demand open liberal immigration policy and spend considerable resources to achieve this goal. Businesses have, according to some authors, a special position among other interest groups which enables them to effectively control political decisions. Given the fact that both bills I considered were liberal and heavily supported by the business lobby groups and still did not pass in the Congress I will claim that businesses are not as powerful as often expected.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK