Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukační prostředí dospívajících dívek s poruchami chování
Název práce v češtině: Edukační prostředí dospívajících dívek s poruchami chování
Název v anglickém jazyce: The educational environment of adolescent girls with bahviour disorders
Klíčová slova: edukační prostředí, dospívání, poruchy chování u dívek, důležití dospělí, výchovný styl
Klíčová slova anglicky: educational environment, adolescence, conduct disorders in girls, significant adults, mode of education
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2011
Datum zadání: 12.05.2011
Datum a čas obhajoby: 07.09.2012 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:26.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. David Čáp, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Projekt diplomové práce se soustředí především na charakteristiky edukačního prostředí dospívajících dívek (v rodině a ve škole) a hledání souvislostí s poruchami chování, které se u nich objevují.
V první části se bude práce zabývat teoretickými východisky, které vytvoří adekvátní odborné zázemí pro vlastní výzkumné šetření. Bude se věnovat zejména podstatným zvláštnostem vývojového období dospívajících dívek, úloze důležitých dospělých, charakteristickým znakům socializace a dále se zaměří i na možné poruchy socializačních a edukačních procesů a vztahů. V neposlední řadě se pak také bude zabývat poruchami chování.
Pro empirickou část je zvolena, s ohledem na cíle výzkumu, kvalitativní výzkumná strategie. Projekt se v této části zaměří na podrobnou analýzu dosavadního vývoje několika dospívajících dívek s poruchami chování (formou případových studií). Práce bude využívat především rozhovoru a dalších diagnostických metod (např. dotazník stylů výchovy v rodině, dotazník edukačních stylů učitelů, projektivní či poloprojektivní metody, analýza dokumentace atd.).
Diplomový projekt přispěje k porozumění psychologickým souvislostem problematického vývoje dospívajících a přinese nová data do širšího projektu sledování edukačního prostředí dětí a dospívajících.
Seznam odborné literatury
GILLERNOVÁ, I. Edukační interakce dospělých a dětí. (Vybrané kontexty výchovně-vzdělávacích interakcí dospělých a dětí). Habilitační práce. FSVaZ UKF Nitra, 2009.
HORT, V., HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J., MALÁ, E. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-404-5.
MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha, Portál, 2003. ISBN 80-7178-771-X.
MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1362-4.
SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-545-8.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK