Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Operacionalizace v sociálních vědách:filozoficko-vědní východiska a vybrané přístupy
Název práce v češtině: Operacionalizace v sociálních vědách:filozoficko-vědní východiska a vybrané přístupy
Název v anglickém jazyce: Operationalization in Social Science: Philosophy of Science Underpinnings and Selected Approaches
Klíčová slova: operacionalizace, sociální vědy
Klíčová slova anglicky: operationalization, social sciences
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2011
Datum zadání: 12.05.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem bakalářské práce je proces operacionalizace v empirickém sociálněvědním výzkumu se zaměřením na výběrová šetření. Předpokládá se, že práce bude rozčleněna do tří částí s níže uvedeným obsahem. Pokud se naznačený okruh problémů ukáže příliš široký, může dojít k omezení obsahu práce na některou dílčí oblast.
Úvodní část se věnuje širším souvislostem operacionalizace a vývojem reflexe tohoto tématu ve 20. století. Popisuje spíše skromné rozpracování problematiky rozboru pojmů a výběru indikátorů, které kontrastuje s vysokým zájmem o formulaci konkrétního znění otázky, a pokouší se o uchopení příčin tohoto stavu.
Druhá část zasazuje proces operacionalizace do kontextu výběrového šetření. Zkoumá, jaké problémy operacionalizace je třeba řešit v podmínkách sběru dat formou standardizovaného dotazníku nebo rozhovoru na širších reprezentativních vzorcích. Pozornost je věnována jak výběru empiricky postižitelných ukazatelů, tak formulaci otázek, kde je možné se na rozdíl od předchozího opřít o důkladnější zpracování tématu v literatuře. Tyto dva kroky jsou obvykle pojednávány odděleně, práce se proto pokusí podat jejich jednotnější výklad.
Třetí část se zabývá analýzou dat z výzkumů ESS a Euro Justis. Posuzovány jsou různé aspekty volby odlišných otázek pro stejný koncept.
Seznam odborné literatury
Buriánek, J. 1994. Systémová sociologie. Problém operacionalizace. Praha: Karolinum.
Hox, J. J. 1997. „From Theoretical Concept to Survey Question“. Pp. 47–70 in L. Lyberg, P. Biemer, M. Collins, E. De Leeuw, C. Dippo, N. Schwarz & D.Trewin (eds). Survey Measurement and Process Quality. New York: Wiley.
Hox, J. J., J. de Jong-Gierveld. 1990. Operationalization and Research Strategy. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
Middendorp, C. P. 1991. „On the Conceptualization of Theoretical Constructs“. Quality & Quantity 25: 235‒252.
Petrusek, M. 1993. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum.
Saris, W. E., I. Gallhofer. 2004. „Operationalization of Social Science Concepts by Intuition“. Quality & Quantity 38: 235–258.
Saris, W. E., I. N. Gallhofer. 2007. Design, Evaluation, and Analysis of Questionnaires for Survey Research. Hoboken: John Wiley & Sons.
Roskam, E. E. 1989. „Operationalization, a Superfluous Concept“. Quality & Quantity 23: 237‒275.
Rossiter, J. R. 2011. Measurement for the Social Sciences. The C-OAR-SE Method and Why It Must Replace Psychometrics. New York: Springer.
Wilson, M. 2005. Constructing Measures: An Item Response Modelling Approach. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK