Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generační rozdíly a jejich dopad na hodnotovou orientaci a postoje k práci
Název práce v češtině: Generační rozdíly a jejich dopad na hodnotovou orientaci a postoje k práci
Název v anglickém jazyce: Generation differences and their impact on value orientation and work attitudes
Klíčová slova: Hodnota, hodnotové orientace, postoje, povolání, profese, profesní a životní dráha, generace a generační podmíněnost hodnot a postojů
Klíčová slova anglicky: Value, value orientation,attitudes, work attitudes, profession, professional and life route, generations and their impact on work values and work attitudes
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.05.2011
Datum zadání: 12.05.2011
Datum a čas obhajoby: 22.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jana Duffková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Autorka prostuduje dostupné domácí i zahraniční zdroje týkající se tématu generací, generačních rozdílů a jejich vlivu na postoje k práci a hodnotovou orientaci.
2.Autorka vymezí klíčové pojmy: hodnota, postoje, profese, profesní dráha a strategie, profesní a životní dráha.
3.Na základě teoretických poznatků autorka provede vlastní empirickou sondu do problematiky generací, ve které se zaměří např. na otázku prestiže povolání, proměn prestiže určitých konkrétních povolání, podílů zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, mobility, práce a faktorů, které ovlivňují spokojenost se zaměstnáním.
4.Autorka stanoví hypotézy výzkumu, provede samostatný sběr dat relevantními sociologickými metodami a jejich vyhodnocení.
5.Autorka provede kritickou reflexi výsledků a výzkumných hypotéz.
Seznam odborné literatury
1. Rabušic, Ladislav. Hamanová, Jana. Hodnoty a postoje v ČR 1991-2008. Brno, Masarykova univerzita, 2009
2. Havlová, Jitka. Profesní dráha ve 20. století, Úvod do sociologie povolání. Praha, Karolinum, 1996
3. Prudký, Libor. Inventura hodnot: výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti České republiky. Praha, Academia, 2009
4. Machonin P., Tuček M. a kol. Česká společnost v transformaci. Praha, Slon, 1996.
5. Večerník, J., Matějů, P. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha,Academia, 1998.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK