Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium parametrů ultrakrátkých laserových pulsů
Název práce v češtině: Studium parametrů ultrakrátkých laserových pulsů
Název v anglickém jazyce: Investigation of parameters of ultrafast laser pulses
Klíčová slova: laser, optický parametrický oscilátor, parametry laserových svazků, ultrakrátké laserové pulzy
Klíčová slova anglicky: laser, optical parametric oscillator, laser beam parameters, ultrafast laser pulses
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2011
Datum zadání: 09.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.12.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: RNDr. Jana Preclíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V ultrakrátkých laserových pulsech je světlo soustředěno do velice krátkých záblesků s typickou dobou trvání kolem 100 femtosekund. Toto záření je dále možné soustředit čočkami do velice malé plochy, což celkově vede k obrovským prostorovým hustotám výkonu. Díky tomu nacházejí v současné době laserové systémy generující ultrakrátké optické pulsy široké uplatnění od vědeckého výzkumu až po přesné obrábění materiálů. Při takto velikých výkonech přenášených elektromagnetickou vlnou navíc přestávají platit běžné zákony optiky, jako je vzájemná nezávislost paprsků při jejich šíření látkou, a interakce světla a materiálů se začíná řídit zákony nelineární optiky. Jedním ze zajímavých jevů, ke kterým v tomto případě může docházet, je např. změna vlnové délky (barvy) světla. V rámci této bakalářské práce se student seznámí s prací s laserovým systémem, který bude v tomto roce zakoupen do nově vznikající laserové laboratoře. Tento laserový systém se skládá z oscilátoru, který generuje femtosekundové laserové pulsy v červené spektrální oblasti, a navazujících optických modulů, ve kterých se využívá nelineárních optických jevů k dosažení velice široké spektrální laditelnosti (od ultrafialové, přes viditelnou, až do infračervené spektrální oblasti). V první fázi projektu se student seznámí s obsluhou tohoto laseru a naučí se techniky používané pro charakterizaci laserových pulsů (měření jejich energie, spektrálního složení a časové délky). V druhé části projektu pak provede měření reálných technických parametrů záření generovaného tímto laserovým systémem (např. celková spektrální laditelnost, stabilita výstupu, ...).
Seznam odborné literatury
P. Malý: Optika, Karolinum, 2008.
B. E. A. Saleh, M.C, Teich: Základy fotoniky 4, matfyzpress, Praha, 1994.
J. C. Diels, W. Rudolf: Ultrashort Laser Pulse Phenomena, Academic Press, San Diego, 1996.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK