Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Národohospodářská komise ÚV KSČ 1945-1948. Aktéři a ideologie.
Název práce v češtině: Národohospodářská komise ÚV KSČ 1945-1948. Aktéři a ideologie.
Název v anglickém jazyce: Economic Committee of the Communist Party of Czechoslovakia 1945-1948.
Agents and Ideology.
Klíčová slova: střední vrstvy, inteligence, znárodnění, 1945–1948, poválečná transformace
Klíčová slova anglicky: middle class, nationalization, 1945–1948, postwar transformation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2011
Datum zadání: 09.05.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prosopografická studie členů národohospodářské komise KSČ a jejích odborných subkomisí působících v letech 1945 až 1948, jež zkoumá z hlediska kritérií výběru členů, jejich předchozí kariéry, dosaženého vzdělání apod. Práce je koncipována jako příspěvek k dějinám středních vrstev v českých zemích - příklonu těchto lidí k radikálně socialistickému projektu společnosti a připravenosti podílet se na poválečném komunistickém hnutí. Kromě hlavních témat a jednání v národohospodářské komisi ÚV KSČ se práce zaměří rovněž na způsoby artikulace osobních zkušeností aktérů, jejich priorit, názorů a preferovaných sociálních kontaktů. Tím se pokouší charakterizovat pro danou sociální skupinu relevantní motivy osobní angažovanosti jejích členů v poválečné společenské transformaci a jejich osvojení socialistické ideologie.
Seznam odborné literatury
ALY, Götz. Hitlerův národní stát: loupení, rasová válka a nacionální socialismus. Vyd. 1. Pra-ha: Argo, 2007.
BLÁHA, Arnošt, I. Sociologie inteligence. Praha: Orbis, 1937.
BOURDIEU, Pierre – PASSERON, Jean-Claude. Reproduction in education, culture, and society. Second edition. London: Sage Publications, 1990.
BRENNER, Christiane. Cesta k únoru 1948. Teze k výzkumu soudobých dějin. Dějiny – teorie – kritika. Praha: Masarykův ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Fakultou humanitních studií UK, 2006/II, s. 215–230.
JANEČEK, Oldřich. Kdy u nás začala socialistická revoluce. In: LACINA, Vlastislav (ed.) Čes-koslovenská revoluce v letech 1944-1948: sborník příspěvků z konference historiků k 20. výročí osvobození ČSSR. Vyd. 1. Praha: Academia, 1966, s. 96–100.
KALINOVÁ, Lenka. Východiska, očekávání a realita poválečné doby: k dějinám české společ-nosti v letech 1945-1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004.
KOLÁR, František, Jaromír et FREJKA, Ludvík (eds.) Hospodářství ČSR na jaře 1946: sbor-ník národohospodářských statí. Praha: Svoboda, 1946.
KUKLÍK, Jan. Znárodněné Československo: od znárodnění k privatizaci – státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2010.LHOTA, Václav. Znárodnění v Československu: 1945–1948. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1987.
LINHART, Jiří et VODÁKOVÁ, Alena et KLENER, Pavel, (eds.) Velký sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996.
RÁKOSNÍK, Jakub. Odvrácená tvář meziválečné prosperity: nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008.
RÁKOSNÍK, Jakub. Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakultaUniverzity Karlovy, 2010.
ŠULC, Zdislav. Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995. Vyd. 2., v Doplňku první. Brno: Doplněk, 1998.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK