Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Migrace jako sociální fenomén
Název práce v češtině: Migrace jako sociální fenomén
Název v anglickém jazyce: The migration such as social phoenix
Klíčová slova: migrace, interkulturalismus, multikulturalismus, mínění, vliv pohlaví, vliv oboru studia
Klíčová slova anglicky: the migration, the interculturalism, the multiculturalism, the opinion, the effect of gender, the effect of present field of study
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Duffková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.05.2011
Datum zadání: 05.05.2011
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude mít v zásadě teoreticko-empirický charakter.
Východiskem a teoretickým základem diplomové práce bude migrace jako sociální problém – vymezení a pojetí migrace, její druhy a typy, mezníky migrace v dějinách, základní přístupy k migraci a teorie migrace.
Konkrétním a empirickými daty dokumentovaným jádrem práce budou imigranti v ČR a jejich postavení v naší společnosti.
Seznam odborné literatury
Szaló, C.: Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2007
Vaculík, J.: České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri 2009
King, R.: Atlas lidské migrace. Praha: Mladá fronta 2008
Sartori, G.: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci: esej o multietnické společnosti.Praha: Dokořán 2005
Šišková, T.: Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. st. Praha: Portál 2001
Šišková, T. (ed.): Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál 1998
Horáková, M.: Mezinárodní migrace a migrace cizí pracovní síly. Praha: VÚPSV 2003
Jílek, D.: Uprchlictví v České republice v legislativních a migračních souvislostech. Časopis pro právní vědu a praxi 3/1999
Drbohlav, D. - Ezzedine-Lukšíková, P.: Integrace cizinců v ČR: Studie arménské, vietnamské a ukrajinské komunity v Praze a Středočeském kraji. (Výzkumná zpráva pro Odbor migrace a integrace cizinců MPSV ČR) Praha: Mezinárodní organizace pro migraci 2004 – pro inspiraci i v případě jiných menšin
Pořízek, P.: Komplexní analýza azylového systému v ČR včetně navržení legislativních a praktických opatření k jeho zefektivnění. Brno: SOZE 2004
Uherek, Z.: Cizinecké komunity a městský prostor v České republice. Sociologický časopis 2/2003
Cizinci v České republice. ČSÚ, Praha – různá léta
Héran, F.: Five immigration myths. Population & Societies 397/2004. Dostupné na http://www.ined.fr/englishversion/publications/pop_et_soc/index.html
Lee, E. S.: A Theory of Migration. Demography 3 (1) / 1966
Lutz, W. - Scherbov S.: Future Demographic Change in Europe: The Contribution of Migration. Laxenburg : International Institute for Applied Systems Analysis 2003
Martin, P. - Windgren, J.: International Migration: Facing the Challenge. Population Bulletin 57(1)/2002
Massey, D. et al.: Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review 19(3) / 1993
Rabušic, L. - Burjanek, A.: Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace?, Praha/Brno : VÚPSV, výzkumné centrum 2003
Weiner, M.: The Global Migration Crisis: Challenge to Sates and to Human Rights. New York : Harper and Collins 1995
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK