Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Migrace a mobilita poddaných na třeboňském panství ve druhé polovině 17. a v 18. století
Název práce v češtině: Migrace a mobilita poddaných na třeboňském panství
ve druhé polovině 17. a v 18. století
Název v anglickém jazyce: Migration and Mobility of the Subject Population in the Třeboň Dominion
in the Second Half of the 17th and in the 18th Century
Klíčová slova: Třeboň [panství], migrace, mobilita, poddaní, armáda
Klíčová slova anglicky: Třeboň [dominion], Migration, Mobility, Subjects, Army
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2011
Datum zadání: 09.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.07.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Prameny a literatura
3. Vybraný vzorek třeboňských vsí (zdůvodnění)
4. Vlastní analýza poddanských soupisů z let 1661 až 1720
5. Analýza PK a matrik
6. Závěry
Seznam odborné literatury
Mikulec, Jiří : Poddanská otázka v barokních Čechách. Praha, Historický ústav AV ČR 1993. 139 s.
Petráň, Josef : Pohyb poddanského obyvatelstva a jeho osobní právní vztahy v Čechách v době předbělohorské. ČČH 5 [55], 1957, č. 1, s. 26-58.
Petráň, Josef - Petráňová, Lydia : Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha, Set Out 2000. 215 s., il.
Čechura, Jaroslav - Čechurová, Jana : Mobilita v jedné české pobělohorské vsi: Pelejovice 1650-1700. In: K novověkým sociálním dějinám českých zemí. Díl 1. Čechy mezi tradicí a modernizací 1566-1848. Praha, Karolinum 1999, s. 94-124.
Grulich, Josef : Motivace migrací a mobility venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 17. až 18. století. In: Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2007, s. 255-290.
Grulich, Josef : Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2008. 475 s.
Antl, Theodor - Pekař, Josef : Kojakovice. Materiály k dějinám české vesnice. ČČH 7, 1901, č. 2, s. 163-187.
Seligová, Markéta : Geografická mobilita poddaného obyvatelstva v první polovině 18. století ve světle poddanských seznamů. HDem 28, 2004, s. 55-109.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK