Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role některých řeholí v mimofarní evangelizaci a pastoraci
Název práce v češtině: Role některých řeholí v mimofarní evangelizaci a pastoraci
Název v anglickém jazyce: Role of some religious orders in extraparochial evangelization
and pastoral care
Klíčová slova: Evangelizace, Pastorace, Kategoriální pastorace, Řehole, Duchovní cvičení
Klíčová slova anglicky: Evangelization, Pastoral care, Categorical pastoral care, Religious orders, Spiritual exercise
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2011
Datum zadání: 14.05.2011
Datum a čas obhajoby: 12.06.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:17.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2012
Oponenti: ThLic. Marius Gerard Kuzniar, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vymezení pojmů pastorace a evangelizace
Excerpce důležitzch podnětů z církevních dokumentů ohledně účasti řeholí na pastoraci a evangelizaci
Popis oblasti kategoriální pastorace
Analýza reálné situace v pastoraci pokud jde o účast řeholí
Vyhodnocení
Seznam odborné literatury
BRITSKÁ A ZAHRANIČNÍ BIBLICKÁ SPOLEČNOST : Evangelizace v České a Slovenské republice po odstranění marxistické filosofie, Oxford : Britská a zahraniční biblická společnost, 1992.

DIECÉZNÍ TEOLOGICKÝ INSTITUT HRADEC KRÁLOVÉ : Teologická konference o katechezi, Ústí nad Orlicí : Oftis, 2009.

DUKA Dominik : O zasvěceném životě v dnešní církvi, in : Communio 3-4 (2004).

DULLES Avery : Nová evangelizace, in : Teologické texty 6 (1995).

FIORES Stefano, GOFFI Tullo : Slovník spirituality, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999.

FRANCOUZSKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE : O směřování katecheze v dnešní době, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2008.

FRANCOUZSKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE : Pozvat současnou společnost k životu z víry. Dopis francouzským katolíkům, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003.

JAN PAVEL II. : Christifideles laici. O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, druhé vydání, Praha : Zvon, 1996.

JAN PAVEL II. : Redemptoris misio. O stálé platnosti misijního poslání, encyklika Jana Pavla II. ze 7. prosince 1990, Praha : Zvon, 1994.

JAN PAVEL II. : Vita consecrata. O zasvěceném životě a jeho poslání v církvi a ve světě, z 25.března 1996, in : KONFERENCE VYŠŠÍCH ŘEHOLNÍCH PŘEDSTAVENÝCH ČESKÉ REPUBLIKY : Zasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského koncilu. Dokumenty z let 1964 – 1997, Olomouc : Matice cyrilometodějská s.r.o., 1997.

Katalog mužských a ženských řeholních institutů začleněných do konferencí vyšších představených v České republice, Praha, 2007.

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY : Instrukce ohledně některých apektů evangelizace, Praha : Česká biskupská konference, 2007.

KONGREGACE PRO ŘEHOLÍKY A SEKULÁRNÍ INSTITUTY A KONGREGACE PRO BISKUPY : Mutuae relationes. Direktivy pro vzájemné vztahy mezi biskupy a řeholními křesťany v církvi, z 14.května 1978, in : KONFERENCE VYŠŠÍCH ŘEHOLNÍCH PŘEDSTAVENÝCH ČESKÉ REPUBLIKY : Zasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského koncilu. Dokumenty z let 1964 – 1997, Olomouc : Matice cyrilometodějská s.r.o., 1997.
Předběžná náplň práce

Diplomová práce popisuje a zkoumá úlohu některých řeholí v mimofarní evangelizaci a pastoraci v posledních letech. Teoretická část charakterizuje pojem evangelizace a pastorace. Zdůrazňuje roli církve a úlohu řeholí a laiků při evangelizaci a pastoraci v současné společnosti. V duchu závěrů Plenárního sněmu katolické církve v České republice popisuje priority kategoriální pastorace. Autorská část zkoumá evangelizační a pastorační aktivity některých řeholí v posledních letech a u vybraných typů evangelizace a pastorace uvádí i souhrnné údaje z podkladů jednotlivých komunit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis describes and inquires into role of some religious orders in extraparochial evangelization and pastoral care in recent years. Terms evangelization and pastoral care are characterized in the theoretical part. It emphasizes role of Church and role of religious orders and laics in evangelization and pastoral care in nowadays society. According to the spirit of Plenary meeting of Catholic Church in the Czech Republic it describes preferences of categorical pastoral care. The author’s part inquires evangelistic and pastoral activities of some religious orders in recent years, and, at chosen types of evangelization and pastoral work, summaries of databasis of divers communities are given.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK