Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení soudního tlumočníka v České republice (teoreticko-empirická studie)
Název práce v češtině: Postavení soudního tlumočníka v České republice
(teoreticko-empirická studie)
Název v anglickém jazyce: Status of Court Interpreters in the Czech Republic
Klíčová slova: soudní tlumočení, trestní řízení, soud, policie, zákon o znalcích a tlumočnících
Klíčová slova anglicky: court interpreting, criminal proceedings, courts, police, act on experts and interpreters
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2011
Datum zadání: 09.05.2011
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Ilona Šprcová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část:
1.Stručný popis současného stavu v oblasti soudního tlumočení a novela Zákona o soudních znalcích a tlumočnících. Role Komory soudních tlumočníků ČR.
2. Charakteristika základních tlumočnických situací a vymezení hlavních aktérů (soudní tlumočník, policejní důstojník, soudce, vyšetřovatel, státní zástupce, pachatel/viník, obžalovaný, svědek, postižený/oběť, advokát, expert, pověřená úřední osoba atd.).
3. Implementace Směrnice 2010/64/EU (právo na překlad a tlumočení v průběhu soudního řízení) v České republice. Vnímání soudního tlumočníka jednotlivými účastníky soudního řízení. Spolupráce soudního tlumočníka s ostatními zúčastněnými stranami. Vzájemné informování o využívání vhodných tlumočnických technik, možnost přípravy a konzultací.
Empirická část:
4. Dotazníková šetření a řízená diskuse – tlumočníci, soudci, státní zástupci, advokáti – jejich vnímání role a postavení tlumočníka při soudním řízení. Dle možnosti účast na konkrétních soudních jednáních. Analýza a zpracování získaných výsledků.
5. Závěry a doporučení pro tlumočnickou praxi.
Část diplomové práce bude využita v rámci Evropského projektu (JLS/2010/JPEN/AG): IMPLI –Improving Police and Legal Interpreting, do kterého je zapojen také Ústav translatologie FF UK.
Seznam odborné literatury
ANGELELLI, Claudia. 2000. Interpretation as a communicative event: a look through Hymes’ lenses. Meta. Vol. 45, no. 4. p. 580–592.
ANGELELLI, Claudia. 2004. Revisiting the interpreter’s role: a study of conference, court, and medical intepreters in Canada, Mexico and the United States. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
BENMAMAN, Virginia. 1997. Legal intepreting by any other name is still legal interpreting. The critical link: interpreters in the community. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. p. 179–190.
ČEŇKOVÁ, Ivana. 2008. Úvod do teorie tlumočení. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
DÖRFL, Luboš. 2009. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. Praha: C. H. Beck.
EDWARDS, Alicia Betsy. 1995. The practice of court interpreting. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
ETRYCH, Richard. 2011. Znalci pod drobnohledem aneb co přináší novela zákona o znalcích a tlumočnících. [cit. 2011-12-10]. Dostupný z:http://www.epravo.cz/top/clanky/znalci-pod-drobnohledem-aneb-co-prinasi-novela-zakona-o-znalcich-a-tlumocnicich-76836.html.
FENTON, Sabine. 1997. The role of the interpreter in the adversarial courtroom. The critical link: interpreters in the community. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. p. 29–34.
FOWLER, Yvonne. 1997. The courtroom interpreter: paragon and intruder? The critical link: interpreters in the community. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. p. 191–200.
GENTILE, Adolfo. 1997. Community interpreting or not? Practices, Standards and Accreditation. The critical link: interpreters in the community. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. p. 109–118.
GORGOLOVÁ, Eva, ŠPRCOVÁ, Ilona. 2010. Vývoj právní úpravy týkající se soudních tlumočníků, resp. překladatelů. Soudní tlumočník [online]. 2010, č. 2 [cit. 2011-12-01]. Dostupný z:http://www.kstcr.cz/attachments/prilohy-obecne/priloha/st-0210-13-web2.pdf.
HALE, Sandra Beatriz. 1997. The interpreter on trial: pragmatics in court interpreting. The critical link: interpreters in the community. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. p. 201–211.
HALE, Sandra Beatriz. 2004. The discourse of court interpreting: discourse practices of the law, the witness and the interpreter. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
HALE, Sandra Beatriz. 2008. Controversies over the role of the court interpreter. Crossing borders in community interpreting. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. p. 99–121.
JELÍNEK, Jiří, a kol. 2011. Trestní právo procesní: 2. aktualizované vydání podle novelizované právní úpravy účinné od 1. 9. 2011. Praha: Leges.
JURÁKOVÁ, Karolína. 2007. Soudní tlumočení v České republice v kombinaci čeština – ruština – ukrajinština s poukazem na vybrané problematické aspekty. Ročníková práce EMCI 2007/2008.
KROUGLOV, Alexander. 1999. Police intepreting: politeness and sociocultural kontext. The Translator. Vol. 5, no. 2. p. 285–302.
LEE, Jieun. 2009. Conflicting views on court interpreting examined through surveys of legal professional and court interpreters. Interpreting. Vol. 2, no. 1. p. 35–56.
MIKKELSON, Holy. 1998. Towards a redefinition of the role of the court interpreter. Interpreting.Vol. 3, no. 1. p. 21–46.
MIKKELSON, Holy. 2008. Evolving views of the court intepreter’s role: Between Scylla and Charybdis. Crossing borders in community interpreting. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. p. 81–97.
MIKKELSON, Holy. 2010. Interpreting is interpreting – or is it? Communicate. Winter 2010. Dostupný z:http://aiic.net/ViewPage.cfm?page_id=3356.
PÖCHHACKER, Franz. 2010. Interpreting. Handbook of translation studies. Vol. 1. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. p. 153–157.
ROBERTS, Roda. 1997. Community interpreting today and tomorrow. The critical link: interpreters in the community. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. p. 7–26.
ROBERTS, Roda. 2002. Community interpreting: a profession in search of its identity. Teaching translation and interpreting 4. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. p. 157–176.
ROZSYPAL, Karel. 2009. Za vyšší úroveň tlumočení u soudů a veřejných orgánů. Soudní tlumočník [online]. Č. 1 [cit. 2011-12-10]. Dostupný z:http://www.kstcr.cz/attachments/prilohy-obecne/priloha/soudni-tlumocnik-1-09.pdf.
SCHOVANCOVÁ, Jana. 2011. Výkon profese soudního tlumočníka v České republice. Seminář Role tlumočníka při soudním řízení. 19. 2. 2011. [nepublikováno].
SCHWEDA-NICHOLSON, Nancy. 2005. Proactive efforts to educate attorneys and judges on the role of the court interpreter in the United States (US), at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Court (ICC). FORUM. Vol. 3, 2, p. 167–192.
ŠPRCOVÁ, Ilona. 2010. KST ČR v mezinárodní federaci překladatelů „FIT“ a bruselské fórum „FIT EUROPE“.Soudní tlumočník [online]. č. 2 [cit. 2011-11-2]. Dostupný z:http://www.kstcr.cz/attachments/prilohy-obecne/priloha/st-0210-13-web2.pdf.
ŠTEFČÍK, Jozef. 2010. Súdne tlmočenie. Nitra: Filosofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa.
TELEC, Ivo. 2009. Právní postavení znalců a tlumočníků [online]. Last modif. 21 October 2009 [cit. 2011-11-23]. Dostupný z:http://pravniradce.ihned.cz/c1-38730880-pravni-postaveni-znalcu-a-tlumocniku.
ULLRICH, Ladislav. 2011. Měla by se ČR inspirovat slovenskou právní úpravou znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti? [online]. Last modif. 26 October 2011 [cit. 2011-11-02]. Dostupný z:http://pravniradce.ihned.cz/c1-53404040-mela-by-se-cr-inspirovat-slovenskou-pravni-upravou-znalecke-tlumocnicke-a-prekladatelske-cinnosti.
VYKOUPILOVÁ, Helena. 2001. Soudní tlumočníci v ČR – kdo jsme a kam směřujeme. TOP. č. XII, 60. s. 6.
WADENSJÖ, Cecilia. 1998. Interpreting as interaction. London/New York: Longman.


Právní normy:
Listina základních práv a svobod České republiky, ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Listina základních práv Evropské unie
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU, o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení
Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Všeobecná deklarace lidských práv
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Internetové zdroje:
http://www.psp.cz/docs/status.html
http://portal.justice.cz/
www.kstcr.cz
http://pravniradce.ihned.cz/
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/
http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_FR
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK