Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Counterparty Risk under Basel III
Název práce v češtině: Counterparty Risk under Basel III
Název v anglickém jazyce: Counterparty Risk under Basel III
Klíčová slova: Basel III, kreditní riziko protistrany, centrální protistrana, expozice, bankovní kapitál
Klíčová slova anglicky: Basel III, counterparty credit risk, central counterparty, exposure, banking capital
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2011
Datum zadání: 06.06.2011
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Oponenti: PhDr. Mgr. Milan Rippel
 
 
 
Seznam odborné literatury
1.Bluhm, C., L. Overbeck and C. Wagner (2003) An Introduction to Credit Risk Modeling, Chapman & Hall.
2.Gregory, J. (2010) Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets, First Edition, John Wiley & Sons Ltd.
3.Hills, B., F. Rule, S. Parkinson and C.Young (1999) “Central counterparty clearing houses and financial stability,” Bank of England Financial Stability Review, June, 122-133.
4.King, P. and T. Heath (2011) “Basel III: An Overview,” Banking & Financial Services Policy Report, May, 30(5), 1-18.
5.Pirrong, C. (2009) The Economics of Clearing in Derivatives Markets: Netting, Asymmetric Information, and the Sharing of Default Risks through a Central Counterparty. Available at: SSRN: http://ssrn.com/abstract=1340660
Předběžná náplň práce
Kreditní riziko protistrany se ukázalo být hlavním zdrojem ztrát během nedávné finanční krize a proto je velmi důležité se jím úspěšně zabývat. Nedostatek Baselu I a II ležel v ohodnocení kreditního rizika, které bylo založeno na modelu nazvaném Value at Risk. Toto ohodnocení dovolovalo bankám použít nižší kapitálové požadavky a také ohodnocení různých aktiv jako více likvidních, a tedy méně rizikových. Tento způsob byl chybný a proto jsme byli svědky například pádu Lehman Brothers. V mé práci se budu snažit adresovat tento náročný problém a vypátrat implikace, které bude mít nová regulace Basel III na kreditní riziko.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The counterparty credit risk proved to be one of the leading sources of losses during the recent financial crisis and thus it is of great importance to deal with it successfully. The shortcoming of Basel I and II was the estimation of counterparty risk, which was based on a computation technique called Value at Risk. The estimation allowed banks to use lower capital charge and also it assessed various assets to be more liquid, hence less risky. This assessment was wrong and so we witnessed for instance the fall of Lehman Brothers. In my thesis I will try to address this challenging problem and investigate the implications that the new regulation rules of Basel III will have on counterparty risk.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK