Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Amulety a talismany v transkulturní perspektivě
Název práce v češtině: Amulety a talismany v transkulturní perspektivě
Název v anglickém jazyce: Amulets and talismans in cross-cultural perspective
Klíčová slova: amulet, talisman, magie
Klíčová slova anglicky: amulet, talisman, magic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2011
Datum zadání: 13.05.2011
Datum a čas obhajoby: 06.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá talismany a amulety, tzn. artefakty, vyhotovených primárně jako předměty magické potřeby, v užším slova smyslu předměty sloužící k magické ochraně jedince. V úvodu vymezuje zkoumanou oblast, zabývá se etymologií termínu amulet a talisman, vysvětluje, zda existuje rozdíl mezi amuletem a talismanem, a dále se vypořádává s dalšími relevantními pojmy (jako je glyfa, pantakl, fetiš atd.). V další kapitole zasazuje talismanickou magii do širšího kontextuálního rámce magie. Stěžejní kapitolou práce je transkulturní analýza amuletů a talismanů; jako interpretační schéma této kapitoly přitom slouží navržená klasifikace podle funkčních principů jednotlivých amuletů a talismanů, přejatá od Jamese G. Frazera, Dimitrije K. Zelenina a Josefa Kanderta – funkčními principy jsou: homeopatický princip, kontaktní princip (Frazer), princip magie psaného slova, princip magie barev (Zelenin), princip magických substancí, princip personifikované vyšší moci (Kandert) a princip kombinační. Krátká kapitola k závěru práce se zmiňuje o současné situaci v talismanické magii. Práce je doplněna bohatou obrázkovou přílohou. Přehled zmiňovaných etnik je rovněž součástí příloh.
Seznam odborné literatury
Bowie, F. (2008). Antropologie náboženství: [rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví]. Praha: Portál.
Budge, E. A. (1930). Amulets and superstitions : the original texts with translations and descriptions of a long series of Egyptian etc. amulets, talismans and magical figures, etc.. . Londýn: Oxford University Press.
Kandert, J. (2010). Náboženské systémy: člověk náboženský a jak mu porozumět. Praha: Grada.
Nakonečný, M. (2009). Lexikon Magie. Praha: Argo.
Wolf, J. (1992). Člověk ve světě magie: o historii a současnosti magie v lidské společnosti. Praha: Unitaria.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK